Category Archives: Historie

Jaký je rozdíl mezi filozofií a kabalou

Otázka: Četl jsem na Wikipedii, že kabala a filozofie jsou dva systémy vědění o lidech a světě, a že se oba zakládají na stejné otázce – otázce o smyslu bytí.

Pokud budeme mluvit o původu filozofie, německý filolog a humanista Johann Reichlin (XV-XVI st.) napsal, že učitel Pythagoras, otec filozofie, nepřevzal své učení od Řeků, ale od Židů. Proto by mohl být nazýván kabalistou. Byl také první, kdo přeložil do řečtiny svým současníkům neznámé slovo „kabala“ – jako „filozofie“.

Studovali Řekové s kabalisty?

(Pokračování textu…)

Má spiritualita vliv na materiální úroveň?

Otázka: Jak ovlivňuje bytí v duchovní dimenzi budoucnost ve fyzickém světě jednotlivce a lidstva?

Odpověď: Ovlivňuje, ale ne ve všem, protože kromě Vás, existuje několik miliard lidí a všechno ostatní v tomto vesmíru a ve všech světech.

Ačkoli zasahujete do osudu lidí a světa, činíte tak jen velmi omezeným způsobem. Musíte shromáždit všechny lidi dohromady a pak změníte všechno.

Z lekce v ruském jazyce, 28. 4. 2019

Originální článek zde.

[250626]

Skromný svátek lásky – 15. den měsíce Av (Tu be-Av)

Otázka: Patnáctý den židovského měsíce Av (Tu be-Av, ט״ו באב‎) je svátkem lásky. Co můžete říci o lásce?

Odpověď: V kabale se hovoří pouze o lásce, o ničem jiném. Celý náš vývoj – je cesta k absolutní lásce.
Ty nemáš jenom „Milovat bližního jako sebe samého“, ale skrze lásku k bližnímu musíš milovat všechno a především Stvořitele. Musíš naplnit svou láskou celý vesmír, všechny světy.

15. den měsíce Av – je největší svátek, který završuje celkový vývoj lidstva.

(Pokračování textu…)

Tajemství jednoty mužského a ženského počátku č. 13

Duchovní porozumění v rodině

Otázka: Hovořili jste s Rabašem o vztahu mezi mužem a ženou a jaký byl jeho názor?

Odpověď: Ne. Jediné, co mohu říci, je: jeho žena na jedné straně chápala, čím se zabývá, ale na druhou stranu se tomu sama nevěnovala.

(Pokračování textu…)

„Mein Kampf“: nová vlna zájmu

Otázka: Ve varšavském divadle uvedli představení podle knihy „Mein Kampf“.

Režisér Skřivanek učinil prohlášení, že v textu odhalil nový význam. A herci museli citovat fráze z knihy, ve které se Slované včetně Poláků nazývají lidmi třetí sorty.

Režisér zdůrazňuje, že nesouhlasí s nacismem a také s obsahem knihy „Mein Kampf“, ale chce pochopit, proč po všech hrůzách druhé světové války mají tyto myšlenky tolik přívrženců.

Co se můžeme naučit a jak můžeme těžit z obsahu této knihy?

(Pokračování textu…)

Loučení s Evropou

Zatím je stále tady, ale něco v ní je navždy ztraceno a my všichni to cítíme. Zastaralá Evropa klopýtla na tom, co do ní kdysi vdechlo život. (Pokračování textu…)

Proč si Bůh zvolil židy

Otázka: …vždycky jsem si myslel, že všichni lidé na Zemi jsou dětmi Stvořitele a nemusí být rozdělováni jeden od druhého, pouze milováni a váženi… Myslím si, že rozdělování lidí na národnosti a náboženství je lidským výmyslem, pro jednoduchost řízení jimi. Není to tak dávno, kdy jsem si přečetl článek Baal HaSulama o vznešenosti židovského národa, o jeho boží vyvolenosti a zamyslel jsem se nad tím, že všechny jeho rčení a práce zavání nacionalismem, sjednocením určitých proti ostatním. Jak toto můžete objasnit?

Odpověď: Jedinečnost židů je v tom, že to není národ, ale skupina, která se odpojila od civilizace starého Babylonu tím, že pocítila přání odhalit Stvořitele. V nich se projevil bod v srdci- počátek duše.

Abraham, babylonský kněz, který v sobě pocítil tuto touhu, díky práci nad sebou rozkryl metodiku přeměn vztahů člověka ke světu- z „dostávání“ na „odevzdání“. Tato vlastnost odevzdání a lásky dává možnost pocítit Stvořitele- společnou sílu řídící celý vesmír.
Tato skupina existuje doteď. Starý Babylon je dnes všechno lidstvo, které dospělo k realizaci této metodiky. Boží vyvolenost- je v obsluhování, výlučnost- je v povinnosti.

Existují knihy: „Boží vyvolenost“, „Babylonská věž“ a hodně článků na toto téma.

 [#503]

Náboženský odpor vůči kabale

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč existuje takový odpor k učení kabaly na straně věřícího, Ortodoxního světa?

Odpověď: Moudrost kabaly byla odhalena díky Adamovi (“prvnímu muži”) před 5,770 lety. Napsal o ní knihu pod názvem Raziel HaMalach (Anděl Raziel). Toto učení se předávalo přes jeho žáky a o dvacet generací později přišel Abraham, mudrc, který žil ve starém Babylonu. 

Abraham uctíval hvězdy, duchy a stromy a vyráběl modly, dokud mu nebyla odhalena moudrost kabaly ve své celkové podobě. Napsal o tom v knize Sefer Yetzira (Kniha stvoření).

Abraham vyvedl své učedníky ven z Babylonu do země Canaenské. Zorganizoval z nich kabalistickou skupinu, která přetrvávala do doby samého pádu Chrámu. Všichni žili propojeně jako globální, integrální společnost, jako jeden muž s jedním srdcem. Avšak před 2,000 lety, v době pádu Chrámu, upadli z bratrské lásky do neodůvodněné nenávisti. 

Tato událost je to, co je nazýváno “pádem”, neboť z globálního světa upadli do našeho lidského egoismu. Tímto způsobem ztratili vnímání duchovního světa, vyšší dimenze, a začali se cítit tak, jako každý z nás nyní, myšleno pouze v tomto světě, každý odděleně, egoisticky. 

Namísto existence v moudrosti kabaly a kolektivu, uceleném systému, začali prociťovat pouze náš svět, jako jej lidé prožívají do dnes. V té době byla kabala, která je moudrostí, dosažením, poznáním a duchovní vědou, nahrazena náboženstvím a zbožnou vírou. Poté duchovní svět z jejich pohledu zmizel.

V této formě existujeme do dnes. Objevila se náboženství jako Judaismus, které dalo zrod Křesťanství, následované Islámem. Všechna tato náboženství existují, protože duchovní, globální a integrální svět je před námi skrytý. 

Nicméně, jak vyjde najevo, nebude pro náboženství místo. Stanou se kulturní tradicí národa. Proto je mezi kabalou a Judaismem taková resistence, která trvala posledních 2,000 let.

Věřící nenávidí kabalu, protože jim vysvětluje, že žijí ve tmě a neuvědomují si, kde se nacházejí a co činí. Přijde však čas, a především v naší době, kdy se budeme muset pozvednout z úrovně slepé víry na úroveň duchovního poznání.

[35040]
Z mé lekce v Paříži, 2/1/2011

Kabala: Jednoduchý systém základních přírodních zákonů

Dr. Michael LaitmanČlověk který ještě neporozuměl stylu Kabalistických spisů, zažívá těžkosti když se je snaží pochopit. Při čtení slov jako je „Přikázání“, „Stvořitel“, „potěšit Stvořitele“, „strach z hříchu,“ a tak dále, moderní světský člověk neví, kde je, a o čem text opravdu je.

Ve skutečnosti je celý problém v tom, že nevíme jak číst text správně. Kabalisté používají tento styl projevu z generace na generaci již od dob Abrahama, který jako první rozšířil moudrost kabaly (ačkoli to byl Adam HaRishon, který ji objevil.)

Ti, kteří vnímají spiritualitu, chápou, o čem knihy mluví, chápou, že existuje vůle přijímat, jejímž jediným cílem je získávat pro sebe sama, a oddávání se této touze se nazývá „hřích“, protože toto chování je opak Stvořitele. Na druhou stranu přijímání za účelem odevzdání dělá z člověka toho, kdo je podoben Stvořiteli, a toto je nazýváno „Micva.“

Nicméně to nemá nic společného s fyzickou činností v tomto světě. Micva (duchovní zákon / přikázání) se nevztahuje na fyzické tělo. Týká se našich vnitřních tužeb, vztahu k Vrchnímu světlu, Stvořiteli, a nikoli hmotnému světu.

Všechno toto bylo zřejmé mudrcům, kteří napsali Tóru a žili podle jejich zákonů před 2000 lety, protože dosáhli, ovládali a vnímali spiritualitu. Oni chápali, co bylo napsáno a nepletli si to s tělesnými činy. Avšak po zničení chrámu nastal obecný pokles a člověk přestal cítit Stvořitele.

Od té doby lidé začali vykládat knihy (Tóry) ze svéhopohledu, který byl pouze materiální a připisovali je našemu světu. Přeložili slova a věty, myslíce si, že se týkají činů a vztahů v našem světě.

Bylo to období duchovního exilu, ale nyní se chýlí ke konci. Musíme se znovu vrátit k odhalení Vrchní síly, k našemu spojení s ní, a ke vzájemnému odevzdání. Proto musíme pochopit, že neexistoval žádný jiný způsob, jak psát tyto knihy.

Následování zákonů Tóry znamená používat Vrchní světlo, aby napravilo mých 613 tužeb, což znamená provést 613 micvot Tóry. Pokud člověk převádí všeho, co čte (všechny termíny, které slyšel od dětství – Tóra, přikázání, hřích, atd.), do duchovního jazyka a duchovních definic, nebude mít žádné potíže pochopit, o čem kabala hovoří.

Jazyk a jeho definice zahrnují jeden jednoduchý systém základních přírodních zákonů, vždyť slovo „Stvořitel“ znamená „příroda“. Kabala je proto věda, která zahrnuje veškerou realitu, včetně našeho světa.

Z první části každodenní lekce kabaly, Shamati #108

Na Rabašovu paměť

(23.09.09) Dnes je den upamatování se na mého Učitele, rava Barucha Šaloma Leviho Ašlaga – Rabaše. Všichni jsme živeni tím, co jsme od něj dostali. Byl jediným člověkem, který porozuměl Baal HaSulamovi, který pokračoval jeho cestou, a kdo několika dalším studentům předal metodu.  Fakt, že jsme schopni postupovat za použití Rabašovi metody, vidět, slyšet, a chápat co napsal je možné jen díky Rabašovi.

Rabaš každý týden psával článek a těchto článků máme přes 400. V nich poskytuje vysvětlení celé vědy kabaly, včetně všeho, co se vztahuje k vnitřní práci člověka.  Skrze tyto články nám dal možnost vstoupit do vnímání duchovního světa. Vysvětlil celou metodu systematicky, jednoduše a přístupně, formou, se kterou se lidé mohou snadno ztotožnit.

Důvodem, proč často cituje Tóru, Talmud a jiné kabalistické zdroje je, aby nás spojil s originálními zdroji a pomohl nám pochopit, jak jejich autoři (kabalisté) přemýšleli. Takto nám sdělovali své pocity.

Není pochyb, že kdyby nebylo Rabašových knih, nebyli bychom schopni se spojit se spisy Baal HaSulama. Bez Rabašových vysvětlení by pro nás bylo nemožné „otevřít“ Baal HaSulamovy knihy.

Jsem vděčný Vrchní Síle, že mi seslala tak velkého Učitele, skrze nějž jsem přijal kabalu.  Jeho životní prací byl duchovní průlom do nové úrovně a odhalení kabalistické metody.

Baal HaSulam tuto metodu ve svých článcích také uvedl, ale ty zůstaly skryty. Rabaš vzal materiály svého otce a přepsal je ve formě, které mohl svět porozumět. Také je ústně předal svým studentům.

Rabaš byl prvním kabalistou v celé historii kabaly, který začal otevřeně přijímat studenty. Po roce studia s Rabašem jsem dal několik lekcí v Bergově centru. Lekce nebyly pro běžné publikum, ale pro instruktory. Po těchto lekcích opustili všichni instruktoři Bergovo centrum, protože pochopili, že to co dělali, nebyla vůbec kabala, ale místo toho jen byznys.

Přivedl jsem je spolu s celou skupinou mladých, laických lidí ke studiu s Rabašem. Celkem to bylo kolem čtyřiceti lidí. Rabašovi bylo v té době 77 let a celý svůj život ztrávil životem v Bnei Brak – židovské ortodoxní komunitě s přebytkem zákazů a omezení. Ale navzdory všemu se nebál všechny tyto nové, laické mladíky přijmout za své studenty!

Tito lidé se neplánovali vrátit k náboženství; přišli za ním, aby studovali exkluzivně kabalu. Takto začal mladé laicky z Tel Avivu učit kabalu! To byla revoluce, kterou udělal, a ta nasměrovala svět vstříc nápravě. Byl to úplně nový fenomén, takový, jaká historie kabaly nikdy neviděla. Byl to začátek šíření kabalistické vědy ve velkém měřítku, jelikož těchto čtyřicet studentů pokračovalo v jeho cestě.

Rabaš byl velkým revolucionářem. Vlastnil ohromnou vnitřní sílu, která mu to umožňovala navzdory jeho chasidské komunitě a jeho příbuzným.

Vše, co mám, jsem přijal od něj. Naše skupina, Bnei Baruch (Synové Barucha) je po něm pojmenována. A věřím, že si opravdu zasloužíme stát se jeho duchovními dědici.

Ať je v nás jeho paměť požehnána!