Pozvedání se do Nekonečna

Memories of Past Lives Are Just Fantasies of This Life Všichni jsme přišli ze Světa Nekonečnosti, což je jediná touha, ve které jsme spolu všichni spojeni jako buňky společného těla. Spojení, které existovalo před naším sestupem do tohoto světa bylo udržováno silou Stvořitele; On nás „potlačil“ Svým Světlem a násilně nás sjednotil.

Pak nás opustil, „omezil Se,“ a Světlo se ztratilo. Jak se vzdalovala dále od Světla, začala Touha sestupovat níže a níže, dokud se zcela nerozbila do malých fragmentů. Výsledkem se každý fragment cítil zcela nespojen a oddělen od ostatních.

Ale pak, když jsme prošli ještě hlubším pádem, a nyní začínáme odhalovat, že jsme k druhým připojeni; avšak naše spojení je negativní, což nás nutí se chtít navzájem využívat či dokonce zabíjet. Naše spojení je negativní a opačné tomu, jaké by mělo být.

Musíme dojít k tomuto uvědomění, abychom pak začali stoupat vstříc spojení mezi námi, do té stejné Malchut Světa Nakonečnosti. Avšak tentokrát se do ní pozvedneme sami tím, že se připravíme za pomoci studií a různých činností a tím, že budeme toužit postupovat vstříc napravenému stavu.

 Celá náprava se rovná sjednocení se dohromady. Proto je psáno „‚Miluj svého bližního jako sebe sama‘ je hlavním pravidlem Tóry.“ Jak se stává napravenou, je naplněna Světlem. Podle zákona rovnocennosti formy, čím víc se touha otevírá odevzdání, tím víc ji Světlo naplní. Ze strany Světla tu nejsou omezení; všechna omezení jsou vždy činěna ze strany touhy.

Přípravná doba závisí na kořeni duše člověka

Awaiting Correction With Less Bloodshed Otázka, kterou jsem dostal: Závisí délka přípravné periody na kořeni duše? Může Zohar urychlit toto období, které, jak je řečeno, obvykle zabere „tři až pět let?“

Moje odpověď: Pokud použiješ svou svobodu vůle a pracovat na dosažení cíle, pak Zohar pomáhá zkrátit přípravný čas, šetříce ti několik zdlouhavých inkarnací. Toto je význam verše „Usiloval jsem a našel jsem.“ Pokud vyvineš úsilí, budeš odměněn.

Jak moc úsilí by jsi měl vyvíjet? Tolik, kolik je nezbytné podle tvého kořenu duše. Nikdo dopředu neví, jak moc by se měl snažit. Je psáno, „Spása od Stvořitele přichází ve zlomku vteřiny.“ Přichází náhle, jako exodus z Egypta. 

Význam „bytí spolu“

drugsOtázka, kterou jsem dostal: Jak bychom se během dne měli připravit na čtení Zoharu, obzvlášť nyní, když se blíží kongres?

Moje odpověď: Měli bychom společně usilovat o Světlo, které napravuje. To je velmi jednoduché motto, kde „být spolu“ znamená sjednocování. Ale pro co se sjednocujeme? Je to proto, aby byl každý z nás ovlivňován Světlem, které napravuje, jenž napraví naši zlou přirozenost, jmenovitě nedostatek touhy se sjednotit.

Vše může být nalezeno uvnitř jedné představy. Je zde Malchut, shromáždění duší, a my se uvnitř ní musíme sjednotit skrze společnou žádost k Jesodu, žádajíce jej, aby nám dal Světlo Nápravy a Světlo Naplnění. To je všechno. To by mělo být naším záměrem na nadcházejícím kongresu.

Pokud o tom budeme přemýšlet a pochopíme, že celá naše budoucnost závisí na této jednotě, protože nás dělá podobnými síle odevzdání, pak nepotřebujeme nic jiného. Měli bychom si znovu přečíst příběh o přijetí Tóry na úpatí hory Sinaj, protože jsme v úplně stejné situaci. Je psáno, že by se měl každý člověk vidět, jako by stál pod horou Sinaj a přijímal Tóru.

Tóra je dávána každý den. Ale přijmout ji budeme schopni, pokud se všichni sjednotíme jako jeden muž s jedním srdcem, stojíce proti Stvořiteli, který je také Jeden. Pak s Ním ustanovíme kontakt a přijmeme Obklopující Světlo.

Musíme se připravit na tento stav, kde naše duše odmítnou své individuální ego a spojí se dohromady, aby přitáhly Světlo Nápravy. Světlo pak způsobí, aby naše jednota nastala a uvnitř ní odhalíme Stvořitele.

Každý krok závisí na mně

clip_image001Otázka, kterou jsem dostal: Je psáno, že s námi Stvořitel zachází milosrdně. Co to znamená?

Moje odpověď: Pokud by s námi Stvořitel nezacházel milosrdně, pak bychom se nikdy nebyli schopni napravit. Koneckonců nejsme v našem počátečním stavu rozpoznat dobro od zla. Proto přirozeně tíhneme ke zlu, jelikož je základní vlastnost, ze které jsme byli vytvořeni.

Pokud by Vrchní Vláda jednala ze strany zla se stejnou sílou jako ze strany dobra, pak byhom vždy zvolili zlo a byli bychom z Vrchního Světa vyhnáni jako jakýkoliv jiný hříšník. Pokud by toto bylo případem, nikdy bychom nebyli schopni dosáhnout cíle.

Proto je udělána náprava neboli dodatek Shora, kde nejsou mé přirozené, vrozené vlastnosti brány v potaz. Vskutku to byl Stvořitel, kdo vytvořil zlý pud; proto jediný faktor, který je vážen, je to, jak dobře využívám protředky, které mi byly dány – skupinu, učitele a knihy – abych byl navzdory své přirozenosti schopen udělat dokonce jen nejmenší krok vstříc nápravě. Proto je psáno, že s námi Stvořitel zachází milosrdně.

Kde je má duše?

clip_image001V „Předmluvě ke Knize Zohar“ Baal HaSulam vysvětluje, že věda kabaly zkoumá vše ve vztahu k duši. To protože si ve skutečnosti neuvědomujem nic vně nás; místo toho odhalujeme, vnímáme a hodnotíme věci skrze naše pocity.

Proto když čteme o procesech, které se dějí mezi Zeir Anpinem, Binou a Malchut, a spojeních a činnostech mezi nimi, vše se to děje uvnitř nás, ve spojení mezi námi a mnou. Učíme se o tom, co se děje v naší duši, nebo co naše duše cítí a odhaluje nám. Kde je to cítěno, a kde se to odhaluje, je pouze uvnitř ní.

Ve skutečnosti je má duše toto spojení mezi mnou a ostatními. Avšak právě teď cítíme, že existujeme v našem vnitřním hmotném těle; toto je náš svět, protože nevnímáme nic jiného.

Chcete osud předpovídat nebo jej měnit?

What Does the Torah Say About the Red String Otázka, kterou jsem dostal: Proč mluví kabala o „znacích Zodiaku“ (Mazalot), což vypadá jako by měla spojení s astrologií?

Moje odpověď: No kde vzala astrologie všechny ty pojmy pokud ne z kabaly? Použití této terminologie se datuje zpátky k Abrahamovi. Koneckonců celý náš systém na všech úrovních (nehybné, vegetativní, pohyblivé a mluvící) je paralelní systému Vrchních světů, odkud síly sestupují a jsou v našem světě vtištěny ve všech úrovních. Proto vidíme stejné korelace v nebeských konstalacích, jelikož jsou postaveny stejnými zákony v souladu se spojením větve a kořenu.

Jediným problémem je náš přístup. Text Midraš Raba (Velký komentář) říká, že v noci Abraham chodíval ven, aby se díval na hvězdy. Ptával se: „Jsem pod kontrolou těchto hvězd nebo je zde Vrchní síla, která je vyšší než všechny z nich?“ Pokud podléhám moci hvězd, pak je musím uctívat, ale pokud je nad nimi Vrchní síla, hvězdy jsou pouhými znaky. Nepochybně mají ty znaky pravdu, pokud jsou čteny těmi, kteří ví, jak je číst, aby řekli, co se děje v systému nad nimi. Koneckonců všechny události se odehrávají v místě paralelním ve všech systémech (či světech) Shora dolu. Pouze musíme znát, jak je číst či interpretovat.

Avšak opravdu tomu všichni experti na astrologii rozumí? Pokud jsou jako Haman, který je v „Megilat Ester“ popisován jako velký astrolog, pak by pro nás bylo zajímavé slyšet, co tento velký astrolog říká. Koneckonců, on dosáhl Stvořitele!

Člověk, který touží dosáhnout pravdy míří výš než hvězdy a znaky Zodiaku. Proto na nebeské znaky pohlížíme jako na pouhé symboly, demonstrující vyšší síly.  Naším opravdovým cílem je dosáhnout Síly, která tyto symboly řídí, sjednotit se s Ní a pozvednout se do Její úrovně.

Nebeské znaky jsou strukturovány stejným způsobem jako znaky Zeir Anpinu „na obloze,“ což je Bina. Všechny znaky na obloze jsou spojení Biny se Zeir Anpinem a my jsme jimi ovlivňováni, když dosáhnou Sefiry Jesod. Člověk, který ví, jak číst tuto „nebeskou knihu“ dokáže těmto znakům porozumět.

Ale na co nám to je, chápat tyto znaky? Náš záměr a pozornost musí být výše než hvězdy a znaky Zodiaku. Musíme pátrat po síle, která je kontroluje. Proto je zakázáno se zabývat astrologií, protože nás zdržuje od dosažení cíle stvoření. Nevede nás k cíli, ale odvádí nás od něj.

Pokud člověk vystoupí a dosáhne Vrchního systému, pak chápe všechny znaky, a jak jsou dole odráženy. Avšak nemá o to zájem, protože je celá jeho práce zaměřena na Vrchní Síly, které jeho duši ovlivňují přímo. Nemá zájem o mechanické znaky v našem světě, které jsou na nižší úrovni jednoduše demonstrací toho, co se již stalo na vyšší. Dokonce i události, které se odehrají v budoucnosti již sestoupily a materializovaly se; jednoduše je ještě necítíme.

Proto nemá cenu se snažit odhalit budoucnost, protože touto cestou nebudeme schopni změnit náš osud. Pokud chcete změnit svůj osud, musíte do úrovně osudu vystoupit. Toto je úroveň štěstí (Mazal) – úroveň Světla.

Postup od větví k duchovním kořenům

Our Imaginary Reality is Created by Two Mechanisms Všechny „svaté“ knihy popisují duchovní práci, která se odehrává v odlišných částech Malchut na různých úrovních s různými vzájemnými kombinacemi. Člověk musí všechny tyto fenomény odhalit uvnitř sebe. Pak bude vědět, jak se nazývají dokonce i bez toho, aby si o tom v knize četl. Bude vědět co je Ezau, David, jména různých andělů a tak dále. Naučí se všechny tyto procesy uvnitř své duše. Toto jsou procesy, které jsou popisovány ve „svatých“ knihách; všechny mluví o odevzdání a lásce. Tyto vlastnosti se nazývají „svatost.“

Když tohoto člověk dosáhne, stává se to jeho životem, celý jeho vnitřním světm, kde žije. Pak rozumí důvodu, proč nám celý tento duchovní systém odhalili kabalisté skrze „svaté“ knihy. Bylo to proto, aby nám to pomohlo být začleněni do tohoto systému skrze text. Dokonce i když neznáme či nerozumíme slovům a nemůžeme za nimi rozlišit duchovní kořeny (jelikož všechna slova v těchto knihách ukazují ke svým duchovním kořenům), nezáleží na tom. Co je důležité je naše „dětská“ snaha jim porozumět. Toto stačí, aby nás Světlo ovlivňovalo a způsobovalo, abychom rostli. Světlo vstupuje do naší duše a napravuje vlastnosti, na které slova ukazují.

Cesta ke svobodě vede přes vyhnanství

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka: Co to je „Israel v exilu“, o kterém píše Zohar ?

Odpověď: „Israel v exilu“ – to je kabalistická skupina, která si přeje se spojit mezi sebou, ale cítí, že  je ego táhne na jinou stranu a rozděluje.
Cítí, že se nejen nedokáží spojit, ale dokonce si spojení nepřejí!
Není třeba, abychom se samotné spojení snažili realizovat vlastními silami – to je práce Vyššího světla.  Ale oni k tomu zatím nemají ani touhu, ani se nesnaží takovou touhu sehnat. Proto bylo řečeno lidu, stojícímu u hory Sinaj: „Musíte se spojit jako jeden člověk s jedním srdcem – jinak zde bude místo vašeho pohřbu!“

A když si uvědomili, že si to přejí, ale nemohou – otevírá se jim Stvořitel, aby svým odhalením uskutečnil spojení.

Z lekce ke knize Zohar, 14.01.2010

Nedává to žádný smysl, ale je to fascinující!

sense Otázka, kterou jsem dostal: Proč bychom měli číst o všech početných detailech, popisovaných Zoharem, kdy je uvnitř sebe nejsme schopni identifikovat?

Moje odpověď: Musíme být jako dítě, které se dívá na svět kolem něj a ničemu nerozumí, avšak přesto se postupně vyvíjí. Je nadšeno, když vidí projíždět bus, protože to vypadá jako něco velkého, co se pohybuje. Je zde další přirozený fenomén, kdy kachňátka berou první pohybující se objekt, který vidí, jako svou matku a následují ji. To je nutí se vyvíjet.

 Stejnou cestou když čteme Zohar, je tu část, které ještě vůbec nerozumíme a jiná část, se kterou se již můžeme spojit. To nás vyvíjí. Musíme si uvědomit, že tomu ještě nejsme schopni porozumět, ale jednoho dne jistě všemu porozumíme v celé jeho úplnosti. Když toužíme a snažíme se porozumět tomu, co slyšíme, probouzíme sílu, která nás rozvíjí. Jak jinak bychom se mohli vyvíjet?

Čím více postupujeme, tím větší příchuť ucítíme ve studiu.

Náleží ti celý svět

Why Do We See Such a Diverse WorldPouze se to zdá, jako by zde byla spousta dalších lidí kolem tebe, kteří s tebou společně studují. Vidíš kolem sebe vnější touhy jen proto, že je tvůj pohled pokažen. Ale teď si představ, že jsou to všechno tvé vnitřní touhy, které nejsi schopen kontrolovat. Je to podobné tomu, jak nemůžeš převzít kontrolu nad svým zlým pudem. Proto se ti tyto touhy zdají vnější a musíš je spojit dohromady.

Pokud tyto vlastnosti spojíš a budeš je kontrolovat, uvidíš, že vše venku ve skutečnosti patří tobě. Je to otiskem toho, co máš vevnitř. Uvnitř tebe je mnoho vlastností, tužeb a snah, ale nemáš nad nimi moc. Proto vně sebe vidíš spoustu lidí a celý svět, udělaný z hvězd, planet, nehybných, vegetativních a pohyblivých objektů, lidí, kteří proti tobě jednají v opozici a lidí, které chceš použít pro své potřeby, nebo dokonce i lidí, které chceš zabít nebo od nich utéct.

Vše toto, protože jsi tak vevnitř postaven; proto vidíš svět tímto způsobem. Pokud Shora dostaneš sílu, která ti dá moc nad všemi tvými touhami, pak okamžitě odhalíš, že celý svět náleží tobě, že od tebe lidé nejsou odděleni a vůbec nejsou venku tebe. Uvnitř každého z nich ucítíš své vlastní já. 

Strana 157 z 171« První...1020...155156157158159...170...Poslední »