Category Archives: Vnímání

Hanba je ušlechtilý pocit

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem dostal: Jak můžeme přijít k cítění hanby a udělat na své ego omezení?

Moje odpověď: Hanba je velmi ušlechtilý pocit, který k nám nepřichází na začátku naší cesty. Tato hanba se vztahuje ke Stvořiteli, k Dárci. Je to právě protože On je Dárce a já jsem přijímající.

V našem světě své přijímání vždy omezujeme, abychom se pocitu hanby vyhnuli. Musíme přijímání opravedlnit; jsme nuceni uchovávat pocit naší důstojnosti, jelikož naše „já“ je dokonce ještě důležitější, než život samotný. Ve skutečnosti jsme připraveni zemřít, pokud by to odvrátilo ponížení. To je základ naší přirozenosti. Lidé jsou ochotní čelit smrti, aby posílili své „já“, svou sebeúctu.

Hanba je, když cítím, že se mé „já“ anuluje a ztrácí. Pokud ztratím svou touhu a naplnění, necítím, že bych přestal existovat. Člověk umírá a necítí, že se úplně ztrácí z reality. jen cítí, že ztrácí nějakou část sebe, jakoby setřásl něco ze své minulosti.

Avšak když ke mě přijde pocit hanby, zruší mou duchovní existenci. Je to takový druh vnitřního pocitu, jakoby ze mě nic nezbývalo. Je nad naším životem a smrtí, tak hluboký je. A je nemožné jej snést. Člověk je ochoten spáchat sebevraždu, aby zachránil bod svého „já“. Tělo je pouze zvíře a nijak zvlášť se je nebojíme ztratit. Vidíme, jak lidé riskují své životy.

Stvořitel s námi neustále hraje hru tím, že se konzistentně a metodicky dotýká (zraňuje) bod našeho „já“ a nám nezbývá jiná volba, než učinit opatření, abychom svou individualitu zachovali. Pocit, že se musím pozvednout nad tento život, nad smrt, mi pomáhá získat druhou přirozenost. Jsem připraven ji přijmout. Je mi řečeno, abych odevzdával, a jsem ochoten to udělat. Musím sám sebe dnes ztratit? Jistě, jsem připraven! Pokud jen je zachován bod mého „já“.

Tento pocit může být udělen jen Světlem, které přetváří. Světlo nás ovlivňuje a probouzí v nás tento bod, který leží v samotném našem jádře, počáteční bod, zvaný „Ješ Mi Ajin“ (vytvořen z ničeho – existence z absence). Není to materiál touhy se těšit, ale něco dokonce ještě hlubšího.

Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je studiem kabaly v kabalistické skupině. Ve skupině se snažíme vybudovat model duchovní jednoty, který je podobný tomu, co existuje ve Světě Nekonečna. Tím, že studujeme v podmínkách této jednoty, přitahujeme Světlo, které nás pozvedá do tohoto samotného stavu. Neexistuje jiný prostředek kromě skupiny a studia ve skupině.

Hanba je strašlivý pocit, ale je to právě hanba, která nám přináší spásu.

Z druhé části každodenní ranní lekce, 14/05/2010, Předmluva k moudrosti kabaly

Opravdová duchovní nádoba

where.jpgOtázka, kterou jsem dostal: Co je opravdová duchovní nádoba (Kli)?

Moje odpověď: Opravdové Kli je touha, která je připravená k nápravě. Mým úkolem je plně rozlišit, kterou část mé touhy mohu napravit za účelem odevzdání, a kterou část napravit nemohu a musím ji jednoduše omezit.

Představ si, že je mi dána touha a já poznám, že z ní 20% mohu napravit k odevzdání, a že jejích zbývajících 80% musím omezit a udělat z těchto 80% Sof, což znamená konec Parcufu. To znamená, že jsem napravil celou touhu. Oba druhy tužeb jsou vždy přítomné a já musím pochopit, co s nimi dělat.

Avšak mohou se ve mně probouzet touhy, které jsou nejasné. To protože Světlo, které mě dosahuje, nestačí, aby osvítilo všechny touhy a veškeré jejich detaily. Proto mi zbývají touhy, které nejsou rozpoznány, a nazývají se Chaš, Mal a Noga.

Je to jako bych byl v mlze a nemohl se části těchto tužeb dotknout. Mohu je pouze vzkřísit jako Klipot, abych v nich podporoval život. Kvůli své vlastní slabosti a neschopnosti vykonat nápravu musím provádět kompromisy.

Touhy, které jsem rozlišil, se nazývají „kořen, duše a tělo.“ Liší se od ostatních tužeb, nazývaných „oděvy a paláce,“ které vypadají, jakoby to nebyly mé vlastní, opravdové touhy.

Později na samotném konci nápravy se tyto touhy obrátí v mou vlastní, opravdovou touhu. Připojí se k tomu, co se nazývá „mozek, kosti a žíly,“ a stanou se sjednocenou duchovní nádobou. Pak uvidím celou realitu uvnitř sebe, což se liší od toho, jak vidím věci dnes, kdy se mi zdá, že existuji já a svět, který se nachází vně mě.

Z druhé části Každodenní kabalistické lekce, 25/4/2010, Bejt Šaar HaKavanot

Stvořitel je naše nejvnitřnější dosažení

wordsStvořitel je vaše napravená vlastnost. Stvořitel je odhalován uvnitř vytvořené bytosti, a proto se v hebrejštině nazývá „Bo-re“ („Přijď a spatři“). 

Musíte dosáhnout svého napraveného stavu, svého napraveného já, a pak uvidíte své napravené vlastnosti a budete je nazývat „Stvořitel.“ Stvořitele odhalujete uvnitř sebe, uvnitř svých napravených nádob vnímání. Necítíte nic, co by bylo vně vás.

Celou realitu, vše co existuje, vnímáme v nás, v našich pocitech. Proto Kniha Zohar uvádí, že všechny světy a vše, co je naplňuje, včetně Stvořitele, existuje v člověku. Je to proto, protože to je člověkem cítěno pouze uvnitř. Vše pouze vypadá, jakoby to existovalo venku, vně nás. Tato iluze je nám dána záměrně, abychom skrze kontrast vnímání „vnějšku“ a „vnitřku“ získali schopnost vidět svět, nás a Stvořitele ze strany – stejně dobře jako zevnitř. Pak budeme schopni cítit tvorbu stejně jako On: než byla vytvořena, v procesu, kdy je vytvářena, a v budoucích „vyšších stavech.“

Duchovní vnímání je postaveno na cítění uvnitř tužeb „druhých lidí,“ které k sobě připojujete skrze touhu odevzdávat jim a milovat je. Vaše touha takto roste a do té míry, do které se spojíte s jinými touhami, začínáte odhalovat větší a širší realitu.

V našem světě odhalujeme „Svět Asija,“ kde je každý člověk uzavřen uvnitř sebe, ve své vlastní egoistické touze. Ale když se začínáte spojovat se skupinou, která se podobá vaší touze po Stvořiteli, pak do té míry, do které se spojíte s jejich touhou, odhalíte Svět Jecira.

Tím, že se spojujete s prostředím do jedné úplné touhy, odhalujete vlastnost odevzdání, které jste dosáhli, a to se nazývá „Stvořitel.“ Fenomény, které odhalíte ve své napravené touze, se nazývají Světlo a jejich nejniternější zdroj se nazývá Stvořitel.

Ale pak je uvnitř vás odhalena větší egoistická touha, kterou je vaše „já,“ a tím, že se skupinou snažíte spojit nad touto egoistickou touhou, dosahujete Světa Berija.

Takto odhalujeme všech pět světů. Baal HaSulam píše v „Uvedení do moudrosti kabaly,“ že všechny světy existují uvnitř člověka. Kabalistická věda je odhalením Stvořitele vytvořené bytosti, uvnitř vytvořené bytosti, tedy uvnitř jejích napravených přání (smyslů). Tím, že odhalujeme vlastnost odevzdání, také dosahujeme Zdroje těchto přání, jejich Zakladatele. Toto nejvnitřnější dosažení se nazývá Stvořitel.

Kde je mé opravdové já?

Dr. Michael LaitmanDokud se neomezím podle podmínek, ustanovených Druhým Omezením (Cimcum Bet), pokračujeme v žití bez clony a zůstáváme „roztříštěni.“ Proto jsme subjekty vlivu Prvního Omezení (Cimcum Alef).

Je povinné, abychom naše touhy uvedli do souladu s podmínkami Druhého Omezení, stavu, ve kterém jsme byli před tím, než nastalo roztříštění nádob. Touhy, které jsou asociovány s těmito podmínkami symbolizují „exodus“ ze sebe do jiných duší. Kdo jsou tyto „ostatní duše“? Jsou to mé vlastní touhy, které ode mě byly odříznuty, jako kdybych již byl obřezán. Nebyl jsem to já, ale můj Vrchní Otec a Matka (Aba ve Ima), kdo provedli tuto obřízku, dokonce ještě než jsem si začal uvědomovat sám sebe, svou duši.

Jelikož kdokoliv, kdo žije v tomto světě, musí dosáhnout nápravy, Aba ve Ima se rozhodli nám tento úkol ulehčit tím, že naše duchovní nádoby rozřízli do dvou částí: našich vnitřních a vnějších přání. To aby nám dali šanci pracovat pouze s našimi vnějšími touhami a tak nám zamezili udělat chybu.

Proto je náš svět jasně rozdělen do dvou částí: já a svět, který je vně mě. Dokonce i když se mi mé vnitřní touhy zdají důležitější, stále musím pracovat na mý vnějších touhách, protože to jsou mé touhy vyšší, „mluvící“ úrovně. Zůstávajíc uvnitř svých tužeb, musím se naučit. jak udělat přednost touhám ostatních, což znamená napravit sebe a pracovat s touhami na úrovni Druhého Omezení.

Touhy Druhého Omezení jsou umístěny vně mě, zatímco touhy Prvního Omezení zůstávají uvnitř. Celá má touha je rozdělena do dvou částí, vnější a vnitřní, a to je pro mě opravdu veliká pomoc.

Musíme být Stvořiteli vděční, že nám daroval dvojité vnímání reality, které nám ukazuje, jak jednat a vyvarovat se toho, abychom dělali chyby. Naše touhy na úrovni Druhého Omezení od nás byly odříznuty a ji byly objasněny:  představují realitu vně nás. Naše práce se skládá z měnění našeho přístupu vůči „vnější části“ nás a zvyšování její důležitosti za pomoci skupiny a Vrchního Světla.

Nebe a peklo jsou „konstrukce,“ které prožíváme uvnitř

Laitman_028_08Zohar, kapitola“VaJaera (A Hospodin se objevil),” bod 258: The Din (rozsudek), který Stvořitel vykonal v záplavě a Din v Sodomě jsou oba Dinim pekla, jelikož hříšní jsou v pekle odsouzeni vodou a ohněm.

Bod 259: Sodoma byla odsouzena rozsudkem pekla, jako je psáno, „Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.“ Jedna byla odsouzena vodou, druhá byla odsouzena ohněm. A hříšní v pekle jsou odsouzeni těmito dvěma rozlišeními, neboť je zde peklo sněhu, což je voda, a je zde peklo ohně.

Musíme pochopit, že děláme všechna rozlišení uvnitř nás, zatímco realita sama se nemění. Já jsem Svět Nekonečna dokonce i te’d a nic se v existující realitě nemůže nikdy změnit. Jediná věc, která se mění, je mé vlastní vnímání, pocit, uvědomění, pochopení a zhodnocení. Toto jsou změny, které cítím.

Je psáno, „Každý člověk soudí do stupně svého vlastního nedostatku.“ Jinými slovy, vyobrazuji si uvnitř sebe obraz podle svého zhodnocení Světa Nekonečnosti. Proto jsou nebe a peklo, dobro a zlo, a rozsudek ohně a vody různé úrovně mého přístupu k statickému, neměnnému obrazu. Je psáno, „Nezměnil jsem Své HaVaJaH.“

Vyobrazujeme si svou vlastní realitu uvnitř nás naším přístupem ke konstatnímu stavu. Vše závisí na našich vlastnostech, vnímání a zhodnocení Světa Nekonečnosti, Stvořitele, Světla, absolutního odevzdání.

Nebe, peklo a různé druhy rozsudku jsou všechno stavy, které odhaluji uvnitř sebe. Navenek se nic nemění. Vše je určováno změnou, která se odehrává uvnitř mého vědomí či pohledu. Jinými slovy závisí všechno na mě a mých vnitřních hodnotách, vlastnostech a základech.

Následuje,  že vše závisí na výchově a společnosti, která mi pomůže změnit mé základy. Takto si k neměnné realitě mohu vyvinou přesnější přístup. Čím rychleji budu schopen měnit své vnitřní vlastnosti, tím rychleji budu procházet z jedné „konstrukce“ k další.

Vzor naší reality

illusionProtože věda kabala mluví pouze o tom, co existuje uvnitř nás, nazývá se vnitřní Tóra, vnitřní moudrost. Ve skutečnosti naše těla a veškerá tato hmota neexistuje. Proto je tento svět nazýván imaginárním světem. Jakmile začneme realitu vnímat správně, začneme cítit, že všechno toto existuje pouze v touze. Naše touha nám dává různé úrovně vnímání, které existují jako nehybná příroda, rostliny, zvířata a lidské bytosti. Avšak vše toto jsou ve skutečnosti různé fenomény uvnitř touhy.

Musíme si uvědomit, že žijeme uvnitř matrice vnímání, ve které všechno existuje výhradně v našem pocitu. To znamená, že tu je touha přijímat potěšení, která vnímá fenomény, které se v ní dějí. Proto je pro nás důležité na toto nezapomenout, jelikož tento přístup k vnímání reality, že „všechno závisí na mě místo toho na tom, co je venku,“ nás směruje k naší vnitřní nápravě.

Vnímáme se v našich touhách na pozadí bílého Vrchního Světla. Vše je na pozadí Vrchního Světla. Svět Nekonečna je pouze bílé Vrchní Světlo. Nevidíme se tam, protože dosáhneme stejného stavu, vnímání, reality a vlastností jako světlo.

Mezitím je 125 stupňů, skrze které jsme z tohoto stavu sestoupili, stupni čím dál většího se vzdálení bílému Světlu na pozadí, na kterém se vidíme. Proto vše, co kolem sebe vidíme, je naše touha, která zahrnuje nehybnou, vegetativní, pohyblivou a lidskou úroveň. Toto jsou 4 úrovně Aviut (hrubosti touhy) ve všech jejích různých vnitřních formách, které jsou mírami naší rozdílnosti od bílého Světla.

Tyto obrazy jsou ve skutečnosti naší realitou, která se představuje ve formě tohoto světa. Tak nás naše neustálé úsilí nutí odhalit pravou realitu, sjednotit se s pravým obrazem reality, napravovat a zdokonalovat se, a tím, že tak uděláme, vidět, že jsme všichni spojeni.

Čím víc se jeden s druhým sjednotíme a naladíme se na bílé Světlo, tím víc budeme postupovat vstříc našemu věčnému a dokonalému životu ve Světě Nekonečna. A všechny tyto fenomény, které vidíme a vnímáme, přejdou jako sen. Ve skutečnosti žijeme pouze uvnitř bílého Světla.

Tento základní bod kabalistické vědy je extrémně důležitý, jelikož vědu kabala odděluje od všech filosofických učení, náboženství, vyznání a jiných metod. Věda kabala člověku říká, že musí napravit pouze svou touhu, udělat ji podobnou bílému Světlu. Žádné vnější fyzické činy s tím nemají nic společného.

Přechod k vnější všímavosti

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Když aktualizujeme své touhy na úrovni dojmů, způsobujeme, aby se pro nás materiální svět stal přátelštějším?

Má odpověď: Všichni jsme uděláni z materiálu, zvaného „touha po potěšení.“ Když Světlo ovlivňuje touhu být těšen takovým způsobem, že ji přinutí dosáhnout nejhoršího stavu, ta pak zvažuje jen sebe; stará se pouze o sebe a necítí nic jiného než sebe. Tento „zkrat“ uvnitř nás vytváří obraz našeho světa.

Tím, že napravujeme svou touhu, začínáme vnímat jinou realitu, která existuje vně této. Když je něco vnímáno skrze touhy jiných lidí místo naší vlastní, nazývá se to Vrchní Duchovní Svět a je to svět věčného života.

Náprava je proces učení se toho, jak vnímat to, co je vně nás v protikladu k tomu, co je uvnitř. Toto je čistě psychologická výzva. Nakonec všichni chceme být těšeni a usilujeme vstříc dobrotě. A základní skutečnost je, že nakonec dosáhneme nekonečné dobroty, ale pouze pod podmínkou, že „opustíme“ sebe.

Poté, co ze sebe odejdeme, začne být za „mne“ brán materiál tvorby (touha po potěšení); a ve skutečnosti je mým. A tehdy se pro nás stane přátelštějším.

Všichni blázni a mudrci jsou uvnitř nás

everythinginsideZohar, Kapitola“BeHaalotcha (Když You Mount the Candles),” Bod 62: Taková je Tóra. Má tělo, což jsou Micvot Tóry, které jsou zvány „těla Tóry.“ Toto tělo se obléká do oděvů, což jsou pozemské příběhy a blázni světa zvažují pouze tento oděv, kterým je příběh Tóry. Neznají víc a nezvažují víc než to, co existuje pod tímto oděvem. Ti, kteří znají víc, nezvažují oděv ale tělo, které je pod tím oděvem. Ale mudrci, služebníci Velekrále, ti, kteří stáli na hoře Sinaj, zvažují v Tóře pouze duši, což je esence toho všeho, skutečný zákon. V budoucnosti pohlédnou na duši uvnitř duše Tóry.

Tato pasáž nám říká o procesech, které se v člověku odehrávají. My jsme „blázni“ nebo „mudrci,“ v závislosti na stavu, ve kterém jsme. Odhalí se v nás velká Aviut (hrubost touhy) a my padáme dolu. Pokud jsme schopni se vypořádat s touto nově odhalenou Aviut tím, že nad ní postavíme zástěnu, staneme vnímavějšími, napravenějšími a můžeme jít hlouběji.

Stejné platí pro náš materiální svět: někteří lidé jsou pošetilí a jiní jsou moudří. Co znamená „pošetilí lidé“? Jejich touha přijímat je velmi malá. Protože nejsou dostatečně vyvinutí, nepronikají do „těla“ (Guf) Tóry. „Oděv“ (světské příběhy) jim stačí. Jejich touha nepožaduje, nezavazuje ani je nenutí, aby odhalili vnitřní esenci toho, co je v Tóře psáno.

Když touha přijímat potěšení vyroste a projeví se v každém člověku jako část globální touhy (tj. odhalí se celý systém spojení mezi námi), začneme dávat otázky o smyslu našeho života a naší úloze. V tomto bodě si uvědomujeme, že všichni závisíme jeden na druhém, a proto se musíme sjednotit. Vše závisí na hloubce naší touhy přijímat potěšení (na našem egu), které je uvnitř nás postupně odhalováno. Pomáhá nám přejít z oděvu k hlubšímu obsahu Tóry.

Proto se každý člověk musí nutit, aby se spojoval s ostatními nakolik je to jen možné. Pak s pomocí skupiny obdrží mnohem větší sílu Světla, které Napravuje. V souladu s tím bude odhalena hrubší touha přijímat potěšení a člověk se do ní bude schopen ponořit hlouběji a tak odhalí vnitřní esenci, která se schovává za oděvem.

Blázni a mudrci jsou uvnitř každého z nás. Proto se musíme ujistit, že se budeme schopni vypořádat s nejhlubšími vrstvami touhy přijímat potěšení. Odhalení Tóry se děje uvnitř napravené touhy těšit se ve vztahu k její síle a hrubosti. Pak je Aviut (hrubost) touhy přeměněna v Zakut (čistotu, jemnost).

Jak vstoupit do kabalistické vědy

clip_image001Nevíš, jakými stavy procházíš, zatímco studuješ Zohar a není třeba se tím znepokojovat. Jediný tvůj úkol je používat Zohar jako „zázračný nástroj.“ Ať se cítíš dobře nebo špatně, ať tě tato kniha přitahuje nebo odstrkuje, snaž se pokračovat. Na této cestě ti přinesou úspěch trpělivost a nepřetržitost.  

Nejdůležitější věcí je touha přitahovat Světlo Nápravy, které tě bude ovlivňovat, takže začneš cítit a vidět spojení mezi tvým studiem a tímto Světlem. Nebude to nadále zázrak, ale bude to odhalený systém. Postupně začneš chápat, jak pracuje, a jak jsi strukturován; jak tě může Světlo ovlivňovat a měnit tvé touhy, myšlenky a záměry.

Také uvidíš, jak na tebe Vrchní Systém svítí, stejně jako jak mohou tvé touhy a úmysly vyvolávat větší či menší Světlo. Začneš si tento systém uvědomovat. Stejně jako na jakémkoliv jiném poli studia, původně jeden studuje vnější spojení, aniž by věděl, proč jsou věci tak, jak jsou. Ale pak ronikne do systému jeden pronikne hlouběji, začne jej cítit a staví z něj model uvnitř sebe. A tak v tom novém světě začne žít.

Proto můžeme duchovnu porozumět jen tím, že k němu v sobě postavíme ekvivalent. Pokud chci vědět, jak nějaký stroj či systém funguje, pak jej pouze nestačí studovat zvenčí. Musím uvnitř sebe postavit systém, abych jej cítil a chápal skrze svou mysl. Pak začnu chápat, jak to pracuje.

Avšak když stavím duchovní model, musím nejprve získat síly a kvality, a pak je mohu používat k vystavění modelu duchovního systému. Jinými slovy potřebuji získat duchovní vlastnosti, a pak se systém postupně vynoří a bude ve mně odhalen. 

Pak nadále nebudu muset vyvíjet úsilí, abych se ke studiu nutil. Porozumím celému systému Parcufim, Sefirot a světů, a jak je smysluplně ovlivňovat.

Tímto způsobem vstoupím do kabalistické vědy a začnu chápat, o čem Zohar mluví. Bude mě vést a říkat mi: „Jdi tam, tady zatoč a podívej se, jak to funguje.“ Takto se budu učit.

Ucítím tento systém a budu pracovat s ním a se všemi Parcufim, světy a Sefirot. Začnu odhalovat jeho vnitřní sílu, zvanou Stvořitel.

Kde je má duše?

clip_image001V „Předmluvě ke Knize Zohar“ Baal HaSulam vysvětluje, že věda kabaly zkoumá vše ve vztahu k duši. To protože si ve skutečnosti neuvědomujem nic vně nás; místo toho odhalujeme, vnímáme a hodnotíme věci skrze naše pocity.

Proto když čteme o procesech, které se dějí mezi Zeir Anpinem, Binou a Malchut, a spojeních a činnostech mezi nimi, vše se to děje uvnitř nás, ve spojení mezi námi a mnou. Učíme se o tom, co se děje v naší duši, nebo co naše duše cítí a odhaluje nám. Kde je to cítěno, a kde se to odhaluje, je pouze uvnitř ní.

Ve skutečnosti je má duše toto spojení mezi mnou a ostatními. Avšak právě teď cítíme, že existujeme v našem vnitřním hmotném těle; toto je náš svět, protože nevnímáme nic jiného.