Ubližujeme si sami

Dr. Michael Laitman Zohar, kapitola Chajej Sarah (Život Sáry),” bod 41: Takové jsou cesty Stvořitele. Pokud dá člověku bohatství, je to, aby vyživoval svět avykonával Jeho přikázání. Pokud to nedělá, ale pyšní se svým bohatstvím, bude v tom zasažen, jelikož je psáno: „Bohatství, držené pro svého vlastníka, je k jeho škodě.“

 

…Podobně, když jim Stvořitel dal krásu nadřazeného dobra Adama HaRišona, dal jim ji, aby dodržovali Jeho přikázání a konali Jeho vůli. Oni to nedělali, ale byli pyšní; byli zasaženi v té samé kráse, kterou byli požehnáni.

 

Proto člověk, který křičí, „Proč se mnou Stvořitel zachází tímto způsobem!,“ musí pochopit, že to člověk sám provokuje tuto újmu. My jsme ti, kdo si způsobuje své vlastní rány tím, že neužíváme správně možnosti, které nám Stvořitel dává, abychom se pozvedli. Klopýtáme při těchto možnostech, padáme dolů, a pak se v podstatě bijeme sami. Toto nám říká Zohar: „Byli zasaženi v té samé kráse, kterou byli požehnáni.“

Náprava světa již začala!

каббалист Михаэль ЛайтманNemusíme čekat, než se pro duchovní nápravu probudí celý svět.
Ti lidé, kteří už se probudili, musí mezi sebou vytvořit svaz, správné spojení, a tak pokračovat.
A potom se k tomuto spojení bude postupně připojovat víc a víc lidí.
Musíme se soustředit jedině na spojení těch, kteří jsou toho schopni. A tak spojíme všechny orgány společného organismu.
Ti, kteří jsou schopni, dají organismu nový život, přitáhnou Vyšší sílu, světlo, které poté začne proudit organismem. A poté, díky práci této duchovní centrály, přes kterou se šíří světlo po celém společném systému, se probudí ostatní duše.

Lekce na téma Baal HaSulamových novin „Národ“ – 17. 03. 2010

Naše práce je velmi jednoduchá

reward Rabaš, “Co je Tóra a Práce na Stvořitelově Cestě:” Když jeden zamýšlí studovat Tóru, měl by před svýma očima držet cíl, důvod, proč zamýšlí studovat. Cíl, tedy užitek, který chce z Tóry vytěžit, je Světlo, které Napravuje, jenž v ní je.

V podstatě nepotřebujeme nic jiného. Měli bychom si představovat a snažit se cítit, že se vše děje kvůli Vrchnímu Světlu, že „zde není nikdo jiný kromě Něj,“ že on je vládce a pán a pouze On vše vykonává.

Proto potřebujeme pouze toužit a čekat na Jeho činy a jejich následky. Naše celá práce se skládá z přitahování Jeho činů na sebe, cítění, že jsme spodní stupeň, zatímco On je vrchní a snažení se Vrchnímu stupni, Světlu, připodobnit. O nás bude pracovat a dělat nás Jemu podobnými nakolik vstříc Němu budeme usilovat, tedy snažit se stát jako On.

Takže následuje, že je naše práce velmi prostá. Není důležité, jakou část Zoharu čteme nebo o čem je;  není důležité, jak moc rozumíme tomu, co čteme. Mezi námi a Vrchním Světlem existuje systém spojení, nazývaný „Kniha Zohar.“ Musíme ji využívat a usilovat o to, abychom se Světlu během studia stali podobnými.

Tato touha probudí Světlo, a to na nás bude působit. Pomalu začneme cítit výsledky jeho vlivu.

Ať Vám nevládne zlý had

каббалист Михаэль ЛайтманZohar, kapitola „Chajej Sara,“ bod 220): „Slíbil Jsem Vám, že budete všichni jako andělé a synové Všemocného – ale při převzetí Tory jste se zařídili po svém, zhřešili jste, a protо jako Adam zamřete“. 

Přesto však nad každým, studujícím Tóru, nemůže vládnout ten samý had zla, který zatemnil svět.

Díky studiu kabaly je vyšší světlo jako magnet, drží tě nahoře a ten had, smrt, naše egoistická touha, která nám ubírá život, zůstává dole a nedokáže nad člověkem vládnout!

Člověk se pozvedá nad svůj zvířecí život a dokonce necítí, že by končil.

Musíme si jenom přát, aby světlo, které při čtení Knihy Zohar přichází,  v nás tu změnu způsobilo.

Bez ohledu na vědomosti, které v sobě skrývá věda kabaly, která je schopna objasnit všechno, co se odehrává v našem světě a celou naši uplynulou cestu, když si přejeme se pozvednout se na vyšší stupeň, potřebujeme sílu, která je nás tam schopna přitáhnout.

Za pomoci rozumu a pocitů se nedokážeme pozvednout – musíme obdržet nový zárodek vyššího stupně.

Stejně jako neživý kámen, odlišný od rostliny, ji nikdy nedokáže pochopit, jako pes nebo kočka není schopna pochopit, co znamená být člověkem – tak nejsme schopni svým rozumem odhalit, co znamená žít v duchovnu.

Proto je nutná vyšší síla, která v nás tuto změnu zařídí. Dostáváme ji z Knihy Zohar.

Z lekce knihy Zohar, 12.03.2010

Objevování nutnosti řešení

desires4Otázka, kterou jsem dostal: Jaké síly pomáhají v „rozkládání“ touhy přijímat potěšení, nazývané „tělo“?

Moje odpověď: Spíše než zoufalství z touhy po potěšení je to zoufalství kvůli neschopnosti být naplněn. Člověk dosáhne bodu, kdy nadále nevěří, že je možné být v tomto životě šťastný. Neuspokojené touhy nás přivádějí k depresi. To má samozřejmě svůj účel. Je tomu proto, aby tohoto stavu dosáhlo celé lidstvo, aby objevilo potřebu hledat řešení a potřebu pozvednout se na vyšší úroveň. Egoismus nám pomůže dosáhnout tohoto bodu a přinutí nás udělat rozhodnutí. To se nazývá „pomoc proti tobě.“ 

Zohar mluví v jazyce větví

public.jpgZohar, kapitola Chajej Sarah (Život Sáry),”bod 12: …Tudíš jsou hříšní vymazáni z Dumahovy knihy, protože on bere v potaz pouze střední linku, kde nejsou hříšní zahrnuti. Proto kdo si je bude přát během vzkříšení mrtvých? Během vzkříšení mrtvých anděl Matat na hřbitovech obdrží vyúčtování od Dumaha.  Ale kdo si bude přát ty hříšné, kteří Dumahem nejsou započítáni pro vzkříšení mrtvých?

Otázka, kterou jsem dostal: Tento tenxt může člověka zmást se slovy jako jsou „mrtví“ a „hřbitovy.“ Jaký je správný způsob, jak vnímat tato slova? 

Moje odpověď: Musíme pochopit, že Zohar mluví jako většina kabalistických knih v jazyce větví. Metoda dává nejen vědomosti, ale, což je důležitější, sděluje nám dojmy. To abychom z duchovního světa k dosažení našeho napraveného stavu přitáhli Světlo nápravy.

Nemluvíme o fyzických tělech našeho materiálního světa a nesmíme se snažit napravovat své „ruce a nohy;“ nesnažíme se spravit fyzické věci, které by měly být ošetřeny normálním doktorem. Místo  mluví Zohar o nápravě duše. Proto i když Zohar používá slova z tohoto světa, všechny naráží na duchovní pojmy, což znamená, že se vztahují k našim vnitřním silám a vlastnostem.

Jsou to tyto vlastnosti, o kterých teď chci studovat. Dělám to za účelem, abych porozuměl, která moje část „bolí,“ která část musí být napravena. Dělám to, abych potřeboval toužit ji napravit. Toto je účel Knihy Zohar.

Všichni lidé jsou si absolutně rovni

A New Year's Wish to the World Během procesu nápravy se nám zdá, že má každý odlišný stupeň důležitosti. Avšak to je pouze iluze. Pouze se nám to tak zdá, protože v naší kalkulaci zapomínáme na základní fakt: každý člověk všechno dostal od Stvořitele. Každá individuální charakteristika člověka, vzdělání a určité (životní) podmínky – vše to je dáno Shora. To znamená, že na člověku nezávisí nic kromě jeho úsilí, které je váženo proti všem podmínkám, které jsou mu dány Shora.

Pokud bychom vynechali všechny tyto Shora dané faktory, které nezávisí na člověku, a sledovali pouze věci, které jsou v moci jednotlice, viděli bychom, že jsou si všichni lidé zcela rovni. Každý má stejnou možnost pro rozlišení, svobodu volby a nápravu – vzhledem k tomu, co mu bylo dáno, a co postrádá.

Mesiáš: Síla, člověk nebo skupina?

The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting SpaceOtázka, kterou jsem dostal: Proč v procesu nápravy někteří lidé aktivně usilují o duchovno, snaží se učit a vytvářet metodu nápravy, zatímco ostatní mají nesmírné pozemské touhy a pouze se tohoto procesu účastní pasivně tím, že nějakým způsobem pomáhají?

Moje odpověď: Toto rozdělení existuje, ale není to tak zřetelné, protože dokonce i lidé, kteří usilují o duchovno, jsou rozděleni do různých úrovní. Víme, že v našem světě jsou také lidé, kteří prostě něco „dělají“ a také druzí, kteří chtějí něco většího. Výsledkem toho každý člověk okupuje určitou pozici, která je dostatečná, aby ho uspokojila, a nechce víc odpovědnosti než tato.

Je tu mnoho důvodů, které zdánlivě ospravedlňují, proč tomu tak je, ale doopravdy je všechno určováno touhou člověka. Celé lidstvo je postaveno jako pyramida, včetně té části lidstva, která usiluje k duchovnu. Někteří lidé jsou ochotni pokračovat až do konce a nezastaví se kvůli ničemu, dokud nedosáhnou rovnocennosti se Stvořitelem. Nespokojí se s ničím menším. Každý člověk najde své místo podle své touhy, práce, snahy a vnitřního úsilí. Vše je určováno kořenem jeho duše, protože to je to, co musí jeden realizovat.

Není žádna duše, která je vyšší než Mojžíš; on je duchovní vůdce, který vyvedl celý národ z duchovního exilu ke svobodě, vykonávajíce tak v duších velikou nápravu. Avšak tato náprava se objevila pouze v části duší, zatímco nyní očekáváme Mesiáše, který provede obecnou nápravu celého světa. Mesiáš není člověk, ale Světlo, které nás všechny vyvede z duchovního exilu (v hebrejštině slovo Mašiach pochází ze slova Mošech – vytahovat).  

Možná zde bude duchovní vůdce ve formě člověka, protože lidé jsou schopni vnímat metodu nápravy a vidět příklad právě v této formě. Nebo to může být skupina, která nad světem bude držet duchovní vedení a dávat příklad, jak můžeme pracovat společně, zatímco odmítáme osobní egoismus a pozvedáme Stvořitele. Budou každému schopni vysvětlit cíl stvoření, ukázat, co Stvořitel požaduje, a podat příklad lásky a odevzdání, duchovní unie. Budou představovat Sanhedrin, světové duchovní vedení.

Kdy budou naše modlitby vyslyšeny?

The Soul Is the Property of Bestowal, and Until We Develop It, We Remain Animals Jakýkoliv koncept, který ve světě existuje je rozdělen do stupňů HaVaJaH podle čtyř stádií přímého Světla – v jakékoliv kvalitě, vlivu, definici a v jakémkoliv rozdělení. Toto rozdělení může být rozprostřeno na celou realitu: 

 

· Stádia 0-1-2-3-4 “Šoreš-Alef-Bet-Gimel-Dalet“,
· HaVaJaH “ bod písmena Jod-Jod-Kej-Vav-Kej,”
· Sefirot “Keter-Chochma-Bina-Zeir Anpin-Malchut,”
· Smysly“zrak-sluch-čich-chuť-dotyk,”
· Parcufim “Galgalta-AB-SAG-MA-BON,”
· Světy “Adam Kadmon-Acilut-Berija-Jecira-Asija,”
· Světla “Jechida-Chaja-Nešama-Ruach-Nefeš,”
· Čtyři přírodní elementy “oheň-vzduch-voda-země”….

Naše modlitba by měla být zobecněna: modlitba společnosti, pro společnost, modlitba mnoha. Měla by obsahovat všechny úrovně, všechny stupně, celé HaVaJaH. Pokud člověk pouze kvůli něčemu křičí, není to modlitba. Jeho žádost by měla obsahovat jeho porozumění a pocit, minulost, přítomnost a budoucnost. Pokud udělá žádost přesně tímto způsobem, pak bude jeho modlitba skutečně dospělá a zralá a bude odměněna odpovědí.

Baal HaSulamova kniha „Bejt Šaar HaKavanot“ reprezentuje tento precizní, obecný přístup, globální pohled na tvorbu a celou realitu. Místo rozlišování malých, individuálních detailů vysvětluje, jak je sjednotit. „Talmud Eder Sefirot“ je analýza, kde je obecné rozbito do částí a „Bejt Šaar HaKavanot“ je syntéza, kde se části spojují do jednoho celku.

Nikdy nepřestávejte

myth Otázka, kterou jsem dostal: Pokud budu udržovat během studia Zoharu správný záměr, neměl bych cítit nějaké výsledky?

Moje odpověď: Nevíme, zda je náš záměr správný nebo ne. Dost možná jsem ve zvláštní náladě a cítím se nadšený, dobře jsem se vyspal a všechno vnímám velmi jasně. Takže se mi zdá, že je můj záměr velmi ušlechtilý, přímo k duchovnímu cíli. A někdy se téměř nemohu vzbudit, unám a znovu se budím, nebo si náhle vzpomenu na minulé události.

Nevíme, jak to funguje; pokaždé jsou člověku dány zvláštní okolnosti a úsilí, které musí vyvinout. Nejdůležitější věc je jednoduše pokračovat, nehledě na výsledek. Člověk by se v každé situaci jen měl pokoušet představovat si duchovní obraz, který mu Zohar popisuje. Může být velmi těžké toho dosáhnout, ale pokud když je v nejtěžším stavu, stejně dokáže chytit konec lana, uspěje mnohem víc, než když se od začátku cítí inspirovaný.

Samozřejmě bychom neměli přehlížet stavy nadšení, které jsou nám dány. Ale neměli bychom si příliš všímat vnitřních či vnějších podmínek, ve kterých se nacházíme. Jakékoliv podmínky byly člověku dány, jsou to podmínky, v nichž by se měl snažit udělat vše, co je možné.