Kde je mé opravdové já?

Dr. Michael LaitmanDokud se neomezím podle podmínek, ustanovených Druhým Omezením (Cimcum Bet), pokračujeme v žití bez clony a zůstáváme „roztříštěni.“ Proto jsme subjekty vlivu Prvního Omezení (Cimcum Alef).

Je povinné, abychom naše touhy uvedli do souladu s podmínkami Druhého Omezení, stavu, ve kterém jsme byli před tím, než nastalo roztříštění nádob. Touhy, které jsou asociovány s těmito podmínkami symbolizují „exodus“ ze sebe do jiných duší. Kdo jsou tyto „ostatní duše“? Jsou to mé vlastní touhy, které ode mě byly odříznuty, jako kdybych již byl obřezán. Nebyl jsem to já, ale můj Vrchní Otec a Matka (Aba ve Ima), kdo provedli tuto obřízku, dokonce ještě než jsem si začal uvědomovat sám sebe, svou duši.

Jelikož kdokoliv, kdo žije v tomto světě, musí dosáhnout nápravy, Aba ve Ima se rozhodli nám tento úkol ulehčit tím, že naše duchovní nádoby rozřízli do dvou částí: našich vnitřních a vnějších přání. To aby nám dali šanci pracovat pouze s našimi vnějšími touhami a tak nám zamezili udělat chybu.

Proto je náš svět jasně rozdělen do dvou částí: já a svět, který je vně mě. Dokonce i když se mi mé vnitřní touhy zdají důležitější, stále musím pracovat na mý vnějších touhách, protože to jsou mé touhy vyšší, „mluvící“ úrovně. Zůstávajíc uvnitř svých tužeb, musím se naučit. jak udělat přednost touhám ostatních, což znamená napravit sebe a pracovat s touhami na úrovni Druhého Omezení.

Touhy Druhého Omezení jsou umístěny vně mě, zatímco touhy Prvního Omezení zůstávají uvnitř. Celá má touha je rozdělena do dvou částí, vnější a vnitřní, a to je pro mě opravdu veliká pomoc.

Musíme být Stvořiteli vděční, že nám daroval dvojité vnímání reality, které nám ukazuje, jak jednat a vyvarovat se toho, abychom dělali chyby. Naše touhy na úrovni Druhého Omezení od nás byly odříznuty a ji byly objasněny:  představují realitu vně nás. Naše práce se skládá z měnění našeho přístupu vůči „vnější části“ nás a zvyšování její důležitosti za pomoci skupiny a Vrchního Světla.

Nebe a peklo jsou „konstrukce,“ které prožíváme uvnitř

Laitman_028_08Zohar, kapitola“VaJaera (A Hospodin se objevil),” bod 258: The Din (rozsudek), který Stvořitel vykonal v záplavě a Din v Sodomě jsou oba Dinim pekla, jelikož hříšní jsou v pekle odsouzeni vodou a ohněm.

Bod 259: Sodoma byla odsouzena rozsudkem pekla, jako je psáno, „Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.“ Jedna byla odsouzena vodou, druhá byla odsouzena ohněm. A hříšní v pekle jsou odsouzeni těmito dvěma rozlišeními, neboť je zde peklo sněhu, což je voda, a je zde peklo ohně.

Musíme pochopit, že děláme všechna rozlišení uvnitř nás, zatímco realita sama se nemění. Já jsem Svět Nekonečna dokonce i te’d a nic se v existující realitě nemůže nikdy změnit. Jediná věc, která se mění, je mé vlastní vnímání, pocit, uvědomění, pochopení a zhodnocení. Toto jsou změny, které cítím.

Je psáno, „Každý člověk soudí do stupně svého vlastního nedostatku.“ Jinými slovy, vyobrazuji si uvnitř sebe obraz podle svého zhodnocení Světa Nekonečnosti. Proto jsou nebe a peklo, dobro a zlo, a rozsudek ohně a vody různé úrovně mého přístupu k statickému, neměnnému obrazu. Je psáno, „Nezměnil jsem Své HaVaJaH.“

Vyobrazujeme si svou vlastní realitu uvnitř nás naším přístupem ke konstatnímu stavu. Vše závisí na našich vlastnostech, vnímání a zhodnocení Světa Nekonečnosti, Stvořitele, Světla, absolutního odevzdání.

Nebe, peklo a různé druhy rozsudku jsou všechno stavy, které odhaluji uvnitř sebe. Navenek se nic nemění. Vše je určováno změnou, která se odehrává uvnitř mého vědomí či pohledu. Jinými slovy závisí všechno na mě a mých vnitřních hodnotách, vlastnostech a základech.

Následuje,  že vše závisí na výchově a společnosti, která mi pomůže změnit mé základy. Takto si k neměnné realitě mohu vyvinou přesnější přístup. Čím rychleji budu schopen měnit své vnitřní vlastnosti, tím rychleji budu procházet z jedné „konstrukce“ k další.

Otázky o duši, životě a smrti

Dr. Michael Laitman Otázka, kterou jsem dostal: Chtěl bych vědět, zda jestli když v tomto životě začnu studovat kabalu a nedosáhnu nápravy, než zemřu, přijdu ke kabale znovu v příštím životě? Budu si o této moudrosti něco pamatovat ve svém příštím vtělení?

Moje odpověď: Musíš si věřit, že dosáhneš nápravy teď! Pokud ne, pak se v přítím životě ke kabale rychle vrátíš na té úrovni, kterou jsi dosáhl teď.

Otázka, kterou jsem dostal: Jak by měli přátelé studenta kabaly, který zemřel kvůli nemoci, toto vztahovat ke Stvořiteli?

Moje odpověď: Nemůžeme soudit důvody, protože nevidíme systém duší a nerozumíme, proč každý z nás umře, jako například Ari, který zemřel v 38 letech. Když odhalíš systém duší, pochopíš roli těl.

Otázka, kterou jsem dostal: Co je nejlepší a nejjednoudšší cestou, jak podle kabaly vysvětlit smrt a vtělování dětem?

Moje odpověď: Vysvětli to stejným způsobem, jakým to vysvětluješ dospělému. Ony to přijmou, budou uspokojeny a nebudou se bát!

Ubližujeme si sami

Dr. Michael Laitman Zohar, kapitola Chajej Sarah (Život Sáry),” bod 41: Takové jsou cesty Stvořitele. Pokud dá člověku bohatství, je to, aby vyživoval svět avykonával Jeho přikázání. Pokud to nedělá, ale pyšní se svým bohatstvím, bude v tom zasažen, jelikož je psáno: „Bohatství, držené pro svého vlastníka, je k jeho škodě.“

 

…Podobně, když jim Stvořitel dal krásu nadřazeného dobra Adama HaRišona, dal jim ji, aby dodržovali Jeho přikázání a konali Jeho vůli. Oni to nedělali, ale byli pyšní; byli zasaženi v té samé kráse, kterou byli požehnáni.

 

Proto člověk, který křičí, „Proč se mnou Stvořitel zachází tímto způsobem!,“ musí pochopit, že to člověk sám provokuje tuto újmu. My jsme ti, kdo si způsobuje své vlastní rány tím, že neužíváme správně možnosti, které nám Stvořitel dává, abychom se pozvedli. Klopýtáme při těchto možnostech, padáme dolů, a pak se v podstatě bijeme sami. Toto nám říká Zohar: „Byli zasaženi v té samé kráse, kterou byli požehnáni.“

Náprava světa již začala!

каббалист Михаэль ЛайтманNemusíme čekat, než se pro duchovní nápravu probudí celý svět.
Ti lidé, kteří už se probudili, musí mezi sebou vytvořit svaz, správné spojení, a tak pokračovat.
A potom se k tomuto spojení bude postupně připojovat víc a víc lidí.
Musíme se soustředit jedině na spojení těch, kteří jsou toho schopni. A tak spojíme všechny orgány společného organismu.
Ti, kteří jsou schopni, dají organismu nový život, přitáhnou Vyšší sílu, světlo, které poté začne proudit organismem. A poté, díky práci této duchovní centrály, přes kterou se šíří světlo po celém společném systému, se probudí ostatní duše.

Lekce na téma Baal HaSulamových novin „Národ“ – 17. 03. 2010

Naše práce je velmi jednoduchá

reward Rabaš, “Co je Tóra a Práce na Stvořitelově Cestě:” Když jeden zamýšlí studovat Tóru, měl by před svýma očima držet cíl, důvod, proč zamýšlí studovat. Cíl, tedy užitek, který chce z Tóry vytěžit, je Světlo, které Napravuje, jenž v ní je.

V podstatě nepotřebujeme nic jiného. Měli bychom si představovat a snažit se cítit, že se vše děje kvůli Vrchnímu Světlu, že „zde není nikdo jiný kromě Něj,“ že on je vládce a pán a pouze On vše vykonává.

Proto potřebujeme pouze toužit a čekat na Jeho činy a jejich následky. Naše celá práce se skládá z přitahování Jeho činů na sebe, cítění, že jsme spodní stupeň, zatímco On je vrchní a snažení se Vrchnímu stupni, Světlu, připodobnit. O nás bude pracovat a dělat nás Jemu podobnými nakolik vstříc Němu budeme usilovat, tedy snažit se stát jako On.

Takže následuje, že je naše práce velmi prostá. Není důležité, jakou část Zoharu čteme nebo o čem je;  není důležité, jak moc rozumíme tomu, co čteme. Mezi námi a Vrchním Světlem existuje systém spojení, nazývaný „Kniha Zohar.“ Musíme ji využívat a usilovat o to, abychom se Světlu během studia stali podobnými.

Tato touha probudí Světlo, a to na nás bude působit. Pomalu začneme cítit výsledky jeho vlivu.

Ať Vám nevládne zlý had

каббалист Михаэль ЛайтманZohar, kapitola „Chajej Sara,“ bod 220): „Slíbil Jsem Vám, že budete všichni jako andělé a synové Všemocného – ale při převzetí Tory jste se zařídili po svém, zhřešili jste, a protо jako Adam zamřete“. 

Přesto však nad každým, studujícím Tóru, nemůže vládnout ten samý had zla, který zatemnil svět.

Díky studiu kabaly je vyšší světlo jako magnet, drží tě nahoře a ten had, smrt, naše egoistická touha, která nám ubírá život, zůstává dole a nedokáže nad člověkem vládnout!

Člověk se pozvedá nad svůj zvířecí život a dokonce necítí, že by končil.

Musíme si jenom přát, aby světlo, které při čtení Knihy Zohar přichází,  v nás tu změnu způsobilo.

Bez ohledu na vědomosti, které v sobě skrývá věda kabaly, která je schopna objasnit všechno, co se odehrává v našem světě a celou naši uplynulou cestu, když si přejeme se pozvednout se na vyšší stupeň, potřebujeme sílu, která je nás tam schopna přitáhnout.

Za pomoci rozumu a pocitů se nedokážeme pozvednout – musíme obdržet nový zárodek vyššího stupně.

Stejně jako neživý kámen, odlišný od rostliny, ji nikdy nedokáže pochopit, jako pes nebo kočka není schopna pochopit, co znamená být člověkem – tak nejsme schopni svým rozumem odhalit, co znamená žít v duchovnu.

Proto je nutná vyšší síla, která v nás tuto změnu zařídí. Dostáváme ji z Knihy Zohar.

Z lekce knihy Zohar, 12.03.2010

Objevování nutnosti řešení

desires4Otázka, kterou jsem dostal: Jaké síly pomáhají v „rozkládání“ touhy přijímat potěšení, nazývané „tělo“?

Moje odpověď: Spíše než zoufalství z touhy po potěšení je to zoufalství kvůli neschopnosti být naplněn. Člověk dosáhne bodu, kdy nadále nevěří, že je možné být v tomto životě šťastný. Neuspokojené touhy nás přivádějí k depresi. To má samozřejmě svůj účel. Je tomu proto, aby tohoto stavu dosáhlo celé lidstvo, aby objevilo potřebu hledat řešení a potřebu pozvednout se na vyšší úroveň. Egoismus nám pomůže dosáhnout tohoto bodu a přinutí nás udělat rozhodnutí. To se nazývá „pomoc proti tobě.“ 

Zohar mluví v jazyce větví

public.jpgZohar, kapitola Chajej Sarah (Život Sáry),”bod 12: …Tudíš jsou hříšní vymazáni z Dumahovy knihy, protože on bere v potaz pouze střední linku, kde nejsou hříšní zahrnuti. Proto kdo si je bude přát během vzkříšení mrtvých? Během vzkříšení mrtvých anděl Matat na hřbitovech obdrží vyúčtování od Dumaha.  Ale kdo si bude přát ty hříšné, kteří Dumahem nejsou započítáni pro vzkříšení mrtvých?

Otázka, kterou jsem dostal: Tento tenxt může člověka zmást se slovy jako jsou „mrtví“ a „hřbitovy.“ Jaký je správný způsob, jak vnímat tato slova? 

Moje odpověď: Musíme pochopit, že Zohar mluví jako většina kabalistických knih v jazyce větví. Metoda dává nejen vědomosti, ale, což je důležitější, sděluje nám dojmy. To abychom z duchovního světa k dosažení našeho napraveného stavu přitáhli Světlo nápravy.

Nemluvíme o fyzických tělech našeho materiálního světa a nesmíme se snažit napravovat své „ruce a nohy;“ nesnažíme se spravit fyzické věci, které by měly být ošetřeny normálním doktorem. Místo  mluví Zohar o nápravě duše. Proto i když Zohar používá slova z tohoto světa, všechny naráží na duchovní pojmy, což znamená, že se vztahují k našim vnitřním silám a vlastnostem.

Jsou to tyto vlastnosti, o kterých teď chci studovat. Dělám to za účelem, abych porozuměl, která moje část „bolí,“ která část musí být napravena. Dělám to, abych potřeboval toužit ji napravit. Toto je účel Knihy Zohar.

Všichni lidé jsou si absolutně rovni

A New Year's Wish to the World Během procesu nápravy se nám zdá, že má každý odlišný stupeň důležitosti. Avšak to je pouze iluze. Pouze se nám to tak zdá, protože v naší kalkulaci zapomínáme na základní fakt: každý člověk všechno dostal od Stvořitele. Každá individuální charakteristika člověka, vzdělání a určité (životní) podmínky – vše to je dáno Shora. To znamená, že na člověku nezávisí nic kromě jeho úsilí, které je váženo proti všem podmínkám, které jsou mu dány Shora.

Pokud bychom vynechali všechny tyto Shora dané faktory, které nezávisí na člověku, a sledovali pouze věci, které jsou v moci jednotlice, viděli bychom, že jsou si všichni lidé zcela rovni. Každý má stejnou možnost pro rozlišení, svobodu volby a nápravu – vzhledem k tomu, co mu bylo dáno, a co postrádá.

Strana 160 z 177« První...1020...158159160161162...170...Poslední »