Category Archives: Kongresy

Materiály ke kongresu v Mexiku „Jedno srdce pro všechny“, 17-19.07.2015 Lekce №1

Duchovní žebřík

Duchovní proces, kterým člověk prochází

 1. Tato moudrost není ničím jiným, než pořadím sestupů kořenů v důsledku vztahu příčiny a následku, podřízených trvalým a absolutním zákonům, které jsou vzájemně propojeny a zaměřeny na jeden vznešený, ale velmi skrytý cíl, nazvaný „odhalení Božskosti Stvořitele Jeho stvořením v tomto světě. „
(Baal HaSulam, „Podstata vědy Kabala“)
2. Je řečeno ve svatém Zoharu, že „není místo bez Něj.“ A to, že to tak necítíme, je proto, že nemáme kli pro vnímání. Jako příklad můžeme uvést radiopřijímač, který přijímá všechny zvuky na světě, ale žádné neprodukuje. Zvuky existovaly v realitě světa ještě předtím, než se objevil radiopřijímač, ale my jsme je neslyšeli.
Stejným způsobem můžeme pochopit, že „není místo bez Něj“, ale potřebujeme snímací zařízení. A tímto snímacím zařízením je podobenství vlastností, touha odevzdávat. A když  pořídíme toto zařízení, pak okamžitě pocítíme, že „není místo bez Něj“ a „celá země je plná Jeho slávy.“
(Rabaš, sv.3., „Poznám Tě z Tvých činu“)
3. Je nutné vědět – i když to vyvolává pochybnosti – že žádná myšlenka Ho nemůže pochopit. A je pravda, že úmyslem stvoření je potěšení stvoření, ale žádné potěšení nemůže být odhaleno stvořením, které je oddělené od Stvořitele. A kromě toho se dozvídáme, že Stvořitel touží být v nižších.
(Zohar pro každého. Předmluva. „Dva body“, 121)
4. Je řečeno, že existuje 600 tisíc duší a každá duše  se rozdělila na množství jisker. No jak tomu rozumět? Vždyť duchodno se nedělí na části a na počátku nebylo nic, kromě jedné duše – Adam Rišon.
   A v realitě není nic kromě jedné jediné duše, jak je řečeno v Berešit: „I vdechl do jeho nozder duch života“. A táže duše se nachází ve kterémkoli synovi Izraele – v každém úplně, přesně jako v Adam Rišon. Vždyť duchovno se nedělí a neseká na části, jak je to vlastní materiálnímu.
A na 600 tisíc částí a množství duchovních jisker se duše rozdělila egoizmem člověka. Zpočátku egoistické tělo vytláčí a oddaluje od sebe svět duše. Ale jestli se prostřednictvím učení kabaly tělo napravuje, tak v míře jeho nápravy v něm začíná svítit společná duše.
Proto, co se týče materiálního těla, existují dva stupně stavu.
– Člověk cítí svou dílčí duši a nerozumí, že je to společná duše všeho Izraele. A je to velká neřest, která vede ke všemu tomu rozdělení.
–  Ještě mu vší silou nesvítí společná duše Izraele, ale jen částečně, v míře jeho nápravy a spojení se s dušemi.
A je to příznak úplné nápravy těla, když člověk cítí, že jeho duše přebývá v celém národě Izraele, v každém z nich. Poté už se necítí odděleným od ostatních částí. Vždyť závisí druh na druhovi. Tehdy se stává dokonalým, bez jakýchkoli vad, a svítí v něm duše vší svou silou jako v Adam Rišon.
(Baal HaSulam, Šest set tisíc duší)
5. Je napsáno: „Budete-li dodržovat mé zákony a plnit má přikázání a stvoříte je“. Kniha Zohar se ptá: „Jestli již řekl dodržovat a plnit, proč tedy doplňovat „stvoříte je“? A odpovídá: „Vykonávající přikázání Tóry a jdoucí její cestou vytváří ji nahoře.“ Stvořitel řekl: „Jako byste mne stvořili“, jakoby lidé stvořili Stvořitele! Je nutné pochopit, co znamená, že jdoucí cestou Stvořitele Jej stvoří. Jak o tom může člověk přemýšlet?
Je známo, že „Celá země se plní slávou Stvořitele“. A tak každý člověk musí věřit, jak je psáno: „Mnou se plní nebe i země.“ Nicméně Stvořitel vytváří skrytí, nedovolující nám toto vidět, aby nám dal svobodu volby.
A je čas pro víru – věřit v to, že Stvořitel zaplňuje celé univerzum a otáčí celým světem. A potom, když se člověk zabývá Tórou a přikázáními a realizuje svou svobodnou volbu, Stvořitel se odkrývá člověku. A on pak vidí, že Stvořitel kraluje nad celým světem.
Z toho plyne, že člověk sám vytvoří vládce, který mu bude kralovat. To znamená, že cítí, že Stvořitel vládne celému světu. A to znamená, že člověk sám sobě volí vladaře. Vždyť všechen ten čas, kdy člověk necítil tuto vládu, prostě nachází království Stvořitele ve skrytí. A o tom je řečeno: „V ten den, kdy bude Stvořitel a jméno Jeho jedno“, to znamená otevře se Jeho království ve světě.
A v tom spočívá všechna náprava, uložená nám v tomto světě, díky čemuž přitahujeme blaho do tohoto světa. Vždyť všechna požehnání přicházejí díky zájmu o Tóru a přikázání s cílem vytvořit Království Stvořitele.
(Rabaš, sv. 2., Dopis 76.)
6. Nevědomé potěšení Stvořitele
Svět nemá doufat, že přijde doba a objeví se řešení, a budeme moct začít práci Stvořitele „lišma“. I dříve, i nyní, i v budoucnu každý, kdo bude pracovat pro Stvořitele,  bude nucen začít práci s „lo lišma“ a od ní přejde k „lišma“.  Cesta k tomuto stupni není časově omezena. Závisí jen na připravenosti člověka,  na míře jeho vlády nad srdcem.
A  proto mnozí padli a ještě padnou, protože se tím zabývají pro sebe „lo lišma“, a zemřou, aniž se jim dostane moudrosti. Ale zároveň s tím je velká jejich odměna a mysl člověka není schopna ocenit význam požitku Stvořitele.
Dokonce i ten, co to dělá i bez dodržení teto podmínky, protože ještě není hoden ke splnění přikázání jiným způsobem, stejně dává potěšení Stvořiteli. A tomu se říká – „nevědomě“.
(Baal HaSulam, „Jedno přikázání“)
7. Sešli jsem se zde, abychom položili základ skupiny pro všechny, kteří jdou cestou a metodikou Baal HaSulama, která představuje pouť, dovolující člověku pozvednutí se po stupních ze zvířecího úrovně. Proto se zde scházíme, abychom založili skupinu, aby každý z nás pracoval v duchu „odevzdání Stvořiteli“.
A abychom dosáhli odevzdávání Stvořiteli, je nezbytné nejdříve odevzdávat člověku – a to se nazývá „láska k bližnímu“. A láska k bližnímu je možná pouze sebeobětováním. Z jedné strany se každý musí anulovat a na druhou stranu musíme být hrdí na to, že nám Stvořitel dal možnost, abychom mohli vstoupit do skupiny, kde máme všichni jeden cíl – „aby Šechina přebývala mezi námi“.
A i když ještě nejsme u cíle, je v nás přání tohoto cíle dosáhnout. Toto je pro nás také důležité. Byť se nacházíme teprve na začátku cesty. Ale máme naději, že tohoto vysokého cíle dosáhneme.
(Rabaš, „Šlavey HaSulam“, 1984. „CÍL SKUPINY (1.1)“)

Stvořitel – učitel

Otázka: Chtěl bych, abyste co nejdéle zůstali s námi.
Odpověď: Za prvé, když lidé mají mezi sebou dobrý vztah, potom si myslí, že je dobré být vedle sebe. Nevím, zda je to nejlepší místo – být blízko.
Za druhé. Pokud budeme mluvit o mně, učitel se nachází tak dlouho s žáky, nakolik je to pro něj nutné. Jakmile není potřeba – existuje jiná práce – je převeden na jiné místo.
Takže, nic na tom není strašného. Musíte myslet jen na to, jak realizovat to, co je napsáno v původních zdrojích a to je všechno. Bude učitel, nebo nebude – to nezávisí na nás. Důležité je to, co v současné době děláme. Pokud budou takové skupiny, pokud jim budou ženy aktivně pomáhat, podporovat v úsilí k dosažení centrálního bodu přání skupiny, pak bude všechno v pořádku.
Žádný učitel potom není třeba – Stvořitel, světlo vás bude učit. Ve skutečnosti, to je to, co se snažíme tady „chytnout“ – metodiku práce se světlem.
[# 76896]
Z 4. semináře evropského kongresu 25.03.2012

Kongres podle metodiky Abrahama

Otázka: Ti, kteří přicházejí na kongres, najdou tam svoji duši a začnou duchovní život?

Odpověď: Oni se budou snažit to udělat. Je možné, že se to nestane  najednou, ale určitě se posunou správným směrem.

Proto kabalisté zvou na své kongresy mnoho lidí odevšad, aby se spojili. Společně zpíváme, tančíme, posloucháme přednášky, pořádáme semináře, setkání přátel. Tisíce lidí z celého světa – z Austrálie, Nového Zélandu, Evropy, Jižní Ameriky, Japonska a Číny – se sejdou na jednom místě.

Kabalisté shromáždí všechny tyto lidi a učí je, jak se navzájem spojit v souladu s uvedenou metodikou, kterou založil praotec Abraham.

Tak na každém kongresu zvyšujeme sílu našeho spojení. Postupně se přibližujeme k takovému spojení, které bude dostatečné pro odhalení další úrovně – vyššího stupně duchovna. Toto je cílem kabalistických kongresů.

[# 154119]

Z 517-tého rozhovoru o novém životě 08.02.2015

Světový kongres Kabaly. 11-13 března 2015

4a6b46af38611573d62f68515ff30ad36691c3000e988898549ccc006409f103Více než 10 000 lidí, studentů a zájemců o vědu Kabala, se zúčastní velké třídenní akce.

Dny bratrstva a jednoty, otázek a přemýšlení, jsou to dny globálních změn pro každého z nás. Každý kdo byl na Kabalistickém kongresu, může říct, že je to jeden z nejsilnějších zážitků, schopný změnit váš život k nepoznání. Spolu se stovky přátel, přijíždějících z různých koutů světa pochopíte, že jste nebyli nikdy samotní na tomto světě. Pocítíte obrovskou sílu spojení společně s ostatními lidmi. Mimo vzdálenost, mimo čas, mimo odlišnosti, tisíce stejně smýšlejících z celého světa se sejdou spolu s námi ve stejný čas a za stejným cílem – aby díky jednotě udělali lepší svět, vybudovali ideální společnost, základem které bude láska a harmonie s Vyšší Přírodou.

Registrace zde

Hledání správného dialogu se Stvořitelem

Kongres v Petrohradě, Úvodní lekce №2

Otázka: Roky studujeme kabalu, chápeme cestu, chceme dosáhnout vlastnosti odevzdání. Najednou se objeví strach – jak spojit dostávání a odevzdání? A v poslední chvíli pak strach ze samotné vlastnosti odevzdání. Chápu, že toto je nutné udělat se záměrem pouze pro Stvořitele, nikoliv pro sebe. Jak z tohoto nemít strach?

Odpověď: A kdo vám dává tyto pocity? Kdo vládne vašimi city a rozumem? Kdo se nachází ve vás a vyvolává takové vnímání? Stvořitel. Tak promluvte s Ním, v době kdy nastavuje vaše pocity a rozum na určité vzrušení.

Proč to dělá? Spojte se s Jeho prací, začněte zkoumat, co se snaží ve vás vyvolat a proč. Začnete se postupně cítit Jeho partnerem.

Ve skutečnosti všechno tohle neprovádí ve vás, ale ve vašem tak zvaném přání, které On sám vytvořil a teď s ním pracuje, vyvolává v něm určité reakce. Na základě tohoto se musíte rozhodnout, co byste chtěli, aby On udělal. Můžete třeba souhlasit se vším, co ve vás provádí, aby vás naučil správně na Něho reagovat. Začnete hledat správný dialog se Stvořitelem.

Pokud ale toto nebudete dělat přes skupinu, nebude to Stvořitel, pouze vaše psychologické domněnky v citech a rozumu. Stvořitel se nachází uvnitř desítky. To je problém všech psychologů a lidí, kteří toto zkoumají a nedokážou pochopit, kde se Stvořitel skrývá.

Otázka: Povídali jsme si o tom, že přání dosáhnout pocitu odevzdání se na určitý moment projevuje a pak mizí, znovu se projevuje a zase mizí. Proto, abychom dokázali pocítit jednotu mezi námi, musíme mít přání spolu ve stejnou chvíli?

Odpověď: Krátkodobé společné přání nám nepomůže. Musíme po nějakou dobu akumulovat určitou kapacitu, hlavně aby naše napětí bylo správné. Tomu se říká „světlo, rok, duše“ (olam, šana, nefeš). Bez ohledu na všechny stavy, kterými procházíme – pokud je správně nasměrujeme na cíl, spojíme se dohromady, najdeme mezi sebou vyšší bod a splyneme s ním, potom se v nás postupně nahromadí takové napětí, které je zapotřebí pro rozkrytí Stvořitele.

[#144609]

Z úvodní lekce №2. Kongres v Petrohradě 18.09.2014

Jediná odpověď

Otázka: Jak můžu mít stejný vztah k příteli jako ke Stvořiteli a proměnit kritiku v lásku?
Odpověď: Na toto není žádná racionální odpověď, protože všechny změny v tobě dělá vyšší světlo. Takže stejně jako teď nemáš rád přítele, tak stejně ho za působení vyššího světla začneš milovat. Musíme prosit. Máte hodně otázek na které je pouze jedna odpověď:“Vyšší světlo a výsledek jeho působení“. V tomto je celá metodika:“Stvořil egoismus a dal Tóru pro jeho nápravu“. Tórou se nazývá světlo, které naplňuje celý vesmír. A pokaždé můžeš dostat takovou porci světla, o které si myslíš, že je nezbytná pro nápravu v tobě rozkryté části egoismu. Nic jiného není. Kromě Vyššího světla není žádný jiný lék. Pokud mluvím o působení vyššího světla, mám na mysli, že výsledkem našich úsilí najednou začneš cítit vzájemnost. Díky hledání a různým akcím pocítíš, že světlo je blízko. Přichází k tobě pocity, které jsi dřív neměl a začínáš poznávat, že je to důsledkem působení vyššího světla.

[#142941]

Z druhé lekce kongresu v Soči, 25.8. 2014

Petrohrad a Soči impuls a průlom

Otázka: Ne všichni mají možnost přijet na kongres do Petrohradu 19-21 září. Jak si mohou přátelé z celého světa navzájem pomoc a připojit se k němu?

Odpověď: Tímto Kongresem se bude zabývat skupina Soči, tj. přátelé, kteří pracovali na šíření metodiky v Soči přes léto. Za tyto 3 dny kongresu budeme muset projít vším, co zažili oni.

Samozřejmě, že tohoto kongresu se nezúčastní pouze ti, kdo přijedou do Petrohradu, ale i všechny naše skupiny a studenti z celého světa. Potom všichni společně, jednotně, pocítíme uvnitř sebe všechno, co zažili oni v Soči a rozhodně obdržíme nový společný úroveň. Stojíme před ním teď a čekáme od něj přípravu k realizaci Petrohradského kongresu.

Není na něj nutné přijíždět fyzicky, vzdálenost od fyzického města nic neznamená. Viděl jsem to na příkladu našich skupin v Jižní Americe, kteří jsou s námi propojeni integrálním spojením a jsou stále připojení k denním lekcím. Naprosto nemají pocit distance.

Stejně tak přátelé ze Soči, kteří mě s čistým srdcem pustili domů po jednodenní návštěvě, abych v tu stejnou noc provedl lekci pro všechny. Cítím, že mají stejný pocit, stejné spojení a naplnění z lekcí.

Takže všichni jsme navzájem propojení, a nikdo nemá problém s připojením ke kongresu. Ten kdo skutečně nemůže přijet, nemusí vynakládat nadlidské úsilí. Raději připravte zrcadlové kongresy na místě, aby jste udrželi maximální spojení, – ale já slibuji stejnou moc jednoty a stejné povzbuzení. Pokud jste s námi, jsme s vámi, jako na jediném místě.

Chceme, aby zkušenosti ze Soči byly předány všem přes pocity. Pokud se naše velké celosvětové publikum naplní stejným pocitem, bude to moc dobrá úroveň.

Naši přátelé, muži a ženy, tam dosáhli úžasné interakce, vzájemného propojení, skutečné oddanosti. Doufejme, že i my se do něj zapojíme, vždyť od toho jsou přátelé.

[#142256]

Z článku Baal HaSulama  „Jedno přikázání“, lekce 26.08.2014

Nezištná láska

Otázka: Musí být láska mezi přáteli podobná lásce mezi matkou a dítětem?

Odpověď: Ano, je to zvláštní vnitřní spojení mezi tebou a kamarádem, které se dotýká nejhlubších pocitů, porozumění, vztahu k cíli.
Replika: Často se stává, že pokud mám o někoho vnitřní starost, na oplátku od něho nic nedostávám. Připadá mi toto spojení divné.
Odpověď: Nedostáváš, no a co? Nikde není řečeno, že mě přítel musí mít rád. Láska je takový pocit štěstí, když mám rád svého kamaráda. Nikoliv, že jsem šťastný z toho, že mě někdo miluje.
Nesmíš požadovat od přátel, aby tebou, jak se ti zdá, nepohrdali. Nejde to tak. Tyto požadavky musí být nasměrované ne k nim, ale ke Stvořiteli. Vždy si povídáš se Stvořitelem, nikoliv s přítelem. Toto je problém na který stále zapomínáme.

[#141050]
Z 4-té lekce kongresu v Soči, 14.07.2014

Jednoduchá metodika

Otázka: Jak zrychlit duchovní postup, spojit se s ostatními, spojit všechno do jednoho a co nejrychleji se sloučit se Stvořitelem?
Odpověď: Jak zrychlit čas a dobu nápravy? V podstatě tímto se zabýváme, jde ho roztáhnout na desetiletí a dokonce i na století, vícenásobně se vracet do tohoto života, dokud se z něho nepozvedneme na další úroveň. Zrychlení je možné vyvolat pouze přitahováním vyššího světla na nás – jiná cesta není! Máme moc jednoduchou, velmi primitivní pracovní metodiku, kterou je nutno vzít a používat. Můžete prolistovat tisíce knih o Kabale, ale věřte mi – nic jiného nenajdete. Vždyť co vlastně studujeme v samotném modelu stvoření, v systému řízení? Pouze to, jak přivolat vyšší světlo,  které nás postupně napraví svým působením. A přitáhnout ho na sebe jde pouze podobenstvím Jemu. Často uvádím příklad, jak si děti hrají na dospělé a postupně dospívají a stávají se jako oni. Toto je také působení vyššího světla. Všeho jde dosáhnout pouze podobenstvím! Když se na své úrovni snažíme stát se podobnými něčemu, působí na nás další úroveň a my na ně postupně vzestupujeme. Na tomto principu se rozvíjí rostliny a živočichové, jakékoliv buňky a systémy. Na tomto principu se musíme rozvíjet i my, jak na mentální tak i duchovní úrovni.

[#140033]
Z druhé lekce kongresu v Bulharsku, 11.7.2014 

Poskytnout místo pro každého

Otázka: Jak správně používat náš egoizmus a jak se sebeanulovat tak, aby se realizoval účel skupiny?

Odpověď: Náš egoizmus je náš  oddaný pomocník. Pokud bychom mu správně naslouchali, pochopili bychom, jak je nutné s ním pracovat, poděkovali bychom Stvořiteli za to, že nás udělal pravě takovými, jakými jsme. Bohužel s ním nepracujeme správně.

Nezáleží na tom, kolik lidí přijde do skupiny, nezáleží, jací jsou a kolik s námi stráví času (možná že dneska přijdou a zítra odejdou – to není naše starost), musíme přijmout každou osobu (pokud pouze neškodí) jako chybějící pro naše plné kli (nádobu). Bez ohledu na to, s jakými zmatky k nám přijde, měli bychom ji přijmout s radostí.

Skupina musí přemýšlet o tom, jak poskytnout místo pro každého, podpořit každého, ale pouze v případě, že příchozí nezaujme bezohledný postoj vůči ní, nezačne příliš  sebe povznášet nad ostatní nebo škodit studiu, nebude vyjadřovat nesouhlas se základními ustanoveními skupiny, které nám předali ve svých spisech velcí kabalisté: Ramchal, Ari, Baal HaSulam, Rabaš.

Musíme se postarat o své kamarády, protože každý z nich je část naší duše. Koneckonců celá světová skupina, celé lidstvo, všechno neživé, rostlinné a živočišné je naší duší. Ale zatím vnímáme jen tu část, kterou nám Stvořitel poskytnul, abychom se začali nějakým způsobem duchovně rozvíjet.

[#140025]

Z 2. lekci kongresu v Bulharsku, 11.07.2014