Vzdělávání člověka!

Otázka: Vzdělání je především nátlakem, ať už jednoho či jiného druhu. V duchovnu žádný nátlak neexistuje. Jak jdou tyto dvě věci dohromady?

Odpověď: V duchovnu skutečně žádný nátlak neexistuje. Ale náš svět není duchovno. My vezmeme „zvíře“ a uděláme z něj člověka. Tóra říká, že musíte vzdělávat své dítě. A všechna pravidla, která se týkají vzdělávání, jsou velmi specifická, včetně nátlaku a dokonce fyzického trestu, protože se zabýváte „malým zlým zvířetem“. My to o sobě víme, a tak pokud je to nutné, potřebujeme vzdělávat dítě, aby dosáhlo štěstí i za pomoci „klacku“. Read more

Článek dne 10. 8. 2017

Při utváření vnímání reality cítím, že jsem v desítce ve stavu jako kdyby u cizích lidí a začínám se k nim chovat ne jako k cizím lidem, ale jako k cizím přáním a pak je sjednocuji tak, že to nejsou cizí přání, ale prostě blízké. To ego schválně uměle rozděluje naše touhy, jak říká Stvořitel: „Vytvořil jsem zlý sklon“. Musíme tyto touhy sjednotit, já především a ne s vědomím, že ostatní, kteří ostatní, pokud v nich vidím lidi, kteří se nacházejí vně mne? Read more

Článek dne 9. 8. 2017

Snažím se aplikovat jakýkoliv obraz, který cítím a chápu ho takovým způsobem, že vše je skrytí, a za ním se nachází dobro činící dobro, „není nikoho jiného kromě Něho“, který si přeje, abychom si vybudovali svůj vztah ne na základě toho, co On mi ukazuje v podobě tohoto světa, ale podle toho, co je On sám.

Read more

Každý je zodpovědný sám za sebe

Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

Vyšší úroveň se nazývá otec, nižší úroveň je syn. Vyšší nemůže být zcela zodpovědná za nižší a naopak. Musejí se řídit jistými typy spojení, aby se navzájem podporovaly, ale mohou být voláni k odpovědnosti pouze za naplnění své vlastní práce. Proto v kabalistické skupině, stejně jako kdekoli jinde, zůstáváme navzájem v kontaktu a každý člověk musí pochopit rámec své odpovědnosti. Tóra na jedné straně mluví o naší naprosté vzájemné jednotě a na druhé straně o tom, jak musíme být odpovědní sami za sebe. Read more

Nevezmeš si roucho vdovy jako zástavu

Tóra, Deuteronomium 24:17 – 24:18 Nepřevrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdově nezabavíš roucho. Ale pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vykoupil. Proto ti přikazuji, abys to dodržoval.

Vdovino roucho s ní zůstává po předchozím manželovi. To je to, k čemu je připoutána, ačkoli už to spadlo z duše, z Partzufu, ke kterému patřila jako ženská část k mužské části. To znamená, že roucho, jež jí zbylo, je částí clony (Masach), která kdysi byla jejím manželem. Read more

Člověk improvizace

Komentář: Znám Vás více než dvacet let. Vždy odpovídáte na otázky spontánně, aniž byste je znal dopředu.

Má reakce: Jsem muž improvizace, nikoli proto, že vím vše, ale proto, že neumím věci dělat jinak. Když mě někdo překvapí nějakou otázkou, aktivuje se ve mně odlišná úroveň vědomí. Podle moudrosti Kabaly tomu ani jinak být nemůže. Není to pouze v mém případě, ale je to stejné pro jakéhokoliv dalšího Kabalistu. V Kabalistovi se pokaždé zrodí odlišný obraz, od nějž odvíjí svou myšlenku.

Nikdy neříkám něco, co bych někde četl. Mohu přijít s nějakými fakty na podporu svých myšlenek, ale vždy musím mluvit podle toho, co se ve mne zrodí v daný moment z nového Partzufu, 10 Sefirot, se všemi vnitřními vlastnostmi a souvislostmi. Pokud toto neexistuje, jste mrtev.

Někdy, když musím přednášet pro velmi náročné publikum, jako například pro profesory, přednášející, studenty, pro publikum čítající 1500 lidí, se připravuji dopředu. A ani tak nečtu z poznámek, které jsem si připravil. Poznámky jsou jen obecnou osnovou mé přednášky.

[206020] From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17 Originální článek zde.

Článek dne 8. 8. 2017

Křičíme: „Proč nedostáváme to, o co prosíme?“, – nechápete, že nám to není dáno, protože by to byla naše újma, protože musíme najít reakci na to, že jsme v neustálém kontaktu se Stvořitelem, v neustálém vztahu, po celou dobu pozvedáme chisaron a Vyšší čte naše prosby, které jsou ve skupině, On čte také naše nedostatky sjednocení ve skupině, a jak se více vědomě podílíme na tomto procesu, MAN a MAD, natolik v souladu s tím budeme odměněni realizací a rychlým vzestupem. Vzestup chisaronu k Vyššímu probíhá správně, jestli vychází ze záruky, záruka – to je vzájemné propojení všech jako jedno kli, nad všemi egoistickými touhami, které nás od sebe oddělují, nad všemi našimi úsilími, když nehledě na tyto touhy si představujeme naše vzájemné sjednocení. Snaha o záruku, o vzájemnost, o jednotu v nás projeví bezmocnost, neschopnost, nezpůsobilost a neúspěch a tento neúspěch musíme pozvednout vzhůru. To je ve skutečnosti požadovaný výsledek naší snahy, protože síla sjednocení může přijít jen shůry, pokud správně žádáme, ze samé hlubiny srdce, tehdy dostaneme odpověď, to jest sílu sjednocení, kterou používáme pro vztah mezi námi, okamžitě se správně spojíme s prvními deseti sefirot, s prvním AVAJA, „ a bude jméno Stvořitele pro tebe“. Nic není pro nás důležitější než uskutečnit záruku z naší strany, protože tehdy máme jistotu, že když vyvoláme sílu shůry, která uskutečnila sjednocení, tak nás naplní. V Tóře je 613 rad a 613 vkladů, které na nás působí, a my už patříme k Tóře a na našem společném srdci Vyšší světlo napíše písmena Tóry. Read more

Článek dne 7. 8. 2017

Nakonec musíme vidět všechny pozitivní a negativní vlastnosti tak, že všechny jsou součástí desítky. Není důležité, že pro jednoho znamenají dobré a pro druhého špatné – je to náš celkové pozitivní a negativní majetek. Musíme si přát, abychom se nad tím sjednotili: „všechny hříchy překryje láska“, výše rozumu, výše všeho, co vidíme – a požádat světlo, vracející se ke zdroji. Toto světlo vše objasní, napraví nedostatky, vztahy, rozdíly tak, že se vše vzájemně spojí a urovná. To, že vidím nepořádek, rozpor, nenávist, odmítnutí, nepochopení, všechno toto – prostě musím přivést ke světlu, které se vrací ke zdroji. Nemám žádný zájem a chápu, že nemám možnost ani třídit, ani napravit, tím více naplnit po nápravě. Proto musíme vše pozvedávat vzhůru. Read more

Spojený národ Evropy

Otázka: z Facebooku: Často jste volal po vytvoření jediného evropského národa v Evropské unii. Znamená to, že každý z národů se musí vzdát svých tradic?

Odpověď: Tradice mohou být smíšeny. Zná dnes někdo nějaké tradice? To vše se postupně mění, transformuje a vyprchává.

Tradice mohou zůstat pouze, pokud jim dáme háv správných a dobrých vzájemných vztahů mezi nimi a pak nebudou na překážku. Rádi budeme přijímat tradice jeden druhého, protože nám budou pouze pomáhat vzájemně spolupracovat a být si bližší. V protikladu k tomu nás tradice dnes rozdělují. Proto Evropa, která je údajně sjednocená, je ve skutečnosti rozdělena a roztříštěna do části a s každým dalším dnem se situace v této unii stává horší a horší. Read more

Překročení Machsomu

Otázka: Co to znamená překročit Machsom (bariéru)?
Odpověď: Překročení Machsomu je překročení potenciální bariéry, po němž člověk začíná chápat, jaké jsou vlastnosti dávání, které nikdy předtím nevnímal.

Domníval se, že dávání a milování někoho bylo podobné duchovní kvalitě, ale ve skutečnosti je všechno jinak. Read more

Strana 2 z 15912345...1020...Poslední »