Category Archives: Skupina

Kabala – budovat ne ničit

Dr. Michael Laitman

Otázka: Mnoho různých metod a skupin říká věci podobné těm, o kterých hovoří kabala. Jak se můžeme obrnit proti vlivu takových myšlenek? Existuje v tom nějaké nebezpečí a jak bychom se k nim měli postavit?

Odpověď: Vzhledem k povaze mé práce jsem měl možnost studovat různé metody a dokonce absolvovat zkoušky z těchto předmětů, když jsem pracoval na své PhD diplomové práci. Mezi kabalou a ostatními metodami je hluboká propast. Všechny ostatní metody se zabývají pouze určitým druhem morálního, světského zdokonalení člověka, nasměrovaného především na to, aby se cítil v klidu a relaxovaný.

Kabala nikoli. Kabala je orientována přímo na změnu povahy člověka. Protože svět existuje pouze uvnitř našeho subjektivního vnímání, to je to, co potřebuje napravit. To znamená, že člověk by se měl starat o jeho či její egoismus spíše, než jej ničit, a nad ním vybudovat novou povahu, nazývanou také jako vyšší svět, ve které se bude on či ona schopen cítit, v této jiné podstatě. Je to úplně jiná metoda.

Nicméně pokud studujete ostatní metody, nikdo vám neřekne, abyste to nedělali. Studujte kabalu a postupně začnete mezi ní a ostatními učeními vidět rozdíl.  

Žádná z existujících metod není založena na skutečné podstatě světa, na třech liniích, třech silách, které ovládají tento svět, na vzrůstu altruismu nad egoismus bez likvidace egoismu, ale právě jeho správným používáním v sobě, atd. To může být také pozorováno ze starých kabalistických kořenů a síly jejích zdrojů: množstvím knih a hloubkou všech vysvětlení. To, co před sebou vidíte, je skutečně enormní prostředek k nápravě celého lidstva.

Jsou lidé, kteří skutečně touží po nápravě, chtějí dosáhnout cíle bez ohledu na cokoli a jsou na to připraveni. Jsou také lidé, kteří by chtěli dosáhnout cíle, ale ne jakýmkoli způsobem. Zvažují, kolik musí zaplatit a nakolik je zapotřebí pro to pracovat. To je důvod, proč by to mnoho lidí v podstatě chtělo, ale není mnoho těch, kteří po tom opravdu touží. Niméně, každý den jich je více a více.

Doufáme, že dosáhneme konečné nápravy rychle, snadno a v našem století, za našeho času a naší generace. Dokonce i já, postarší muž, doufám, že ještě uvidím, jak celé lidstvo přímo a energicky postupuje jedním duchovním stupněm za druhým, aby dosáhlo konečné nápravy.  
[49936]
Z nedělní virtuální série lekcí 31/07/2011

Deštník na egoismus

Dr. Michael LaitmanZohar, kapitola “Truma,” článek 759: Jakmile byla Nukva ozdobena—má se na mysli postaven [Partzuf] AVI [Aba ve Ima]—a ZA a Nukva se vrátili k PBP [Panim be Panim], ta forma člověka, ZA, přišel z touhy po Nukvě. Tam, v Nukvě, byl druhý muž Berie vyryt a vyobrazen, jako jeho podoba. Je o něm psáno, “A zplodil syna ku podobenství svému, podle obrazu jeho.”

Kniha Zohar 
hovoří pouze o tom, co se děje v síti, která spojuje duše. Celkový úhrn těchto spojení mezi námi je nazýván “vyšší svět,” jehož ilustrace jsou Zoharem popisovány, včetně sil, Světel, různých podob a obrazů. Nemáme si co více představovat, protože to je to, uvnitř čeho žijeme. 

Každý z nás jednotlivě je přání těšit se, a vně každého z nás, ve spojení mezi námi, tam se nachází vyšší svět, naplněný Světlem. Proto musím “obalit” svou vůli těšit se, přikrýt jí jakoby stínem, provést na ní restrikci a vytvořit clonu a odražené Světlo, a pak z ní vystoupit ven, do svých vztahů s ostatními. 

Přesně o tom Zohar mluví: kterou podobu či obraz přijmu ve vztahu k ostatním. Pokud tak činím, pak odhalím vše, o čem v Zoharu čteme. Jinak jsem uvnitř sám sebe, ve své vůli těšit se a cítím pouze tento svět. 

Buď můžeme vnímat uvnitř nás nebo nad námi, vně nás.  “Vně nás” znamená v přístupu k bližnímu, kde “bližní” jsou lidé, se kterými chci vybudovat propojovací síť.  Tomu se říká “skupina.” Pokud tímto způsobem přistupuji k celému světu, pak skupina je celý svět.

Zatímco napravuji své vlastnosti, pokud si přeji odhalit sílu, která vše vytvořila, pak ji odhalím v souladu se zákonem ekvivalence formy. Jakmile má propojovací síť s ostatními získá duchovní podobu, duchovní podstatu, skutečné vzájemné odevzdání, úrovně vzájemné záruky dokonce jen na prvním stupni, pak uvnitř ní okamžitě ucítím Stvořitele. 
[49184]
Ze 2. části denní lekce kabaly 25/07/2011, Zohar

Neodhalujte tajemství svého srdce

Dr. Michael Laitman

V kabale, nemluvíme o osobních pocitech. Mluvíme o lásce přátel, ale jen obecně, bez zmínky o sobě nebo konkrétních jménech.

Je třeba mluvit o velikosti učitele, Stvořitele, skupiny a důležitosti cíle, protože bez toho aniž bychom inspirovali jeden druhého, nebudeme postupovat. To nám dává sílu k práci a to je důvod, proč potřebujeme skupinu. Ale nikdo nehovoří v první osobě, odhalujíc své vnitřní pocity a touhy (Kelim).

Ostatní ve skutečnosti zatím nejsou reformováni na stupeň Bina (Hafetz Chesed), což znamená „nedělat druhým to, co si nepřejete, aby bylo činěno vám“, a proto Vám jejich myšlenky mohou ublížit. Proto tento zákaz existuje.

Mluvíte o velikosti duchovního cíle, ale ne o tom, jak jste vy, nebo někdo jiný inspirován spiritualitou. Měli byste mluvit o zákonu, který funguje ve stvoření, vzorci v systému sil, aniž byste ukázali na někoho konkrétně.

Všechna naše práce je vnitřní a skromná. Musím vidět skupinu nikoli jako jednotlivé lidi a tváře, ale jako síly, které touží po Stvořiteli, odevzdání, a kteří se sjednocují v zájmu dosažení tohoto cíle společně. Toto pouto našich tužeb, toto vnitřní spojení je to, co nazýváme skupinou.

Proto, když mluvím o skupině, nezmiňuji jména lidí. Jako kdyby tam žádní lidé nebyli, jen touhy svázané vzájemnou zárukou! Pokud tyto touhy dosáhnou úrovně spojení, které bude skutečně pro odevzdání na prvním stupni, odhalí, společně se Světlem Hassadim které ho vyplňuje, vzájemné odevzdání.
[44033]
Z 1. části denní lekce kabaly 26.5.2011, Spisy Rabash

Vnitřní skupina, nikoli vnější

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak by měl člověk provádět svá objasnění ve vztahu ke skupině: mluvit s nimi, společně konat, či být fyzicky přítomni na jednom místě?

Odpověď: “Vše je objasněno v myšlení,” a nic není možno vidět zvenčí. Osoba se může jevit coby lhostejná, dokonce hrubá, nesnášenlivá, nevyjadřující dobrý postoj k ostatním.  Možná je to takový charakter, anebo to předstírá záměrně, aby neoslabila své ohromné vnitřní úsilí.

Člověk se musí dívat na vnitřní obraz skupiny, na místo, kde se nachází všechna naše přání, myšlenky, cíle a společné naděje. Na ně se upne. Souzením vnějšího projevu pro vás může být složitější skupinu přijmout. To přijde později, když přestanete věnovat pozornost vnějšku, protože „láska překryje všechny hříchy.“

Přišli jste na toto místo protože lidé, kteří se tam shromáždili, mají body v srdci, tak se dostaňte blíže k těmto vnitřním bodům.

[43065]
Z 1. části denní lekce kabaly 15/05/2011, Rabašovy spisy

Největší tajemství

Dr. Michael LaitmanOtázka: Rozumím tomu, že se musím modlit o naplnění tužeb mého přítele. Nicméně, jak mohu znát jeho touhy?

Odpověď: Je třeba vidět své přátele jako největší z generace, kteří jsou spojeni navzájem v jediné napravené, bezchybné síti. Jsem jediný, kdo ještě existuje mimo toto nádherné spojení a musí se s nimi spojit a podporovat jejich spojení co nejvíce.

Proto musíte vidět touhu svého přítele jako touhu spojit se s vámi a všemi ostatními. Tomu se říká vstoupit do sítě spojení mezi nimi, stejně jako buňka, která se připojí ke sjednocenému organismu. Ostatní části organismu jsou již mezi sebou spojeny v jednotě a harmonii.

[40789]
Z 2. části denní lekce Kabbaly 15.4.2011, Kniha Zohar

Jak překonat svoji přirozenost?

Dr. Michael LaitmanMnoho lidí si myslí, že spiritualita je běžný způsob jak naplnit sám sebe. Člověk si myslí, že velmi brzy odhalí stvořitele, a pak mu bude ležet celý svět u nohou. Ale to je falešná představa, protože po pravdě řečeno, spiritualita je odevzdání.

Jinými slovy, nejsem naplněn tím, co se mi odhalí, ale spíš budu naplněn odevzdáním, když se sám korektně otevřu. Koneckonců, Světlo nikdy nevstoupí do Kli, touhy, přímo, ale pouze pokud je oblečené v odraženém světle. Proto se musím stát dávajícím a užít si odevzdání. Ale jak to mám dokázat?

K dosažení tohoto cíle člověk potřebuje prostředí, které by na něj mohlo mít takový vliv, aby si myslel, že odevzdání je velmi cenný, vznešený majetek, že je to naplnění. Každý musí pozvedat hodnotu odevzdání v očích přítele, a tím mu předávat část vzájemné záruky. A potom, díky jeho povědomí o významu tohoto cíle, člověk obdrží osvícení, které mu pomáhá v duchovním pokroku.

Ale nad tím vším, člověk musí pochopit, že je to hra, protože z jeho současného stavu, nemůže spatřit cíl. A proto je všechna tato práce považována za stoupání k stavu, který pro tuto chvíli není jasný, člověkem nepostižitelný, opak toho, co je schopen pochopit dnes. Jinými slovy, člověk by měl neustále myslet na důležitost nějakého falešného cíle. Ale ten je falešný jen pro něj, protože je proti jeho egoistické touze.

Proto musí prostředí vychovávat člověka, poskytnout mu správné stupnice hodnot, a být docela silné, aby potlačilo jeho egoistickou povahu. Pokud jde o osobu, musí pomáhat svému prostředí, sám se před ním sklonit, podat se mu, a doslova se v něm rozpustit. A pak od něj bude moci získat důležitost cíle, a to navzdory jeho egu, které se v něm rozvine víc a víc.

Jinak nebude moci postoupit, protože existují dvě síly, které se zapojují: síla, která odmítá a ta, která přitahuje. Síla odmítnutí, odporu, se objevuje přirozeně: To je jeho ego. Otázka spočívá pouze v tom, zda se mu podaří bránit se silou s větší váhou, sílou prostředí, která ho přitáhne do spirituality.

Proto musí být všichni zaujati tím, jak si zařídit vhodné prostředí. To je to, co je naznačeno v tom, co Rabáš popisuje jako: „Shromáždili jsme zde, abychom se pozvedli na úroveň člověka.“
[39113]
Z denní lekce kabaly 4.3.2011, Spisy Rabáš

Každý je odpovědný

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je skupinová příprava na lekci a jak vyvolá Obklopující světlo ve větší míře?

Odpověď: Skupinová příprava na leci vyžaduje, aby na sebe každý převzal odpovědnost za celou skupinu. Co je myšleno principem „Když nejsem za sebe, kdo je za mě?“ Znamená to, že jsem odpovědný za probuzení skupiny a tímto způsobem nakláním váhy za celý svět k poháru milosrdenství. 

Musím se ujistit, že moji přátelé nikdy nezapomenou cíl. Proč jsme tu? Kterého stupně dosáhneme? Snažíme se dosáhnout stupně “člověka” (Adam), podobnosti Stvořiteli. Musí to pro nás být nekonečně důležité. Pak nezapomeneme, co se děje během vyučovací hodiny a nebudeme rozptylováni cizími myšlenkami. 

Musím se ujistit, že je tomu tak u všech mých přátel. Pomáhám každému držet směr tím, že se o ně starám. Díváme se na poměrně rychlý proces na cestě k úspěchu, pokud bude takto pracovat celá skupina. 

Jednotlivec může uspět pouze tehdy, je-li vyvolený, zvláštní duše. My jsme spaseni pouze jednotou. Nevidím tu žádné vyvolené lidi. Každý člověk se domnívá, že pro něj existuje individuální cesta. Nicméně se zcela mýlí, především v naší době není vyvolených potřeba. Naopak, dnes se musí do procesu nápravy zapojit masy.

[36715]
Z 1. části denní lekce kabaly 1/3/2011, Rabašovy spisy

Všechny prostředky jsou si rovny

Dr. Michael LaitmanPoužíváme kabalistickou metodu k nápravě části „Israel“ stejně jako části „národy světa“ v nás.  Pomáhají si navzájem prostřednictvím porušování stejně jako podpory, a tak pracují společně. 

Lidé musí porozumět tomu, že vše co se jim přihodí, je pro jejich dobro. Vše, co je během cesty odhaleno, musí být odhaleno přesným způsobem, a člověk by se měl pouze správně postavit ke všem prvkům: učiteli, knihám, skupině a Stvořiteli. Tak by měl postupovat.

Musíme pochopit, že k uskutečnění cíle dojde, když jsou všechny prvky pohromadě. Lidé se nesmí vzdalovat z této sjednocenosti pozvedáním důležitosti jednoho prvku nad ostatní. 

Někteří lidé preferují usilovat o Stvořitele, odkud pochází náboženství. Pro nábožensky založené lidi je Stvořitel vrcholem.  Všechny jejich modlitby a naděje jsou směřovány k Němu, zatímco láska k bližnímu je druhotná.

Jiní se soustředí na učitele a upadnou k Hassidut, uctívání. Pro ně je učitel důležitější než přátelé a Stvořitel. Jiní se soustředí pouze na přátele – dobrá společnost je pro ně ta nejdůležitější věc. Jako pravidlo, v našich skupinách je to nemožné, protože studujeme sílu, která mezi námi probouzí nenávist, abychom usilovali o skutečnou nápravu. A proto nemůžeme být jen dobrými přáteli, jak to dělají ostatní společenství.

Pouze rovný přístup k učiteli, studiu, přátelům a Stvořiteli nám umožní dosáhnout cíle. 
[35377]
Z 1. části denní lekce kabaly 2/16/11, Rabašovy spisy

Odpověď na všechny mé otázky

Dr. Michael LaitmanKabala nemluví o našem imaginárním světě, ale o nápravě duše a jak dosáhnout skutečné reality. Skutečnou realitou je Kli, ve kterém  je vnímán Stvořitel na základě určitého stupně sepětí s Ním. 

Kli nebo duše je rozdělena do dvou částí: Israel, část, která usiluje o spojení se Stvořitelem, k cíli, a národy světa, což je část, která toho není schopna. Cítíme jisté toužení odhalit Stvořitele. Věda kabaly je dle definice metoda k odhalení Stvořitele stvoření. Jinými slovy, hovoří o odhalení vlastnosti odevzdání a lásky v samotném stvoření. 

Abychom měli možnost cíle dosáhnout, lidé, kteří mají příslušnou touhu se sjednocují ve společném poli Stvořitele. Cítí se být přitahováni navzájem bez toho, aniž by věděli proč, a shromažďují se jako elektrické náboje či kovové štěpiny v magnetickém poli. To se děje tehdy, když dostanou příležitost realizovat metodu nápravy.

Zprvu nevědí, že musí napravit sebe. Jednoduše cítí volání toho nejdůležitějšího, “Pro co žiji? Co je smyslem mého života?” Nakonec porozumí, že všechny tyto otázky vedou k odhalení Stvořitele, Vyšší síly, která konstruuje, podporuje, utváří a kontroluje celou realitu. Není ničeho kromě této síly. 

Tak člověk od otázky kolem smyslu života přichází k otázce jak Stvořitele odhalit. Vždyť odhalení Stvořitele mu dá odpověď na vše ostatní. Tak, aby se přiblížili Stvořitelovu odhalení, se lidé spojují.

Stvořitel je skrytý, a abychom odhalili spíše Jeho než cokoli jiného, míněno odhalili kvalitu odevzdání a lásky, která se nachází vně naší přirozenosti přijímání a nenávisti, abychom vystoupali nad ni, jsem zaveden na jisté shromáždění lidí. 

Společně s nimi začínám rozumět, že otázka o smyslu života mě posune k potřebě odhalit Stvořitele, coby odpovědi na všechny otázky, které jsem si položil a pokládat budu. Odhalení Stvořitele znamená odhalení síly odevzdání a lásky. Může tomu být rozuměno pouze do míry své podobnosti jí, pouze dosáhnu-li též této kvality, kterou je On. 

Musím tuto vlastnost získat, a abych si zajistil její získání, jsem mezi lidmi, kteří mi jsou podobní. Bylo to tak pro mě zařízeno bez možnosti volby. Stvořitel je skrytý, protože kvalita odevzdání je mým opakem. Vzhledem k jejich zásadnímu rozdílu se tyto kvality navzájem necítí, a proto necítím Stvořitele. A je nemožné pracovat vůči někomu, koho necítím. Zcela jistě budu uveden v omyl a klesnu k sebeklamu. 

Proto, namísto toho, aby pracoval s Ním, Stvořitel mi dal na práci mého souseda. Umožňuje mi to provádět skutečná ověřování, dostávat sílu od přátel, a prověřovat se ve vztahu k nim: Nakolik postupuji od nenávisti k lásce?

Z 1. části denní lekce kabaly 2/15/11, Rabašovy spisy

Takže svět by byl stvořen pro mě….

Dr. Michael LaitmanOtázka: Závisí můj záměr na celém prostředí a záměr prostředí na mém záměru? 

Odpověď: Rozhodně! V Shamati #225 se říká: Člověk se nemůže pozvednout nad svůj kruh. Proto, [přeje-li si člověk postupovat] musí nasávat ze svého prostředí. A člověk nemá na výběr, kromě mnoha práce a Tóry. Tudíž, vybere-li si pro sebe dobré prostředí, ušetří čas a úsilí, protože je podle svého prostření utvářen.

To je jasné. Získám-li energii z prostření — a faktem je, že získám vše abych z něj postupoval – pak budu posupovat jen nakolik od nich dostávám. Nemohu být nad tímto stupněm. 

Otázka: Jak mohu vidět své prostředí coby veliké, nevidím-li jako veliké své přátele?

Odpověď: V tom leží celý problém. Koho považuješ za velkého? Nikdo ve tvém světě veliký není. Myšleno, svět nebyl stvořen pro tebe. Pak jaké prostředky použiješ k tomu, abys postupoval? Stvořitel je skrytý. Prostředí je malé. Nemáš nikoho, ke komu bys postupoval a jsi sám na celém světě. Tak se cítíš. 

Principielně se takto cítí každý a to je to, co musíme změnit. 

Ze 2. části denní lekce kabaly 2/14/11, Zohar

Strana 5 z 6« První...23456