Category Archives: Jednota

125-ti rychlostní převodovka

Congress

Dnes chceme mezi námi vytvořit ještě větší jednotu. Přípravné období, které trvalo pěkných pár let, skončilo. V minulosti bychom nebrali tuto výzvu vážně. Avšak dnes jsou venkovní podmínky ve světě, vnitřní podmínky v Izraeli, vnitřní podmínky ve skupině a vnitřním podmínky v každém jednotlivci více či méně příhodně, abychom se „přepnuli na vyšší rychlost.“ Nastal čas.

Otázka: Už jsme zahájili toto zrychlení?

Odpověď: Někteří lidé jsou stále na „neutrálu“, zatímco jiní postupují společně s námi. Každý sám určuje, s jakou rychlostí se pohybuje vpřed.

Otázka: Může ji člověk měřit?

Odpověď: Nemůže ji měřit, ale vše je v jeho rukou. Nakolik je spojen se skupinou, s učitelem, s našimi společnými akcemi? Někteří lidé ještě spí, zatímco jiní vynakládají veškeré své úsilí, aby se zapojili do procesu, a ze dne na den cítí to „extra.“ Všechno závisí na stupni souhlasu s tímto procesem proti své touze. Takže, nehledejte v sobě skuliny, ale spíše jednejte.
[89958]
Z 3. části denní lekce kabaly 10/10/12, Talmud Eser Sefirot

„Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři“

„Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři.“ Toto jsou přátelé, kteří spolu sedí, neodloučení od sebe navzájem. Zpočátku se zdá, že jsou to lidé ve vzájemném nepřátelství, kteří se chtějí zabít jeden druhého. Ale poté se navrátí k bratrské lásce. A pak zvolají: „Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři.“ Tím dosáhnou podobnosti s integrovaným systémem přírody a odpovídají mu. Ve společné lásce, odhalují podstatu přírody, její dokonalost a věčnost.
[79361]
Kniha Zohar, kapitola „Acharei Mot“

Řídím sám sebe pomocí dvou otěží

Dr. Michael Laitman

Člověk potřebuje vidět sám sebe jako bod, který přijímá vše zvenčí. Přátelé a svět obecně, dokonce i neživé, vegetativní a živé, jsou všechno části mé duše. To vše je Malchut (království), jedno Kli (touha / nádoba), jeden člověk, který stojí naproti Stvořiteli.

Proto do té míry, do které se snažím spojit nadšení a dojmy, které ke mně teď přicházejí od přátel, a ne je zrušit, do té míry se stávají reálné, protože připojuji části mé duše k sobě. A pak získávám nový intelekt a emoce v důsledku spojení rozbitého Kli.

Je zakázáno uhasit jakýkoli stav. Musíme se nad ním povznést a zkoumat ho z vyšší úrovně, což je správný přístup. A proto nezáleží na tom, jak se cítím během workshopu: dobře nebo špatně, protože v každém případě se musím povznést nade vším, a objasnit, odkud pocity přicházejí a proč, a pak pokračovat. Je třeba shromáždit ty nejvíce pozitivní a negativní dojmy abychom postoupovali kupředu nad nimi.

Předem musím souhlasit s každým stavem, který přichází, protože moje vlastní sebe-anulování bude postaveno nad všemi těmito stavy. Všechno čím procházím je nezbytné proto, aby mě naučilo převzít kontrolu nad všemi svými stavy a spojit se nad nimi s přáteli i přes své odmítání. Nejdůležitější věcí pro mě musí být spojení, které zdánlivě řídím dvěma otěžemi, a všechny moje pocity a zkušenosti budou na pozadí. Konec činu je v jeho počáteční myšlence. Pokud se člověk chová tímto způsobem, pak správně používá všechny jeho rozeznání.

Je zakázáno nechat vašeho koně utéct, ani doleva ani doprava. Existuje před vámi cíl a je třeba sebe neustále zkoumat podle tohoto: pokud se odchýlíte doleva, pak budete muset přidat z pravé linie, a pokud se odchýlíte napravo, budete muset přidat z levé linie. Vše je určeno pouze směřováním k cíli, a cílem je jednota. V duchovnu nevidíme žádný jiný cíl, jiný než bod jednoty, Arvut (vzájemnou záruku).
[78481]
Z 1. části denní lekce kabaly 20/5/2012, „Diskuze o předchozím kongresu“

Tajemství vyššího světla

Dr. Michael Laitman

Při čtení Zoharu, nesmíme zapomínat, že hovoří jen o spojení mezi námi v jeho různých formách. Zohar nám říká, jak se pokaždé můžeme tímto spojením povznést na vyšší úrovně, jak ho můžeme posílit prostřednictvím „tří linií,“ nových Rešimot (Informační geny), probuzení, osvícení na úrovni Ibur (početí), Yenika (živení) a Mochin (dospělosti), a tak dále.

To vše s cílem upevnit spojení mezi námi, což znamená spojení naší nádoby pevněji a pevněji nápravou rozbití a podle intenzity spojení objevit atribut vzájemného dávání, který se nachází mezi částmi, které byly odděleny, a které se nyní k sobě navzájem spojují nad naším egem. Toto se nazývá vyšší světlo, které je odhaleno mezi námi.

Pokud se jednotlivé části anulují jen proto, aby se spojily, nazývá se to světlo Hassadim, pokud ale také pracují se svým egem, aby se spojili, nazývá se to světlo Hochma. To je spojení, a není nic jiného než to.
[78466]
Z 2. části denní lekce kabaly 21/5/2012 Zohar

Most přes věčný konflikt

Arava Convention

Z lekce věnované Dnu nezávislosti Izraele

V den jako je ten dnešní, obvykle nemluvíme o nedostatcích, tedy nenaplněných touhách, ale vždy měříme všechno dle nádob.

Nejprve musíme pochopit, že termín „Izrael“ symbolizuje záměr „Yashar – El“ (přímo ke Stvořiteli). Ve skutečnosti budeme oslavovat skutečný den nezávislosti Izraele, kdy jsme osvobozeni od nadvlády našeho ega, kdy se spojujeme nad sebe láskou, kdy udržujeme toto spojení alespoň na minimální úrovni, a když převažuje nad rozdělenými touhami, které v nás zuří jako zlý sklon. Pak síla jednoty bude vládnout nad mocí rozdělení. To je exodus z exilu k nezávislosti.

Jsme volní na tělesné úrovni? Je naše skupina volná v duchovním světě? To je to, na co bychom se měli ptát sami sebe a měřit. Koneckonců, všechno je relativní, a jak vystupujeme na duchovní úrovně, objevujeme mocnou velikost rozdělení zas a znovu, dle nového Reshimot (vzpomínky). Pak získáme sílu jednoty s pomocí Reformujícího Světla.

To je způsob, jakým jednota a separace střídavě nahrazují jeden druhého. Tak kde je naše nezávislost? Ta se zužuje na náš dohled nad procesem. I když padáme a zdá se, že ztrácíme svou nezávislost pod vládou zlých přání, stále víme jak se zvednout. Proto se nazýváme nezávislými.

Dnes jsme stále pod dominancí našich egoistických potřeb a přání. V tomto světě nejsme ještě jednotní jako národ, stále odmítáme jeden druhého a nechceme bratrskou lásku, stále to nepřijímáme jako náš cíl, ale vidíme to jako jednu z možností: Je to žádoucí, je to možné, ale “ není žádný spěch.“ A cítíme tuto bolest, protože v nás tento oheň nehoří.

Jsme ve stavu vyhnanství a nikoli ve stavu svobody a nezávislosti. Koneckonců, nezávislost znamená, že alespoň děláme úsilí k jejímu dosažení. Obdrželi jsme všechny potřebné prostředky shora, abychom ustanovili naši nezávislost, povznášejíc se nad naše ego v obecné jednotě. Ještě jsme toho nedosáhli, abychom to neprodleně předali lidem a světu.

Všichni naši přátelé na celém světě to potřebují cítit, jak v tělesnosti, tak v duchovnosti, a my musíme naplnit své poslání a dosáhnout nezávislosti touhy odevzdání nad touhou přijímat. To se nazývá „vírou nad rozumem.“ To je to, s čím jsme konfrontováni.

Jedinečnost naší doby je v tom, že vše je připraveno pro nápravu. Svět se k tomu blíží a my to chápeme lépe a máme vše potřebné. Nikdo nám nestojí v cestě, ani fyzicky, ani morálně a ani psychicky. Nemáme vzteklé nepřátele, kteří nám brání v plnění našeho poslání.

Takže problém je jen v nás. Musíme skutečně pocítit, že jsme pod nadvládou faraóna, který v nás vládne, cizí síly, která nám sama neumožňuje vést válku za nezávislost.

Otázka: Existuje rostoucí potřeba po změně. Každý už chápe důvody všech našich problémů, chápeme že všechno je to o prostředí, o rozdělení a nedostatku vzájemné důvěry … Jak mohou lidé dosáhnout společné perspektivy?

Odpověď: „Láska pokryje všechny hříchy.“ To je celé tajemství. Nenapravujeme nic přímo, ale jednoduše stavíme naši jednotu nad všemi problémy a neshody.

Tím, že budeme v labyrintu protikladů, ničeho nedosáhneme. Pokud začnete vyjasňováním této bažiny, Egypt vás prostě „spolkne“, a pohřbí vás pod jeho mohutnými pyramidami. To je vyhnanství v Egyptě, ze kterého nebudeme schopni růst, pokud budeme pracovat přímo s vadami, které se odhalují mezi přáteli. Nesmíme to dělat. To je důvod, proč Faraon, ego, nás nutí a zdá se, že nám logicky ukazuje problémy, které je třeba řešit jako první. On říká: „Bravo, řešte duchovní pokrok, ale pouze v mém území, v pokažených vzájemných vztazích mezi námi.“ Nesmíme ho poslouchat!

Opusťte ego, vy ho neopravujete, chcete nad ním postavit most lásky. Teprve pak uspějete, ve „víře nad rozumem.“ Koneckonců, spiritualita je nad tělesností. Stvořitel zařídil věci tímto způsobem, a tak jen musím utéci faraónovi, nebo jinými slovy, povznést se nad něj. Nemáme ho zničit nebo opravit. Když začnu stavět něco nad ním, „anděl smrti“ se promění ve „svatého anděla.“ O toto Mojžíš žádá „Nech můj lid jít!“
[76325]
Z 4. Části denní lekce kabaly 26/4/2012, „Národ Izraele (Den nezávislosti)“

Ladění ve skupině

Dr. Michael Laitman

Ve vztahu k našim přátelům, nebereme v úvahu jejich osobní vlastnosti, ale spíše něco, co patří k naší duchovní cestě. Nezajímám se o jejich každodenní problémy. Zametáme to všechno stranou a zapomínáme na všechno, co existuje kolem nás. Zajímá nás pouze jedna věc – jejich aspirace směrem vzhůru! To je jejich bod v srdci a tomu se věnuji! To je můj ladící bod!

Absolutně nezáleží na tom, jaké vlastnosti mají. Mohou být netrpělivý, dobří, nebo ne tak dobří: na tom nezáleží! Všechno to jsou naše zvířecí pozemské vlastnosti. Všechny zůstanou na úrovni našeho světa. Nejdůležitější je pro mě spojit se s jejich bodem v srdci. To je to, po čem touží stejně jako já.

Ladění ve skupině je velmi zvláštní a jemnou akcí.
[75078]
Z kongresu ve Vilniusu 23/3/12, lekce 2

Co je to egoismus?

Dr. Michael Laitman

Egoismus se netýká nutkání obyčejného člověka po naplnění jeho fyzických (jídlo, sex, rodina) a sociálních tužeb (peníze, moc a znalosti), ale jeho odporu k jednotě, odevzdání a lásce k lidem. Toto odmítání se projevuje pouze při účasti ve skupině integrální výchovy, a to v rozsahu do jakého se člověk snaží spojit se členy skupiny.
[72264]

Váš chybějící kus v puzzle duše

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když je člověk znechucený v postupu, znamená to, že neinvestoval dostatečné úsilí směrem k lásce přátel?

Odpověď: Je-li osoba znechucená ze svého duchovního vývoje, pak to obvykle pramení z pýchy, z toho že se staví nad ostatní. A to je obecná choroba, která se nachází v každém z nás. Pýcha je základem touhy přijímat, která k nám přichází přímo od Stvořitele. Stvořitel je jedinečný, a tak se také cítíme býti jedinečnými.

Já jsem opravdu jedinečný, protože jsem kousek obecného puzzle, který se nenachází v nikom jiném. Oprávněně tak pociťuji, že jsem jedinečný. Otázkou je jen, jak budu tuto jedinečnost používat? Budu se snažit doplňovat ostatní jakýmkoli způsobem, jakým to bude možné?

Duchovní puzzle není stejné jako tělesné puzzle, kde každý kus je v kontaktu pouze s několika nejbližšími sousedy a daleko od všech ostatních. V duchovním puzzle jsem připojen ke každému. To je úžasné! Představte si, že existuje 600.000 kusů puzzle a jsem připojen ke každému z nich. Také každý z nich je spojen se všemi ostatními kusy. To není jednoduché spojení, ale spojení na každé úrovni, všechny naše Keterim(koruny) jsou vzájemně propojeny, na všech úrovních Biny (moudrosti) jsou vzájemně propojeny a tak dále.

Proto mezi námi existuje těsné spojení dávání, které stále potřebujeme odhalit. Na konci nápravy, díky našemu vnímání a pochopení této složité souvislosti, se odhalí s „620“ krát větší intenzitou: místo Nefesh de nefesh, NRNHY de NRNHY.

Představte si, že existoval tento jednoduchý systém 600.000 kusů, které byly zapojeny v sérii, jeden po druhém, jako stádo ovcí. A najednou se propojí ve všech druzích vazeb, doplňujíce a naplňujíce jeden druhého ve všech situacích a atributech.
[71599]
Z 1. části denní lekce kabaly 2/3/12, Shamati # 35

Univerzální transformace

Dr. Michael LaitmanNa kongres v Aravě jedeme proto, že nutně potřebujeme síly jednoty a soudržnosti. Dají nám sílu a porozumění přivést do světa nápravu. Na světě není větší síly než jednoty mezi námi. Všechny ostatní prostředky jsou materiální, kdežto my máme duchovní sílu, což nám umožní změnit společný systém a transformovat vesmír. 

Náš vesmír se podřizuje omezenému počtu konstant, jako rychlost světla. Stačí, aby došlo k malému posunu v těchto zásadních rozměrech, a pak bude celá podstata jiná. Když se změní konstanty, náš svět nebude schopen existovat ve své předešlé formě. 

S pomocí duchovní síly můžeme nepatrně upravit korelace těchto konstant. A pak svět pozvolna „plyne“ a mění formu. Nikdo si toho není vědom, ale najednou se všichni stávají chytřejšími a vnímavějšími, každý má  oči otevřené, lidé více chápou a jsou citlivější, a každý člověk naroste ve svém uvědomění, vchází do užšího kontaktu s myšlenkou sjednocení a uvědomuje si potřebu změny. 

Obracíme se ke Světlu, které lidi napravuje, to je rozvíjí. Nerozvíjí je však v pozemské moudrosti, ale ve vyšší moudrosti, v moudrosti sjednocení. To je cesta, kterou lidstvu musíme otevřít naší jednotou. 

[69976]
Ze 4. části denní lekce kabaly 16/02/2012, “Úvod do studia Deseti sefirot”

Pohled do kořenů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co to znamená “přinášet uspokojení stvořiteli”? Stvořitel je vlastnost odevzdání, tak komu přináším uspokojení?

Odpověď: To je způsob, jakým si představujete svůj svět:  formou představ, že je to něco, čemu můžete něco udělat a dostat od toho odpověď. Necítíte, že za všemi těmi tvary je Stvořitel, a že ony jsou jen to, co On udržuje naživu a prostřednictvím jich se Vám představuje na bilióny způsobů.

Vlastnost odevzdání je tou, která odevzdává. Vy přeci k někomu budujete svůj postoj ne podle toho, jak vypadá, ale spíše podle jeho podstaty. Zdá se, že se skládá z mnoha rozlišení, ale kde jsou? V těle nebo v nějaké postavě? Pokuste si představit tvar osoby „ve vzduchu“ bez těla. Vyjměte z něj všechnu spiritualitu a všechna jeho přání,  jeho vášeň a jeho myšlenky, která jsou vlastně vně  zvířecího těla. Svlékněte tělo a obracejte se k podstatě osoby. 

Pak se stejným způsobem obracejte k podstatě Stvořitele. Rozdíl mezi těmi dvěma je v tom, že podstatou Stvořitele je celek a zahrnuje vše. Ovládá každého. Tato všeobecná síla přírody, všeobecný přírodní zákon, je globální mysl, která je dobrá a benevolentní. Globální mysl je dobrá a výkonná síla je shovívavá.  

Neměli bychom být zmateni tím, co vidíme. Je čas uvažovat o podstatě. Tělo neexistuje. Podstata člověka je opravdu věčná a já se s ní chci spojit. Může mi být vyobrazena jako nějaký „duch“, ale ve skutečnosti je nekonečná a bez hranic. Celými našimi kořeny jsou různé aspekty Malchut Nekonečna. Když se spojíme, je to jako by se po ní všechny „rozlézaly“ a nakonec se daly dohromady a vytvořily správnou nádobu. 

Nezapomeňte, že byste ve skupině měli koukat vnitřním zrakem. 
[69767]
Ze 4. části denní lekce kabaly 14/02/2012, “Úvod ke studiu Deseti sefirot”