Předmluva k vědě Kabaly, články 10-12

laitman_2011-02-25_9648[1]Články 10-12, souhrn:

10. Tak světlo vychází ze Stvořitele a, procházejíce světy AK a ABJA, odděluje se od Stvořitele dokud nedosáhne nejmenší touhy, kde její zdroj – Stvořitel – není nadále pociťován.

Tento stav se nazývá „náš svět.“ Avšak studiem Kabaly ve skupině, s úmyslem dosáhnout Stvořitele, člověk vyvolává Světlo Vyššího stupně, který táhne touhu nahoru, dávajíc jí možnost postupovat po stupních světů až do Světa Nekonečnosti. Tam člověk může přijmout všechno Světlo, připravené pro něj Stvořitelem už v době Myšlenky Stvoření. Tak je tedy psáno: “Stvořitel si přeje očistit ( od egoismu ) ty, kteří o Něj usilují, za tímto účelem jim dal Tóru ( napravující Světlo ) a přikázání ( náprava lidských záměrů z „pro mě samotného“ na „pro Stvořitele“ ).

11. Rozdíl mezi duchovní a materiální existencí je tento: „Záměr pro mě samotného“ je materiální a bytí v tomto stavu se nazývá „náš svět“ ( Olam Hazeh ). Záměr „pro Stvořitele“ ( nebo „pro mé přátele,“ což je stejná věc ) je duchovní a bytí v tomto stavu se nazývá „Vyšší Svět“ ( nebo Světy ABJA ). Vyšší svět existuje nad nejnižším ze všech stupňů – naším světem.

Všechny vzestupy, sestupy, změny a pohyby, které se dějí ve Vyšších Světech neprobíhají v nějakém imaginárním prostoru. Jsou to změny ve velikosti záměru „pro Stvořitele“ a doprovodné touhy. Čím větší je touha, tím blíž je ke čtvrté fázi a tím níž se nachází.

Je nám nařízeno „očistit“ ji za pomoci:

 Tóry ( Vyššího Světla ), a

 Přikázání ( změny záměru z používání touhy „pro mě samotného“ na používání jí „pro Stvořitele“ ).

Jinak nebudeme schopni dosáhnout Vyššího cíle – Myšlenky Stvoření.

 

Přikloňte světové váhy k zásluze

merit1 Otázka, kterou jsem dostal: Jeden z mých přátel je filosof, studující egyptskou kulturu. Vyprávěl mi příběh z židovského náboženství o duši, která musí přiznat své hříchy. Když tak činí, položí své hříchy na jednu stranu vah a druhá strana se zvedne.

Moje odpověď: Kabalistický text, který vám bude nejblíž ( nejlépe pochopitelný ) je článek 110 „Uvedení do Talmud Eser Sefirot“ ( zde také najdete odkazy na starší, původní texty ). Říká se tam: „Musíme plně porozumět, co je psáno v Traktátu Kidušin, str. 40: „Člověk se musí vždy vidět jako napůl vinen, napůl nevinen. Pokud vykoná jedno Přikázání, je šťasten, protože odsoudil svět k váze zásluhy ( prospěch, výhoda, hodnota – merit ). Pokud vykoná jeden hřích, neštěstí na něj, protože odsoudil svět k váze viny ( nedostatek, nevýhoda, vina – demerit ). Rabín Elezar, syn rabína Šimona, říká, “Svět je hodnocen svou většinou a jednotlivec je také hodnocen většinou. Proto, když vykoná jedno Přikázání, je šťasten, protože přiklonil sebe a celý svět k váze zásluhy. Pokud vykoná jeden hřích, neštěstí na něj, protože odsoudil sebe a celý svět k váze provinění.“

„Kvůli tomuto jednomu hříchu, který vykonal, svět a on sám ztratil spoustu dobra.“

Tento blog je pro každého

me11 Tři otázky, které jsem dostal o kontaktu na mě:

Otázka: Máte osobní stránku na stránce ( site ) odnoklasniki.ru ( ruská verze classmates.com )? Ptám se, protože tam jsou momentálně dvě vaše stránky.

Moje odpověď: Nemám nic dočinění s těmito stránkami, jak jste si pravděpodobně domyslel. Píše je někdo jiný, používajíc moje jméno. Moje názory jsou uvedeny pouze na tomto blogu a na oficiálních stránkách organizace Bnei Baruch.

Otázka: Pokud lidé položí dobrou otázku, která nemůže být zodpovězena během ranních virtuálních lekcí kvůli časovému limitu, můžete je zodpovědět na tomto blogu?

Moje odpověď: Pokud jsou otázky příliš specifické, například o konstrukci světů, nemohou být zodpovězeny na tomto blogu, protože blog je pro každého. Avšak když je otázka obecná, pak ji vždy zodpovím tady.

Otázka: Někdo mi poradil, abych si promluvil s Kabalistou. Přijímáte někdy návštěvníky?

Moje odpověď: Nepřijímám návštěvníky a nedávám rady nebo požehnání. Podle Kabaly, jediná cesta, jak změnit svou budoucnost je změnit sám sebe, protože jste v protikladu k nezměnitelnému Světlu – Stvořitelově síle lásky a dávání. Kabala tak nepovažuje vše ostatní za nic víc, než psychologické útěchy, které s časem prouze prohlubují nemoc člověka: jeho nerovnováhu se Stvořitelem. Jinými slovy, způsobuje to, že nemoc ( egoismus ) je opomíjena.

Kabala vám dává metodu, jak se změnit a zbytek záleží na vás. Pokaždé se zaměřujeme na otázky sebenápravy. Hodně štěstí!

Baal HaSulam: Činy jednotlivce jsou rovnocené činům celku

michael-laitman_081 Baal HaSulam, „Uvedení do Knihy Zohar,“ článek 68

Nedivte se, že čin jediného člověka spustí sestup nebo vzestup celého světa. Protože je nezlomným zákonem, že „celkové a jednotlivé ( general and particular ) jsou rovnocené.“ A vše, co se děje v celku se děje také v jednotlivých částech. A vice versa ( a naopak ): vše co se stane v jednotlivém, se stane také v celku, protože celek nemůže nastat, dokud jednotlivosti nebudou odhaleny s ohledem na kvantitu a kvalitu jednotlivostí. Proto činy každého člověka pozvedají nebo snižují celý svět.

Baal HaSulam, „Mír ve světě“:

Naprosto každý jednotlivec ve společnosti je jako ( ozubené ) kolo , které je připojeno k několika jiným kolům stejného stroje. A to jedno kolo nemá svobodu pohybu v sobě a sebou samotným, ale pokračuje s pohybem ostatních kol v určitém směru za účelem, aby stroj vykonával svůj hlavní účel. A pokud je jedno kolo rozbito, není to chápáno jako rozbití toho jednoho kola, ale je to hodnoceno vzhledem k službě a roli, kterou provádí pro celý stroj.

Baal HaSulam „Mír ve světě“:

Celek má jen to, co mají jeho jednotlivé části. A prospěch kolektivu je prospěchem každého jednotlivce. Ten, kdo ubližuje celku, ubližuje zároveň sobě a ten kdo prospívá celku dostane v tomto prospěchu podíl, protože je částí celku. A celek nemá větší cenu, než součet jeho jednotlivých částí.

Prostředí a já

train Dvě otázky, které jsem dostal o tom, jak se chovat ke svému prostředí:

Otázka: V jedné z vašich lekcí ve Spojených státech jste řekl, že lidé, připravení pro nový pohled na svět, by měli dobrovolně snížit své požadavky na jídlo, přístřešek, volný čas a vzdělání ( knowledge ) na nezbytné minimum. Co bychom měli dělat se zbytkem našeho okolí jako jsou děti, ženy a rodiče, kteří nejsou připraveni se omezit? Je dostatečné omezit sám sebe, dávajíc těm kolem mě, co si přejí a ukázat jim, že má cesta je správná pouze osobním příkladem? Mimochodem, jednal jsem tak celý svůj život a na oplátku mě všichni kolem tiše nenávidí a snaží se mě shazovat.

Moje odpověď: Pokud je hlava člověka „v oblacích,“ pak přirozeně nechce víc, než nezbytnosti. Nemusí se omezovat, protože to k němu přijde přirozeně. To je přístup toho, kdo si uvědomí, že jeho rodinou je celý svět. 

Pokud vás lidé kolem vás nenávidí a snaží se vás shodit, je to pravděpodobně proto, že se je snažíte k něčemu nutit nebo je nějak omezujete.

Otázka: Může jeden člověk přinutit druhého cítit nedostatek ( ať už duchovní či hmotný )?

Moje odpověď: Prostředí může vyvolat nebo potlačit jakoukoliv pozemskou touhu v komkoliv  ( viz. článek „Svoboda“ ). Navíc pokud má člověk bod v srdci, společnost může urychlit jeho vývin.

 

Člověk je kopií Duše

soul11 Tři otázky o duších a rovnocenosti, které jsem dostal:

Otázka: V jednom bodě jste mluvil o tom, jak během století jediná duše sestupovala do tohoto světa v různých tělech: Abrahám, Mojžíš, rabín Šimon Bar Yochaj, Ari a Baal HaSulam. Jako tomu rozumím, vy a kdokoliv, kdo překročil Machsom ( nebo je v procesu průchodu ) jsou v kontaktu s touto Duší. Splnila již svou misi?

Moje odpověď: Ne, nesplnila. My jsme částí jedné duše. Její „lehčí“ části už prošly nápravou a teď nám pomáhají ( to se v hebrejštině nazývá Zhut Avot ). Postupně, jedna po jedné, nám pomáhají provést stejnou věc, kterou udělaly ony – připojit se k jediné Adamově duši. Celé lidstvo je součástí této jediné duše, jediného stvořené tvorbyí.

Otázka: Co je „Kabalistická duše“?

Moje odpověď: Je to duše, která pobízí člověka k dosáhnutí Stvořitele. Ve skutečnosti neexistují jiné duše, protože pokud člověk dosud nemá záměr objevit Stvořitele, dotud nemá duši. Avšak tento záměr bude odhalen v budoucnosti, nebo možná v novém koloběhu života.

Nicméně dokonce i když člověk nemá tento záměr, poslouchání nebo čtení kabalistických materiálů urychlí objevení touhy po Stvořiteli a odhalení duše.

Otázka: Pokud se člověk narodí jako genetický žid, znamená to, že se vždy bude rodit jako žid?

Odpověď: Ano, stejně jako všichni ostatní. Je to proto, že náš svět je otiskem Vyššího Světa a člověk je kopií duše.

Pouze objevení Stvořitele může napravit svět

dru1 Každý druh utrpení pochází bez pochyby ze skrytí Stvořitele. Jeho odhalení bude tedy odpovědí ke krizi.

Kabala říká, že odhalení ( objevení ) Stvořitele naplňuje člověka rozkoší a pocitem věčnosti. Jak se Stvořitel odhalí člověku? Postupně, vlivem Vyššího Světla, které je přitahováno během studia Kabaly.

A nebuďte překvapeni, že jeden člověk může způsobit vzestup či sestup celého světa, protože je zde zákon, který říká: „Jednotlivé a obecné jsou si rovny.“

V našich časech je potřeba Vzájemné Garance mezi všemi lidmi světa. Ve srovnání se všemi ostatními problémy je tak globální vzdělání nejvyšší prioritou.

Jak si zvolíte správné prostředí?

michael-laitman_312 Dvě otázky, které jsem dostal, o výběru správného prostředí:

Otázka: Po přečtení článku “Svoboda” a dalších článků o prostředí, jsem  došel k závěru, že prostředí je klíčové pro lidský rozvoj a pochopení. Co mám dělat, když si nejsem jist, že jsem si vybral správné prostředí či správnou skupinu?

Moje odpověď: Pokračujte ve studiu a přemýšlejte o tom.  Nebuďte zavislý na svém vlastním názoru, ani na názoru těch okolo vás. Odpovědi by měly přijít samy od sebe, z vás samotného ( od Stvořitele ), bez jakéhokoliv vnějšího vlivu a bez toho, abyste se užíral. Čtěte Baal HaSulama a čekejte na odpověď!

Otázka ( od ženy ): Velmi ráda bych porozuměla tomu, co to znamená “vytvoř si své prostředí.” Měla bych hledat správné prostředí uvnitř kabalistické skupiny, myšleno prostředí uvnitř prostředí, založené na tom, že ti, kdo mi nedávají inspiraci a ( nepůsobí ) radost, se nepohybují po spravné cestě a je lepší se jim vyhýbat?

Moje odpověď: Pro ženu neexistuje taková věc, jako je skupina, je zde pouze prostředí. V něm se vzájemně ovlivňuje se ženami, ke kterým se cítí nejblíže. Není zavázána dělat víc, než toto.