Category Archives: Věda

Jediná cesta ke Stvořiteli

Otázka: Myslíte si, že kabala- je jediná cesta ke Stvořiteli?
Odpověď: Samozřejmě. Zkuste najít jinou cestu. Zkuste najít vědu, která by mohla prozkoumat celý vesmír a absolutně reálně bez jakékoliv víry mohla řídit svět.
Věda, která by poskytla člověku nástroje pro rozkrytí společného systému řízení a ukázala by člověku, kde musí reálně zapůsobit, aby tento systém napravil ke správnému používání pro sebe a celé lidstvo.
Zkuste najít takovou metodiku a já s radostí zanechám vědu Kabala a přijdu k ní. K dnešnímu dni je právě věda kabala takovou metodikou.
[#173997]
Z lekce v ruštině, 15.11.2015

Univerzální Věda pro všechny

Otázka: Jak je možné ukázat ostatním, že jsem se studiem kabaly zlepšil?

Odpověď: Nijak. Když člověk začne studovat vědu kabala, vidí v ní takovou moudrost, logiku a hloubku – obdivuje to.

Je mu zcela jasné, že ostatní vědy našeho světa jsou v ní obsažené a ona je vede dále. Kabala říká člověku, co má udělat pro dosažení společného integrálního chápání našeho a vyššího světů, pro pozvednutí se na úroveň řídicího systému našeho světa.

Potřebujeme znát systém vesmíru, protože pak budeme moci nejen kontrolovat sami sebe v tomto světě, ale prostřednictvím systému řízení se vrátit do té podoby, ve které jsme existovali před materializací.

Před vstupem do našeho těla jsme se nacházeli jakoby v programu stvoření. A teď máme možnost pochopit tento program a žít současně v obou světech. A pak pro nás nebude existovat ani čas, ani smrt. O toto musíme usilovat.

[# 170602]

Z lekce v ruštině, 25.10.2015

Bez úsilí nejsou výsledky

Otázka: Činí kabala jakožto věda přesné předpovědi? Například Baal HaSulam věděl, že bude světová válka, a tak se snažil přestěhovat Židy z Polska do Izraele a poté cestoval do Polska, aby podnítil sjednocení stávkujících dělníků. Věděl, že jeho mise je odsouzena k neúspěchu?

Odpověď: Toto je trochu jiný, dokonce trochu nevědecký přístup z pohledu světa. Je to proto, že kabalista bere v potaz úsilí, které investuje.

V zásadě je tomu tak, že pokud chceš dosáhnout něčeho v našem světě, musíš investovat určité úsilí.

Například aby mohlo být objeveno něco nového v přírodě, lidstvo po staletí se bilo hlavou o zeď, investovalo do toho určité úsilí. Nemůžeme si stěžovat: „K čemu to dělali? Měli něčeho okamžitě dosáhnout.“ Protože nakonec si uvědomíme, že všechna tato úsilí postupně vytvářela určitý základ, díky němuž učinil nový objev někdo další.

Tímto způsobem souhrn lidského úsilí přináší svět k novému průlomu, novému vzestupu. Stejně je tomu v duchovní práci.

A proto nemohu říct, zda Baal HaSulam věděl, že jeho snahy nepovedou k úspěchu. Viděl jsem, jak můj učitel Rabash investoval úsilí navzdory všemu, co se z mého pohledu zdálo naprosto nelogické. Ale on tak činil dál, protože člověk se nepotřebuje spoléhat pouze na svou mysl. Musel jít k dalšímu stupni.

Otázka: Znamená to, že viděl, co na nás čeká za rohem?

Odpověď: Ne, neviděl to! Ale i kdyby to viděl, nijak by to jeho úsilí nezmenšilo a dokonce, jakkoliv se to našemu obvyklému logickému přístupu zdá zbytečné, on věděl, že v každém případě je to nezbytné.

[168374]

Z TV pořadu „Kabala a věda“, 07.10.2015

Fyzikové: Vesmír je gigantický mozek

Dr. Michael LaitmanVe zprávách (z Huffington Post): “Vědci byla vyjádřena myšlenka vesmíru coby ‘gigantického mozku’ – a science-fiction spisovateli – po dekády.

“Nyní však fyzikové říkají, že by mohl existovat nějaký důkaz, že tomu tak vskutku je. V jistém smyslu.

“Podle studie publikované v Nature’s Scientific Reports, vesmír může růst stejným způsobem jako gigantický mozek – elektrickou přestřelkou mezi mozkovými buňkami „odrážející“ tvar expandujících galaxií.

“Výsledek počítačové simulace naznačuje, že „přirozená růstová dynamika’ – způsob, jakým se systém vyvíjí – je stejný pro různé druhy sítí – ať už jde o internet, lidský mozek nebo vesmír jako celek. … Výsledkem je, tvrdí, že vesmír skutečně roste jako mozek. Studie tak otevírá skutečnou otázku, jak vesmír funguje. “

Můj komentář: Všechny světy jsou uspořádány podle jednoho schématu HaVaYaH— čtyři stádia vývoje, všechny i každá jejich část. Jednotná síla absolutního dávání ovládá celý systém, řídí ho a vše předurčuje, včetně našeho osudu. Máme příležitost se změnit, udržet krok s jejím postupným vývojem po celou dobu, a tak se cítit pohodlně. Navíc, můžeme dopředu předvídat budoucí stavy, a změníme-li se, vnímáme je ne jako utrpení, ale jako žádoucí. To je účel vědy kabaly.

[103284]

Albert Einstein: „Lidská bytost je součástí celku“

Člověk je součástí celku, námi nazvaný “ vesmír „, částí omezenou v čase a prostoru. Prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku – jakási optická iluze jeho vědomí. Tento klam je pro nás jakýmsi vězením, omezuje nás na naše osobní touhy a lásku k několika lidem nám nejbližším. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh našeho soucitu a obejmeme všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse. Nikdo není schopen toho dosáhnout úplně, ale snaha o dosažení takového je samo o sobě součástí osvobození a základem vnitřní bezpečnosti.“

The New Quotable Einstein by Alice Calaprice (Princeton University Press, 2005: ISBN 0691120749), p. 206

[77185]

Věda o Stvořiteli

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je základem pro vaše tvrzení, že psychologie je blízká kabale?

Odpověď: Nezáleží na otázce samotné, ale na tom, jak jí rozumíme. Naše chápání se mění s časem. Dnes například žijeme v době velkých změn, zejména změn v našem vnímání světa a společně s tím i nášeho postoje ke světu.

Kabala byla po staletí považována za mystiku a kabalisté byly považováni za mystiky; bylo jim přičítáno čarodějnictví a věštění. (Viz např. Wikipedia o Ravu Kaduri a dalších). Nicméně, doba mění naše vnímání a kabala je postupně vnímána jako věda o světě, vyšší psychologii člověka.

Psychologie se také musela bránit mnoho let proti obviněním z mysticismu. Musela prokázat svůj materialismus a byla vystavena strachu a obviněním ze spojení s náboženstvím, reinkarnacemi atd.

V poslední době je však svět v takovém zmatku, že je možné změnit vnímání a obnovit perspektivu: Kabala už nadále není jen mysticismus a psychologie zas umožňuje mluvit o věcech, které jsou mimo tento svět. Pojem „materialismus“ prolomil své pevné hranice. Psychologie se stala materialistickou vědou, i přesto, že její jméno „psyché“ znamená „duše“ v řečtině.

Ve skutečnosti, ve zprávách, výzkumech a diskuzích moderní fyziky, vidím víc a víc mysticismu! V budoucnu se všechny vědy spojí a stanou se jednou. Moudrost kabaly je věda o veškerém stvoření, nebo spíše věda o Stvořiteli. Konec konců, nemůže být tolik oborů o jednom světě!
[70772]

Potřeba po současném chápání světa

Dr. Michael LaitmanStanovisko: (Nikita N. Moiseev, akademik Ruské akademie věd): „Doufám, že v blízké budoucnosti naši učitelé budou mít potřebu propadeutického [přípravná studie nebo pokyn] kurzu „Současného pojetí světa „. Toto je způsobeno tím, že krize ve vztazích mezi přírodou a společností roste a společenská poptávka po vzdělávání, které je daleko za úzkým profesionalismem, roste také.

„Moderní člověk musí vidět svět v jeho celistvosti. Pouze pochopení obecné logiky vývoje světa, v němž žijeme, pomůže překonat katastrofální důsledky krize nemilosrdně se blížící a možná ji i předejít!

„Takovému kurzu by mělo předcházet studium společenských věd a filozofie, pro který je to nezbytný úvod. Zejména je nutný pro budoucí odborníky v humanitních a společenských vědách, pro které jsou přírodní vědy a ekologie na okraji jejich zájmu.

„Budoucí inženýři a fyzici to také potřebují, protože přírodní a technické obory postrádají obecné povědomí o procesech rozvoje současného světa a procesech poznání, ačkoli tito odborníci budou muset vyřešit mnoho problémů moderní ekologie, politiky a etiky. “

Můj komentář: Kurz „současného chápání světa“ je nutný pro každého, protože hlavní příčinou našich problémů je nedostatek pochopení, důvodů, procesů a smyslu života, který může člověk pochopit pouze tím, že zná strukturu světa. Takový kurz naše organizace právě vytváří. Doufáme, že bude v zásadě dokončen a nabídnut za půl roku.
[65677]

Věda místo instinktů

Dr. Michael Laitman

Na rozdíl od zvířat, se rozvíjíme s pomocí vědy. Nicméně, to dosud není svobodná vůle. Věda nás pouze posouvá trochu dopředu. Zvířata se řídí ranami a jejich instinkty, ale protože my sotva nějaké instinkty vůbec máme, vyvíjíme se ranami a vědou.

Vědecký pokrok nám umožňuje vidět a řešit problémy v předstihu. Například, rentgenové paprsky nám umožňují identifikovat onemocnění a zahájit léčbu, aniž by se čekalo na její skutečně objevení. Bez rentgenu nám jen bolest říká, že je tam problém.

A tak nám věda pomáhá trpět méně, a my draze platíme za vědecké poznatky. Nicméně, je to stále stejná zvířecí tendence: touha být bez problémů. Věda nás nedostává na lidskou úroveň, protože je součástí živočišné úrovně. Pomocí ní můžeme kompenzovat nedostatek našich instinktů, to je všechno.

Zvířatům se daří velmi dobře i bez lékařů. Vědí, jak jíst správně, jak se rodí a jak budovat své útočiště. Zvířata dělají všechno instinktem, zatímco my jsme nahradili instinkty vědou. To je vlastně role vědy, sloužit našemu egoismu tak, že budeme trpět méně.

Stejně tak zkoumáme i náš vývoj na živočišné úrovni. I když se lidé dozvědí o nutnosti sjednotit se a spojit se, tak neví, jak toho dosáhnout.
[56425]
Z 5. částí každodenní lekce kabaly 4.10.2011, „Mír ve světě“

Film – Vzestupy a pády v San Francisku

Anténa, která přijímá Stvořitelův signál

Dr. Michael Laitman Otázka: Dáváte mnoho příkladů z vědy, když mluvíme o kabale. V Itálii existoval slavný vynálezce Guglielmo Marconi, který zdokonalil první rádiopřijímač, vylepšením do takové citlivosti, že se počítalo se spojením na ohromné vzdálenosti. Takže, potřebujeme zlepšit citlivost naší duše stejným způsobem, abychom vytvořili spojení s ostatními? Je víra přesně ta samá anténa, která zajišťuje naše spojení se Stvořitelem?

Odpověď: Guglielmo Marconi byl významný vědec a měl mnoho tajemství.  Odhalil nám jen malou část svých objevů. Objevil vlny, které zatím neznáme, které rychle obalí naši zěměkouli a dokonce úplně jí proniknou.  Byl jedinečný génius.

Když „vystoupíme“ ze sebe, začneme vnímat všeobecné energetické pole, které vyplňuje celý prostor mezi námi. Toto pole je Bůh, Stvořitel.  Vnímat, to znamená dosáhnout Stvořitele, vyšší sílu, která spojuje všechny duše. Pak se, my, společně, a On, tato vyšší síla, myšlenka nazvaná „Myšlenka Stvoření“, staneme jedním celkem. To je důvod, proč člověk je nazýván Adamem, ze slova Dome (podobný Stvořiteli).

Dosáhneme stavu,  ve kterém se k Němu jednoduše připojíme, znamená to být v Něm, ale zůstat při vlastním vědomí  a chápání. Tato síla, se kterou se spojujeme se nazývá síla víry. Víra je Sefira  Bina (ze slova „Havana“ či porozumění). Jinými slovy, „věřící“ neznamená mít zavřené oči a pohybovat se jako slepá osoba, spolehající se na  něco co někdo řekl. Vůbec ne!  Víra je založená na síle odevzdání.  Když  umím měnit kanál mého vnitřního „rozhlasového přijímače,“ naladím se na stejnou vlnovou délku, a informace, které z ní přijímám, se nazývají víra.

[44663]
Z přednášky v Římě 20.5.2011