Category Archives: Společnost

Dárek je ceňen pouze natolik, nakolik si přijímající cení dávajícího

Zpravodajství (ze Science News Magazine): Lidé se mýlí, když si myslí, že čím víc utratí za dárky, tím víc budou dárky oceňovány…příjemci dávali přednost dárkům, které opravdu potřebovali nebo které měli speciální osobní význam, nezáleže na ceně…Je to vskutku vnímaná myšlenka, která se počítá…

Můj komentář: Můžeme od světa přijmout jen tolik, kolik může přijmout zvíře: jen tolik, kolik je nezbytné pro existence našeho těla. V tomto ohledu jsme úplně stejní jako zvířata.

Veškerý nadbytek, který  “přijímáme” je pouze k naší škodě. Je zde moudré  rčení, “Trochu nezdravého jídla je lepší než příliš zdravého jídla.” Nadbytek v nás vytváří prázdnotu, přináší depresi a nekonečné stíhání iluzorního naplnění.

Tak jak Stvořitel uskuteční  Svůj plán “blažit stvoření absolutní a věčnou rozkoší”? Toho není dosaženo zvýšením kvantity naplnění, ale jeho kvality. Jsme neschopni přijmout víc, než je nezbytné pro existence našich zvířecích těl. Avšak když si uvědomíme velikost Stvořitele, který nám dává, nekonečně to zvýší naše vnímání toho, co od Něj přijímáme, protože On je nekonečný. Takto dosáhneme vjemu věčného a perfektního života. A tedy cíl našeho vývoje leží v dosažení, “Ochutnej a viz, jak dobrý Stvořitel je.”

Mír každého člověka záleží na všech ostatních

 07_100_wp1Soulad společnosti je zdrojem jejího blahobytu
Baal HaSulam, “Svoboda”:
Soulad společnosti je zdrojem šťestí a blahobytu, zatímco rozdělení mezi lidmi je zdrojem všech zlých věcí. Veškeré štěstí a blahobyt závisí pouze na blízkosti lidí a jednotě globální obce.

Celý svět je brán jako jedna velká společnost
Baal HaSulam, “Mír ve světě”:
V naší generaci, kde každý člověk při opatřování základních životních potřeb závisí na celém světě , každý člověk je ve své závislosti na světě jako malé ( ozubené ) kolečko ve stroji. Proto už nemůžeme nadále mluvit o blahobytu a bezpečnosti jedné země či národa, ale jen celého světa, protože prospěch či škoda jednoho člověka závisí a je měřena prospěchem všech lidí ve světě.

To proto, že v naší době blahobyt každého člověka ve světě závisí a je měřen blahobytem všech lidí ve světě. Děje se tak proto, že jsme dnes dospěli do stavu, kde je na celý svět nahlíženo jako na jednu společnost. Dnes je každý člověk “vyživován” celým světem a proto je  každý člověk povinnen starat se o blahobyt celého světa.

Mír každého člověka záleží na každém
Baal HaSulam, “Mír ve světě”:
Dobro a zlo jsou hodnoceny jen podle prospěchu, který činy člověka přinášejí veřejnosti. To nám ukazuje místo, které potřebuje nápravu, a to je aby jeden každý jednotlivec porozuměl, že jeho osobní prospěch a prospěch společnosti jsou jedním a tím samým. Takto svět dosáhne své plné nápravy.

Naše touhy pramení ze společnosti

 desires1Tři otázky, které jsem dostal, o vybalancování duchovna s tímto světem

Otázka: Slyšel jse, jak jste řekl v dětské lekci, že bychom měli závidět lidem, kteří prospívají skupině a milují druhé. Měl bych klamat sám sebe, říkajíc si, že závidím těm, kdo pomáhají, i když ve skutečnosti závidím někomu, kdo má například nové auto? Prosím, poraďte mi co dělat podle kabaly? 

Moje odpověď: Pokračujte ve studiu, skupina a lekce vám dají pocit, že jiné hodnoty jsou důležitější. To je lepší, než se podřídit střádání věcí a později být rozčarován. Vyšší svět, který se vám začne odhalovat, vám dá pocítit mnohem větší naplnění než nové auto. Auto je důležité, protože mu společnost přikládá význam. Ale pokud bude společnost přikládat význam jiným věcem, věci, které upřednostňujete, se také změní.

Otázka: Občas se rozlobím na Stvořitele, ale ve skutečnosti se zlobím sám na sebe, protože se ptám sebe samotného: „Proč je proces nápravy tak zdlouhavý!?“ A pak si odpovím: „Protože nevyvíjím dostatečné úsilí!“

Moje odpověď: Postrádáte tlak správného prostředí.

Otázka: Vedu debatu sám se sebou: na jedné straně mám novou práci, která je pro mě zajímavá a dává mi čas ke zlepšení mé profesionální úrovně s cílem mít dobré a trvalé zaměstnání v budoucnosti. Na druhé straně mi po raních lekcích nezbývá dost energie, takže přemýšlím, že od nich upustím, ale to mi dělá starosti. Jaký je správný přístup k této situaci?

Moje odpověď: Musíte ukončit své profesionální vzdělání, abyste mohl živit sebe a svou rodinu, zatímco budete studovat Kabalu na „nízký výkon.“ Nicméně ve všech ostatních ohledech se oddejte studiu Kabaly. Pokud se vám podaří udržet rovnováhu času a energie, uspějete v obou.

Lidé se snaží před krizí zavřít své oči

 crisis1   Zprávy ( přeloženo z prime-tass.ru): „Zakrývajíc slovo „Krize“, obchodníci a hromadné sdělovací prostředky unikají použití výrazů jako „globální finanční krize,“ „recese,“ „finanční nestabilita“ a „slepá ulice.“ Vymýšlejí výrazy, které jsou pozitivnější a nejasnější s úmyslem obejít krizovou rétoriku. Například místo „globální reces“ použijí „přechodná nestabilita,“ místo „krize“ – „období příležitostí.“

 

Moje poznámka: Chápu je, spolehlivý svět moci a peněz se najednou stal vrtkavým a zarážejícím. Budoucnost je nejistá a pro ekonoma je to horší než smrt sama. Jak finanční experti bojují s krizí, pořád jěště se snaží:

1.      Zakrýt paniku, která pohlcuje finanční trhy.

2.      Podporovat ekonomiku v době, kdy není dostupný ( disponibilní? – pozn. překladatele )  žádný kredit.

Ve své podpoře vlády prodlužují kredit bankám a velkým firmám, vykupujíc jejich dlužné cenné papíry – cokoliv pro vzkříšení kreditního systému. Nicméně je nemožné zavést zpět staré vztahy. Možná mohou být znovu zavedeny dočasně, ale to znamená velké výdaje a bude to umělé, jako resuscitace pacienta, který je v beznadějné kondici.

Řěšení problému leží ve studiu nedílného, globálního světa, ve kterém se náhle nacházíme. Řídí se úplně jinými sociálními zákony, propojeními a záručními podmínkami než náš svět, který nebyl globálně propojen.

Jak můžeme uzavírat obchody nebo vytvářet finanční programy, zatímco budeme brát na zřetel univerzální vzájemnou závislost? Systém začíná pracovat novými, neznámými cestami a propojení mezi finančními strukturami jsou „neznámými v rovnici.“ Nikdo ještě neví, co jsou, a jak s nimi pracovat.

To je přesně to, co Kabala vysvětluje – globálnost světa, protože Kabalastuduje Stvořitele, jediného globálního vladaře. Všechno, co se děje, je Jeho způsob, jak nás přivést k realizaci, že je nutné jej poznat.

Avšak pokud se dál budeme snažit vytvořit nový „pozitivní a mlhavý“ slovník, bude nás to stát draho a jen si budeme zatloukat hřebíky do rakve. 

Baal HaSulam: Činy jednotlivce jsou rovnocené činům celku

michael-laitman_081 Baal HaSulam, „Uvedení do Knihy Zohar,“ článek 68

Nedivte se, že čin jediného člověka spustí sestup nebo vzestup celého světa. Protože je nezlomným zákonem, že „celkové a jednotlivé ( general and particular ) jsou rovnocené.“ A vše, co se děje v celku se děje také v jednotlivých částech. A vice versa ( a naopak ): vše co se stane v jednotlivém, se stane také v celku, protože celek nemůže nastat, dokud jednotlivosti nebudou odhaleny s ohledem na kvantitu a kvalitu jednotlivostí. Proto činy každého člověka pozvedají nebo snižují celý svět.

Baal HaSulam, „Mír ve světě“:

Naprosto každý jednotlivec ve společnosti je jako ( ozubené ) kolo , které je připojeno k několika jiným kolům stejného stroje. A to jedno kolo nemá svobodu pohybu v sobě a sebou samotným, ale pokračuje s pohybem ostatních kol v určitém směru za účelem, aby stroj vykonával svůj hlavní účel. A pokud je jedno kolo rozbito, není to chápáno jako rozbití toho jednoho kola, ale je to hodnoceno vzhledem k službě a roli, kterou provádí pro celý stroj.

Baal HaSulam „Mír ve světě“:

Celek má jen to, co mají jeho jednotlivé části. A prospěch kolektivu je prospěchem každého jednotlivce. Ten, kdo ubližuje celku, ubližuje zároveň sobě a ten kdo prospívá celku dostane v tomto prospěchu podíl, protože je částí celku. A celek nemá větší cenu, než součet jeho jednotlivých částí.