Category Archives: Věda

Věda o Stvořiteli

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je základem pro vaše tvrzení, že psychologie je blízká kabale?

Odpověď: Nezáleží na otázce samotné, ale na tom, jak jí rozumíme. Naše chápání se mění s časem. Dnes například žijeme v době velkých změn, zejména změn v našem vnímání světa a společně s tím i nášeho postoje ke světu.

Kabala byla po staletí považována za mystiku a kabalisté byly považováni za mystiky; bylo jim přičítáno čarodějnictví a věštění. (Viz např. Wikipedia o Ravu Kaduri a dalších). Nicméně, doba mění naše vnímání a kabala je postupně vnímána jako věda o světě, vyšší psychologii člověka.

Psychologie se také musela bránit mnoho let proti obviněním z mysticismu. Musela prokázat svůj materialismus a byla vystavena strachu a obviněním ze spojení s náboženstvím, reinkarnacemi atd.

V poslední době je však svět v takovém zmatku, že je možné změnit vnímání a obnovit perspektivu: Kabala už nadále není jen mysticismus a psychologie zas umožňuje mluvit o věcech, které jsou mimo tento svět. Pojem „materialismus“ prolomil své pevné hranice. Psychologie se stala materialistickou vědou, i přesto, že její jméno „psyché“ znamená „duše“ v řečtině.

Ve skutečnosti, ve zprávách, výzkumech a diskuzích moderní fyziky, vidím víc a víc mysticismu! V budoucnu se všechny vědy spojí a stanou se jednou. Moudrost kabaly je věda o veškerém stvoření, nebo spíše věda o Stvořiteli. Konec konců, nemůže být tolik oborů o jednom světě!
[70772]

Potřeba po současném chápání světa

Dr. Michael LaitmanStanovisko: (Nikita N. Moiseev, akademik Ruské akademie věd): „Doufám, že v blízké budoucnosti naši učitelé budou mít potřebu propadeutického [přípravná studie nebo pokyn] kurzu „Současného pojetí světa „. Toto je způsobeno tím, že krize ve vztazích mezi přírodou a společností roste a společenská poptávka po vzdělávání, které je daleko za úzkým profesionalismem, roste také.

„Moderní člověk musí vidět svět v jeho celistvosti. Pouze pochopení obecné logiky vývoje světa, v němž žijeme, pomůže překonat katastrofální důsledky krize nemilosrdně se blížící a možná ji i předejít!

„Takovému kurzu by mělo předcházet studium společenských věd a filozofie, pro který je to nezbytný úvod. Zejména je nutný pro budoucí odborníky v humanitních a společenských vědách, pro které jsou přírodní vědy a ekologie na okraji jejich zájmu.

„Budoucí inženýři a fyzici to také potřebují, protože přírodní a technické obory postrádají obecné povědomí o procesech rozvoje současného světa a procesech poznání, ačkoli tito odborníci budou muset vyřešit mnoho problémů moderní ekologie, politiky a etiky. “

Můj komentář: Kurz „současného chápání světa“ je nutný pro každého, protože hlavní příčinou našich problémů je nedostatek pochopení, důvodů, procesů a smyslu života, který může člověk pochopit pouze tím, že zná strukturu světa. Takový kurz naše organizace právě vytváří. Doufáme, že bude v zásadě dokončen a nabídnut za půl roku.
[65677]

Věda místo instinktů

Dr. Michael Laitman

Na rozdíl od zvířat, se rozvíjíme s pomocí vědy. Nicméně, to dosud není svobodná vůle. Věda nás pouze posouvá trochu dopředu. Zvířata se řídí ranami a jejich instinkty, ale protože my sotva nějaké instinkty vůbec máme, vyvíjíme se ranami a vědou.

Vědecký pokrok nám umožňuje vidět a řešit problémy v předstihu. Například, rentgenové paprsky nám umožňují identifikovat onemocnění a zahájit léčbu, aniž by se čekalo na její skutečně objevení. Bez rentgenu nám jen bolest říká, že je tam problém.

A tak nám věda pomáhá trpět méně, a my draze platíme za vědecké poznatky. Nicméně, je to stále stejná zvířecí tendence: touha být bez problémů. Věda nás nedostává na lidskou úroveň, protože je součástí živočišné úrovně. Pomocí ní můžeme kompenzovat nedostatek našich instinktů, to je všechno.

Zvířatům se daří velmi dobře i bez lékařů. Vědí, jak jíst správně, jak se rodí a jak budovat své útočiště. Zvířata dělají všechno instinktem, zatímco my jsme nahradili instinkty vědou. To je vlastně role vědy, sloužit našemu egoismu tak, že budeme trpět méně.

Stejně tak zkoumáme i náš vývoj na živočišné úrovni. I když se lidé dozvědí o nutnosti sjednotit se a spojit se, tak neví, jak toho dosáhnout.
[56425]
Z 5. částí každodenní lekce kabaly 4.10.2011, „Mír ve světě“

Film – Vzestupy a pády v San Francisku

Anténa, která přijímá Stvořitelův signál

Dr. Michael Laitman Otázka: Dáváte mnoho příkladů z vědy, když mluvíme o kabale. V Itálii existoval slavný vynálezce Guglielmo Marconi, který zdokonalil první rádiopřijímač, vylepšením do takové citlivosti, že se počítalo se spojením na ohromné vzdálenosti. Takže, potřebujeme zlepšit citlivost naší duše stejným způsobem, abychom vytvořili spojení s ostatními? Je víra přesně ta samá anténa, která zajišťuje naše spojení se Stvořitelem?

Odpověď: Guglielmo Marconi byl významný vědec a měl mnoho tajemství.  Odhalil nám jen malou část svých objevů. Objevil vlny, které zatím neznáme, které rychle obalí naši zěměkouli a dokonce úplně jí proniknou.  Byl jedinečný génius.

Když „vystoupíme“ ze sebe, začneme vnímat všeobecné energetické pole, které vyplňuje celý prostor mezi námi. Toto pole je Bůh, Stvořitel.  Vnímat, to znamená dosáhnout Stvořitele, vyšší sílu, která spojuje všechny duše. Pak se, my, společně, a On, tato vyšší síla, myšlenka nazvaná „Myšlenka Stvoření“, staneme jedním celkem. To je důvod, proč člověk je nazýván Adamem, ze slova Dome (podobný Stvořiteli).

Dosáhneme stavu,  ve kterém se k Němu jednoduše připojíme, znamená to být v Něm, ale zůstat při vlastním vědomí  a chápání. Tato síla, se kterou se spojujeme se nazývá síla víry. Víra je Sefira  Bina (ze slova „Havana“ či porozumění). Jinými slovy, „věřící“ neznamená mít zavřené oči a pohybovat se jako slepá osoba, spolehající se na  něco co někdo řekl. Vůbec ne!  Víra je založená na síle odevzdání.  Když  umím měnit kanál mého vnitřního „rozhlasového přijímače,“ naladím se na stejnou vlnovou délku, a informace, které z ní přijímám, se nazývají víra.

[44663]
Z přednášky v Římě 20.5.2011

Také budete mluvit ve verších

Dr. Michael LaitmanNaše celá práce spočívá v přípravě touhy pro další stupeň. Vynakládám úsilí, abych se kontroloval: O co přesně usiluji? Možná si stále myslím, že se na vyšší stupeň mohu pozvednout sám svými vlastními silami, nebo už nejsem tak pošetilý a už jsem zjistil, že toho nejsem sám schopen a pomoci mi může jen vyšší síla. A poté začnu hledat způsob, jakým se natáhnout ke Stvořiteli, přinutit Ho, aby mi pomohl.

Kabalisté říkají, že se na vyšší sílu můžeme obrátit pouze prostřednictvím společnosti, skupiny. Takže kolik let budu muset pracovat, abych si osvětlil, že společnost je jediným prostředkem, jak přilákat Stvořitele, aby mi pomohl, a má účast ve skupině se rovná přilákání Stvořitelovy síly pro mou nápravu? Vždyť spojíme-li se se společností přesně kvůli tomu, a žádáme-li pouze o to, pak to udělá, a my – Já, skupina a On – se tam spolu všichni setkáme, jak je psáno: „Isra-El (ten, jenž přímo usiluje o Stvořitele), Tóra (vyšší Světlo) a Stvořitel jsou jedno.“

To je nazváno pokusem „získat laskavost“ od Stvořitele. Stvořitel vás bude mít rád, když budete mít stejná přání jako má On. Musíte pochopit, že vy závisíte na Něm a musíte snížit své ego. Kabalisté nám to vysvětlují za použití nejpřesnějších slov a v okamžiku, kdy dosáhnete konce jejich práce, začnete mluvit jejich slovy; jazyk větví vámi bude pochopen.  

Nebudete mít žádná jiná slova! Začnete mluvit verši žalmů či modlitebních knih. Je to tím, že kabalisté převzali tato slova ze svého dosažení: celý pořádek slov a písmen. Začnete mluvit úplně stejným způsobem, protože vše, co je řečeno, je nepochybně určeno další úrovní a je nemožné, říci to jinak.

To je nejvědečtější postup ze všech postupů. Obyčejná věda je velmi nepatrná; pracuje pouze uvnitř hranic tohoto světa, v těchto limitovaných podmínkách, a proto je vše relativní. Kabala je však absolutně vědecká metoda, kde vše dodržuje jeden zákon. Pouze jediná rovnice je na místě celého vesmíru: Odevzdávání a přijímání musí být spojeno v jeden celek.  

To ani není zapotřebí nikomu dokazovat. Hledáme nějaký vědecký důkaz a příklady pouze proto, abychom kabalu lidem přiblížili. Nicméně moudrost kabaly sama nevyžaduje žádného důkazu; je člověku odhalena uvnitř.
[35309]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/4/2011, “Podstata moudrosti kabaly”

Když se obáváte o svůj osud

Dr. Michael Laitman

Otázka: V poslední době se mě lidé často ptají, „Co je věda kabaly?“ A já jim nejsem schopen dát jednoduchou definici v jedné větě. Jak můžeme vysvětlit, co se učíme? Je to milovat bližního?

Odpověď: Učíme se, jak odhalit Vyšší sílu, která nás kontroluje. Podle definice Baal HaSulama „je Kabala odhalení Stvořitele stvořením.“ Láska k bližnímu je jen prostředek. Odhalení vašeho zlého sklonu je také prostředek a Tóra je prostředkem k nápravě tohoto sklonu. Výsledkem všech těchto snah je odhalení Stvořitele.

Nicméně, normální člověk bude zmaten slovem „Stvořitel“ a je pravděpodobné, že bude předpokládat, že to má co dočinění s náboženstvím. Proto bychom měli vysvětlit, že v našem světě existuje síla, která vše řídí a dává do pohybu, a my ji potřebujeme prostudovat.

Ve skutečnosti na tom záleží náš osud. Věda kabaly nám odhalí tuto Vyšší sílu, a pak začneme chápat všechno, co se s námi v životě stane. Toto vysvětlení je pro lidi srozumitelnější, protože všichni lidé se zabývají svým osudem.

Z 4. části každodenní lekce kabaly 02/08/2010, „Úvod do knihy, Panim Meirot uMasbirot“

Co je Vrchní Světlo?

What Is the Upper Light?Otázka, kterou jsem dostal: Říkáš, že kabala je věda. To je fér. Dvě síly přírody, dávání a příjímání. Celá příroda není nic než odevzdání a člověk je v přírodě jediný element, který narušuje rovnováhu, vytváří nerovnováhu, a proto trpíme. Všechno je v pořádku, dokud se nedostaneme to tohohle bodu. Ale nakonec, když se dostaneme do bodu, kdy potřebujeme rovnováhu napravit, říkáš: Or Makif.

Hmm…jen tak odnikud přijde nějaké světlo a napraví mě. A co nechápu nejvíc, je to, že toto světlo přichází z knihy. Mohl bys prosím prakticky a jasně vysvětlit nebo definovat, co je „světlo“? Myslel jsem, že je kabala věda o silách, přírodě, touhách, atd.

Jak to vnímám já, Vrchní Světlo není vědecký termín a přímo odkazuje na něco esoterického. Možná bys tento pojem mohl udělat přijatelnější a pochopitelnější? Co je ta síla, která nás napravuje? Je to síla odevzdání? Tak proč se nazývá Or Makif? Jak nám může tohle „světlo“ pomoct předcházet utrpení na naší cestě vývoje? Je to nějakým způsobem spojeno s materiálním světlem? 

Moje odpověď: Kdybych s tvou láskou k silám byl tebou, studoval bych „Předmluvu k moudrosti kabaly“ (Ptichu) (zde je Uvedení do Předmluvy k moudrosti kabaly v češtině) nebo možná Talmud Eser Sefirot!

Tyto texty vysvětlují různé duchovní pojmy vědeckým jazykem: 1. touha, 2. náprava záměru „pro sebe samotného“ na „pro dobro Stvořitele“, 3. naplnění Světlem, potěšením, Stvořitelem do míry napraveného záměru. V kabale není nic jiného.

Or Makif je síla, která nás ovlivňuje z napravenějšího stavu, o který usilujeme. Odpovídá na tvou snahu následujícím způsobem: vytahuje tě do vyššího, altruističtějšího stavu do takové míry, do jaké o to usiluješ. Je to interakce mezi dvěma vektory tužeb. Stejný vzájemný vliv sil existuje také v našem světě, když člověk usiluje o jakkoukoliv novou věc.

Rozdíl je v tom, že když se jedná o duchovní úsilí, o této síle, která tě táhne do nového stavu, se mluví jako o Světle, protože tě netáhne jen díky svému vlivu na tebe, ale také tě mění, nutí tě stát se stejným jako ten nový stav, který je duchovní a altruistický. Rozdíl mezi touto silou Světla a silou, která tě táhne k novému stavu v našem světě, je ten, že síla v našem světě tě nemusí měnit, aby tě k něčemu přitáhla. Vyzkoušej si to sám, aby odstranil jakékoliv pochybnosti.

Duchovní vlastnosti uvnitř mě: Abrahám a Izák

Dr. Michael Laitman “Abrahám” je první duchovní vlastnost, kterou uvnitř odhalíme. Je to hlavní vlastnost odevzdání, Chafec Chesed (těšící se milosrdestvím). Když Abrahám dosáhne „stáří,“ myšleno, že je mu zcela odhaleno určité stádium, vynoří se nový stav, který je zásadně odlišný od předchozímu stavu.

Toto je proces, ve kterém se před dosažením dalšího stádia Abrahám neustále pozvedá nad svoji předchozí touhu, asociovanou s Babylonem. Nejprve se vzdálí od všech sil a tužeb babylonských obyvatel, kteří uctívají jiné bohy. Když se od toho odpoutá, opustí toto místo či stádium a vynoří se nový stav. Na tomto novém stádiu se cyklus opakuje. Opět odhalí touhu uvnitř, která jej vrací do předchozího stavu, který právě opustil.

Jelikož nad touhy neustále kvalitativně roste, pouze se to zdá, jakoby se vynořoval nový stav. Touha se na „levé straně“ odhalí jako opačná Abrahámovi, ale zároveň je to jeho „syn.“ což znamená, že to je následek, pocházející z Abraháma. Takto se jako zdroj nečistých sil, spojený s levou stranou (Klipot), vynoří „Izák,“ který značí levou linku, Binu, Gevuru (vítězení, překonávání).

Lekce Kabaly v Praze

22. 12. 2009 a 5. 1. 2010 se na Anglo-Americké Univerzitě v Praze, se bude v 19:00  konat přednáška Kabaly v angličtině.

Budou se probírat základní témata, promítneme si nějaká videa a zbyde prostor i na otázky. Pokud máte o studium zájem, chtěli byste vědět více, či Vás jen zajímá, o co tu vlastně jde, jste srdečně zváni.

Je to zároveň možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako vy, a s těmi, kteří již nějakou dobu Kabalu studují. Znalost angličtiny není bezpodmínečně nutná, pokud bude třeba, můžeme vám vypomoci v češtině či ruštině.

Prosíme, abyste se níže zaregistrovali. Jde jen o to, abychom věděli, kolik lidí máme očekávat, neboť kapacita sálu je omezená.

Budeme se na Vás těšit!

Registrace ZDE

Strana 2 z 3123