Category Archives: Duchovno

Jak číst knihu ZOHAR

Kniha ZOHAR je zvláštní prostředek, schopný nám v plném rozsahu odhalit nový svět, naplněný obrovským množstvím zajímavých jevů. ZOHAR je brána do skutečné reality, která je dočasně skryta před našimi smysly. Abychom mohli použít sílu odhalenou v knize ZOHAR, je nutné znát instrukce pro její čtení. Následujících pět doporučení nám pomůže připravit se na velký výlet po jejích stránkách. 

První doporučení: “Srdce chápe”

Nesnažte se pochopit rozumem. Kniha ZOHAR se studuje srdcem, pomocí přání a pocitů. Co to znamená? Jako opak obvyklému studio v našem světě, založeném na analyse údajů, tady je zapotřebí naprosto jiný přístup. Studiem knihy ZOHAR v sobě probouzíme vnitřní pro vnímání skryté reality. Úspěch ve studio záleží pouze na míře naší snahy pocítit tuto realitu.  Není nutné mít nějaké předběžné znalosti, schopnosti nebo zvláštní moudrost! Vše co je potřeba udělat, je rozvinout skutečné přání, mít otevřené oči a srdce. 

Druhé doporučení: “Člověk – malý svět”

Správné pochopení slov. Kniha ZOHAR obsahuje hodně vysvětlení a pojmů, které známe z materiálního světa. Jako například more, hory, stormy, květiny, živočichové. lidé. Důležité je pochopit, že všechny element, postavy a události zmiňované v knize, vypráví nikoli o vnějším, nacházejícím se kolem nás světě, ale pouze o tom, co se nachází uvnitř nás. Proto je při čtení knihy ZOHAR nutná správná interpretace slov, jako projevu vnitřních událostí, odehrávajících se uvnitř duše. Vnímat text jako můstek spojující nás s našimi skrytými přáními a vlastnostmi.  

Třetí doporučení: “Světlo, které je v ní skryté, spojuje se zdrojem”

Hledat Světlo. Často slyšíme, že kniha ZOHAR má zvláštní vliv. Takové působení je projevem rozvoje lidské přirozenosti a nikoli výsledkem fantazie nebo mystiky. Kabalisté nám vysvětlují, že náš materiální svět je zcela podřízen egoistickému přání využít bližního, ale duchovní svět je zcela opačný, funguje pouze na záměru milovat a dávat. Proto jsme obdrželi tento zvláštní prostředek pro spojení dvou protikladných světů, jinými slovy, pro naladění našich přirozených vlastností tak, aby byly podobné vlastnostem duchovního světa a pak na nás začne působit “světlo, spojující nás se zdrojem”. Způsob působení světla během čtení je zatím skryt našemu pochopení a proto mu pouze říkáme zvláštní vliv. Ale podle názoru kabalistů, nacházejících se na úrovni pochopení duchovního světa, na tom není nic zvláštního a vše se odehrává naprosto přirozeným způsobem. Zdůrazňují take, že jediné co musíme dělat, je číst knihu ZOHAR a přát si, aby skrytá v ní síla na nás působila v době čtení. Postupně začneme cítit vnitřní změny, odehrávající se v nás, díky vlivu tohoto světla. Odhalí se nám duchovní svět a vše začne být jasné, pochopitelné a zákonité.  

Čtvrté doporučení: “Nic nemůže odolat přání”

Všechno je podřízeno přání. Víme, jaké úsilí musí vyvinout male dítě, aby udělalo první kroky v tomto světě, s jakou okouzlující vytrvalostí opakuje své snahy znovu a znovu, dokud nedosáhne úspěchu. Stejně tak musíme I my pokračovat ve studio knihy ZOHAR, trvale a ustavičně, dokud nezačneme stoupat vlastními silami a neodhalíme duchovní svět. Celý system, nezbytný pro náš postup, je pro nás připraven předem. Jediné, co ze své strany potřebujeme udělat, je dosáhnout přání růst a postupovat. 

Páté doporučení: “Jako jeden člověk s jedním srdcem”

Jednota je klíč. Kniha ZOHAR je napsána skupinou deseti kabalistů, kteří spojili všechna svá přání do jednoho a rozkryli sílu, řídící celou naši realitu. Pouze vnitřní jednota a vznikající při tom láska, jim dali možnost prorazit hranice materiálního světa a pozvednout se na úroveň věčné existence, kterou popisuje ZOHAR. Pokud chceme následovat jejich cestu, musíme mezi sebou vybudovat podobnou jednotu a odhalit sílu spojení, která panovala ve skupině rabiho Šimona bar Jochaje. ZOHAR byl napsán ve stavu vzájemné lásky a proto jeho obnovené rozkrytí v našich dnech je možné pouze v lásce. 

Pokud bychom se objevili na tomto světě, abychom zaslechli pouze tohle, bylo by to pro nás dostatečné.

První odhalení Stvořitele

Otázka: Často mluvíte o jednotě mezi přáteli, ale můžete rozlišit mezi tělesnými a duchovními pocity? Po učení se tolika konceptům může být obecná nejasnost: co je dobrá a špatná nálada, jaká radost pramení z obyčejných spojení a jaké jsou obecně jeho pocity.

Je dokonce možné odlišit tyto pocity, nebo to celé funguje podle metody víry? Je to vše velmi rozporuplné. Jeden den cítím, že mám dobrý obyčejný život a mám dobrou náladu a miluji celý svět a příští den cítím, že všechny nenávidím. Konec konců, tyto pocity se mění podle toho, jak člověk postupuje a podle jeho duchovního vzestupu. To vše je velmi podobné způsobu, jakým si budujeme vztahy ve fyzickém světě, a tomu, jaké pocity máme ve vztahu k jiným lidem!

Odpověď: Pouze vytrvalá nepřetržitá práce ve skupině skrze diskutování o vzájemných vztazích s přáteli a srovnávání jejich vlastností se Stvořitelovými může vést jejich vztahy na základě napodobování Stvořitele a připodobňování se Stvořiteli. Tak vy stvoříte Jeho obraz mezi sebou, první stupeň vyššího světa (Nefeš ve světě Asija). To bude vaše první odhalení Stvořitele.

Tóra, Deuteronomium 8:17 – 8:18: Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.

Neexistuje nic v našem světě, co by učinila nějaká osoba!

Všechno je učiněno silou Vyššího Světla, vyšší energií a my jsme jen malí egoisté. Co Stvořitel učiní uvnitř nás, to se stane. Rozdíl je jen v tom, zda se chce osoba  ztotožnit s činy Stvořitele tak, aby Stvořitel tyto činy konal prostřednictvím něj a aby tak přinášel nápravu do světa skrze něj a nebo to nechce a rozptyluje se nejrůznějšími nesouvisejícími věcmi. To je ten problém.

Alegoricky se to dá přirovnat k ruce a rukavici. Rukavice jsme my a Stvořitel je ruka. Nicméně rukavice by měla přijít do plného kontaktu s rukou. V rukavici plane touha, která je protikladná k ruce, ale my ji musíme změnit ve stejnou touhu, která je v ruce, a to musí být učiněno v případě každého odhalení egoistické touhy v rukavici.

Pozvánka na veřejnou přednášku s dr. Michaelem Laitmanem

Co Vás napadne, když se zadíváte na obrázek pod tímto textem? Domníváte se, že jste schopni nějak ovlivnit myšlenky a pocity, které u Vás vyvstanou? A co si myslíte o tom, jaké představy vzbudil tento pohled u ostatních lidí, kteří obdrželi tuto pozvánku? Jak se liší od těch Vašich a proč? A co kdybych se Vás zeptal, jakou představu měl autor tohoto obrázku a s jakým záměrem jej tvořil? Je možné tento záměr rozpoznat?

Vlastně se Vás ptám na to, jestli jste si již někdy v životě položili otázky typu: Kdo jsem já? Jaký je smysl mého života? Mám nějakou svobodnou volbu něco v mém životě změnit? Jak vypadá skutečný a reálný svět, když každý člověk, kterého znám, jej vnímá trochu jinak? A konečně, jaký je význam toho prostoru, kterému říkáme „náš svět“, má nějaký účel, pravidla a hlavně existuje Tvůrce tohoto prostoru? Je možno poznat záměr, s kterým tvořil?

Pokud jste už pocítili touhu dát si odpověď alespoň na některou z výše zmíněných otázek, tak využijte této příležitosti a vstupte skrze tyto dveře na veřejnou přednášku dr. Michaela Laitmana, která se uskuteční v pátek 9. září 2016 v kongresové hale TOP HOTELU PRAHA od 19:00 do 21:00 hod. Vstup je zdarma. Téma přednášky je „Od knihy Zohar ke kvantové fyzice – kabala, věda a smysl života“. Dr. Laitman, největší kabalista současnosti, se Vám pokusí poodhalit ten správný přístup, který rozvine Vaše vnitřní schopnosti, abyste mohli vnímat svět takový, jakým skutečně je. Nepromarněte tuto jedinečnou příležitost a vykročte na cestu!

Kabalistický kongres v Praze 2016

Zohar2Quantum_Laitman_PragueEvent

 

Pozvánka

Milí přátelé,

Možná jste už slyšeli o tom, že ve dnech 9. až 11. září 2016 se přímo v Praze uskuteční celosvětový kongres kabaly. Na kongrese bude přednášet samotný Michael Laitman, jehož blog a alespoň některé knihy určitě znáte. V češtině totiž vyšly jeho knihy Kabala – Základní principy, Od chaosu k harmonii, Odhalená kabala, Sobectví, nebo altruismus a komentář ke Knize Zohar.

Společně budeme zkoumat, zda celý náš život, naše existence a všechno, co se děje okolo nás a ve světě, má nějaký smysl, jaké přírodní zákony ovládají náš vývoj a směřování celé lidské společnosti a jakým způsobem v praxi můžeme zlepšit stav věcí.

Program začíná 9. září 2016 ve večerních hodinách od 19:30 hod. v kongresovém centru TOP HOTELU PRAHA přednáškou pro veřejnost. Můžete přijít jen samostatně na tuto přednášku, nebo se zúčastnit celého kongresu.

V případě, že se rozhodnete navštívit jen páteční večerní přednášku registrujte se prosím na adrese: kabalacz@gmail.com. Vstupné na přednášku činí 5 €.

Samotný kongres se uskuteční v dnech 10. a 11. září 2016 v kongresovém centru TOP HOTEL PRAHA s následujícím programem:

Sobota

Ranní blok: Evropa na křižovatce. Pochopení současné situace z hlediska duchovních kořenů.

Odpolední blok: Vzájemná závislost v Evropě: důsledky vzájemné zodpovědnosti

Večerní  blok: Život v síti přírodních zákonů

Neděle

Ranní blok: Osobní zodpovědnost za budoucnost společnosti

Odpolední blok 1: Prezentace praktických pracovních nástrojů v praxi

Odpolední blok 2: Jedinečnost naší generace a praktické uskutečňování kabalistických poznatků: moudrost spojení

Vstupenku na kongres si můžete opatřit zde.

Plná výše ceny vstupenky na kongres činí 199 €, můžete ji ale získat za 140 €, a to ve dvou případech.

  1. Pokud to bude Váš první kabalistický kongres, kterého se zúčastníte. V takovém případe stačí, když vyplníte tento formulář, a my se Vám co nejdříve budeme snažit zaslat e-mail se slevovým  kódem. Při objednaní vstupenky na kongres za pomoci tohoto kódu získáte 30 % slevu a za vstupenku zaplatíte 140 €.
  2. Stejnou slevu můžete obdržet i v případě, pokud jste se kabalistického kongresu již zúčastnili. V takovém případe je však poskytnutí slevy podmíněné Vaší ochotou vypomoci po dobu kongresu. Za dobrovolníka pro kongres se můžete přihlásit vyplněním tohoto formuláře. Další postup je stejný: co nejrychleji se Vám budeme snažit zaslat e-mail se slevovým kódem, který uplatníte při objednaní vstupenky na kongres a na základě kterého získáte 30 % slevu.

Vstupenka zahrnuje vstup na samotný kongres se všemi doprovodnými akcemi probíhajícími v kongresových prostorách, oběd a večeři v sobotu, oběd v neděli a občerstvení po dobu celého kongresu.

Kabalistický kongres je naprosto mimořádnou událostí – je nejkrásnější častí roku. Na jednom místě se setkávají lidé s probuzeným bodem v srdci z celého světa, aby společně hledali smysl života. Toto hledání probíhá pode metody rabbiho Jehudu Leiba HaLeviho Ašlaga nazývaného Baal HaSulam, největšího kabalisty 20. století, jehož texty si můžete přečíst zde.

Kongres v Praze bude mimořádně intenzívní, protože bude trvat jen dva dny (se vstupní přednáškou v pátek večer). Proto tento čas musíme využit co nejlépe.

Myšlenku spojení můžeme realizovat v Praze i její fyzickou manifestací, protože kongres se uskuteční v nádherném kongresovém sále TOP HOTELU PRAHA****, ve kterém máme zabezpečené i ubytování. Díky tomu můžeme celé dva dny prožít spolu na jednom místě – a to doslova.

Společně strávený čas a to ne jenom v samotném kongresovém sále, ale i mimo něj pod jednou střechou TOP HOTELU PRAHA**** je součástí celkového plánu kongresu a záměru, se kterým byl kongres připravován. Uvedené místo bylo zvolené právě s ohledem na to, aby všichni přátelé mohli společně prožít kongres na jednom místě, bez nutnosti dalšího přesunu. Tak my všichni – spolu s Vámi a i díky Vaší pomoci – můžeme vytvořit to správné prostředí pro všechny naše přátele, což nám umožní, aby jsme dosáhli náš cíl už během tohoto kongresu!

Ubytování na kongres si můžete zabezpečit za zvýhodněných podmínek 35 € na osobu a noc ve dvou anebo trojlůžkových pokojích anebo za 70 € na osobu a noc v jednolůžkovém pokoji. Ubytování zahrnuje snídani ve formě švédského stolu. Při rezervování ubytování si můžete vybrat čas příchodu a čas odchodu. Pokud přijdete jen na samotný kongres v sobotu ráno, máte možnost si zabezpečit ubytování jen na jednu noc, jinak je ubytování dostupné i z pátku na sobotu (nebo dříve), případně i z neděle na pondělí (anebo později).

Rezervace ubytování probíhá zde, upozorňujeme však, že tato stránka je spuštěna pouze v angličtině. V jiných jazycích nebyla prozatím uvedena z technických důvodů do provozu.

Další informace o hotelu najdete zde, prosíme Vás však, aby jste rezervaci ubytování vykonávali pomocí této webové stránky.

V případě, že by jste potřebovali jakoukoli pomoc s přihlášením na kongres anebo s rezervací ubytování, prosíme Vás, aby jste nám dali vědět (my Vám rádi pomůžeme).

Těšíme se na Vás v Praze už toto září.

S pozdravem

Bnei Baruch

Kabalistický kongres v Praze 2016

Jedna zeď slouží oboum

Proto dokud jsou ZON nenapravení, nemají stupeň GAR, aby nedávali energii nečistým silám (sitra achra).

Ale stejně, protože jim chybí GAR, je potom nebezpečí, že se tam dostanou klipot. Vždyť nečisté síly mají potěšení ze všeho kde není svatost, přichází a ptají se : „Kde?“ (Kde je sláva vašeho Stvořitele?). Ale na tuto otázku není možné odpovědět, dokud chybí světlo Chochma. Proto se dělá náprava ZON, díky čemuž se pozvedají a zapojují se do Biny, která ovládá vlastnost  „Chafec Chesed“ (přejí si pouze dávání Chasadim) a odstrkuje světlo Chochma. U samotné Biny není touha po přijímání světla Chochma, vždyť je ve své podstatě Chochma.

A toto znamená, že všechno dělají v souladu s rozumem svých Učitelů a celý jejich základ se nachází v kořenech, tj. opírají se o názor Učitele. A tam nemůže být otázky: „Kde je sláva vašeho Stvořitele?“

A zůstávají v Bině do nápravy, pozvedají modlitbu (MAN) svými úsilími a snahou, dokud se neočistí od egoistických vlastností a stávají se schopnými obdržet moudrost (Chochma). A pouze tehdy jim je dovoleno odhalit vlastní podstatu a vyjasnit, že trpí z nepřítomnosti světla Chochma – a vyřešit tuto otázku, to jest přitáhnout světlo moudrosti (svícením Chochmy). Tehdy dostávají samostatnost a vystupují z navlády Biny, protože vlastní světlo Chochma, které likviduje a odděluje klipot. A je možné, že v tomto je podstata věty: „Musíš  vědět, co máš odpovědět ateistům“.

Říká se tomu- „jedna Zed“ na pozadí Biny, která stačí pro oba dva, protože slouží jako obrana proti nečisté síle (sitra achra). To jest, pokud se člověk spoléhá na názor Učitele a je ve spojení s Učitelem jako jeden, potom ta stejná zeď, kterou má Učitel, a která má vlastnost „chafec chesed“, stačí i pro jeho obranu.

Když se ale rozdělují, to jest žák sám přitahuje svícení Chochma, může potom jednat samostatně, protože je schopen odpovídat na všechny nepříjemné otázky nečisté síly.

Proč podstupujeme tak dlouhý, spletitý a nejasný proces

laitman_202_0Otázka: Proč podstupujeme tak dlouhý, spletitý a nejasný proces, který odporuje naší logice a zdravému rozumu?

Odpověď: Důležité je, že k bytosti stvořené Stvořitelem musíme nakonec přidat svojí vlastní touhu, naši potřebu zažít Ho, přijmout vyšší světlo a duchovní naplnění. Musím přijít s dychtivostí, hladem a vlastní touhou.

Abych získal svou vlastní touhu, musím začít na opačném konci, od toho že nic z toho nechci! Pouze pokud přijdu k této touze z opačného konce, mohu říci, že je moje! Jinak není.

Předpokládejme, že chci něco hned teď. Odkud tato touha pochází? Pokud půjdu do hloubky, pochopím, že vlastně není moje, ale pochází z nějaké vnitřní příčiny: genů, hormonů, informací nashromážděných v mé paměti, prostředí a z potřeb mého těla a přírody. To znamená, že jsem probouzen z nitra, ale vůbec to není moje touha, je to volání mé přirozenosti. Jako otrok mého přirozeného instinktu se rozběhnu, abych dostal, co chci.

V současné době chci jídlo, sex, rodinu, bohatství, moc, úctu a znalosti. Ale opravdu to chci? Ne, nechci! Už jsem se tak narodil nebo mě tak každou minutou ovlivňovalo prostředí a tím ve mě vyvolalo tyto druhy tužeb. Ale to není ono “Já”, které jsem.

Takže to vypadá, že jsem loutka a ani si toho nejsem vědom. Myslím, že jsem pánem svého života, jako hrdina bojuji, abych dostal, co chci. Ale ukazuje se, že to vůbec není to, co chci. Kdo tedy jsem, pokud jednám jako robot? Křičím, usiluji a dřu se, jen abych naplnil touhy někdo jiného a ani nevím, že jsem otrokem. Jsem zcela závislý na provázcích, kterými jsem každou chvíli tažen a řízen.

Pokud bychom měli možnost vidět sami sebe, viděli bychom přesně toto: Jsme loutky, které nemají nic vlastního, žádné osobní touhy a naděje na jejich naplnění. Nejsme ti, kdo určují náš účel, a zřejmě nejsme ani lidé, ale spíše nějaké hadrové panenky uvázané na provázcích, které námi pohybují nahoru a dolů.

Nicméně, když cítím touhu uvnitř, nejsem to já, kdo ji cítí? To je také dobrá otázka, protože pocit vzniká v mojí hmotě. Dojde k určitému vnitřnímu vyrušení uvnitř loutky, projdou jí nějaké elektrické impulsy a začne reagovat a jednat.

Budeme-li zkoumat sami sebe v takové hloubce, uvidíme, že zde stvoření není! Tehdy začneme chápat, co bylo úkolem Stvořitele: Jak vytvořit základní, primární touhu, která nepochází od Něho. Jak by mohl udělat panenku, která by i přes to, že je plastová, získala život a začala přemýšlet a toužit sama o sobě? Navíc, jak udělat její touhy, myšlenky a činy její vlastní? Jinak celé stvoření je pouhou hračkou, totální podvod.

Ani si neuvědomujeme, jak je těžké vytvořit nás tak, abychom v sobě vybudovali něco nezávislého, něco, co by se dalo nazvat “muž” (Adam), což znamená “podobný” (Domeh) ke Stvořiteli, autonomního a nezávislého ve svých volbách, akcích a touhách, a nejen pouhý stroj.

Proto je nám souzeno projít podivnými a neobvyklými stavy, dokud nezískáme naši vlastní touhu. A pouze tehdy, když dosáhneme toho okamžiku, budeme nazýváni “člověk,” Izrael. Ti, kteří jsou stále řízeni shora, jsou považováni za “národy světa.” Ale ti, kteří se již vyvinuli a mají svou vlastní touhu, která je přibližuje směrem ke Stvořiteli, jsou považováni za Izrael (Yashar El, “přímo ke Stvořiteli”).

Takže cílem stvořených bytostí je takovou touhu získat a využít ji, k čemuž nás vyšší světlo vede. Může nás přivést pouze k uvědomění, jak žádoucí tento cíl je, zatímco získání této touhy je naše práce. Nemůžeme přijímat nic hotového, protože jinak to nebude naše vlastní zásluha.

Proto nás Stvořitel probouzí někdy rozkoší a jindy utrpením, za použití těchto dvou zvláštních otěží, aby nás přivedl k vytvoření něčeho nového uvnitř nás.

Jak si představujete ideální stav ve skupinách

Olaitman_627_1tázka: Jak si představujete ideální stav ve skupinách? K čemu musíme přijít?


Odpověď: Růstové bolesti budou pokračovat. Neexistuje žádný způsob, jak se tomu vyhnout, dokud skupiny nezískají svůj duchovní základ.

Jakmile bude existovat základ v každé skupině, „duchovní polštář“, který budou vnímat v jeho konstantní formě, porozumění a pocítí jeho duchovní kostru, jejich deset Sefirot, které jsou jejich základem, a uvnitř nich budou vnímat vyšší stav, vyšší svět, řízení a úpravy, pak bude možné říci, že existují nezávisle. Pochopí, že nejsou žádné nerovnovážnosti, a společně se podílejí na jednom společném spojení, jednom společném systému.

V opačném případě, jaký je to společný systém? Každý chápe jen sám v souladu s jeho vlastním egoismem. To je důvod, proč tyto potíže růstu zmizí pouze tehdy, jakmile se dostaneme na duchovní úroveň, a doufám, že k tomu dojde velmi brzy.

Modlitba je stálý záměr

Povznést modlitbu ke Stvořiteli – znamená pozvednout naše nejlepší, nejintenzivnější touhy tak, jak člověk z radosti vznáší ruce nahoru.
Zároveň tyto touhy propojíme. Každý musí být ponořen do ostatních, cítit sebe pouze v druhých, a v tomto stavu vybrat to nejdůvěrnější, nejdůležitější.
Modlitba je naše jediná touha, ze které nevyhnutelně vychází všechny ostatní. Usilujeme o jednotu, chceme odhalit společnou sílu, která dominuje v celém vesmíru a všude v přírodě – sílu harmonie, rovnováhy, vzájemnosti.
Pro sebe si přejeme stejný stav, pro skupinu, stát, svět a celé lidstvo. Toto je náš záměr, naše snaha. Stálý záměr je pravá modlitba, to, čeho chceme dostat nejvíce a nad čím neustále přemýšlíme.
Dále to budeme transformovat do další fáze. Uvidíme, jak naše touhy po jednotě budou realizovány v samotném přání. Obvykle, když člověk usiluje o dosažení nějakého cíle, nepotěší ho potom nic, než samotný cíl. V našem případě v samotném úsilí náhle odhalíme, že se jedná o ten pravý cíl a nic víc není nutné. Je to ta pravá touha, která potěší Vyššího. Přesně tak se to odehrává uvnitř nás.
Aby bylo možné více se soustředit na spojení mezi námi, budeme se muset k tomuto požadavku vracet, a silně toužit o jeho upřesnění, prohloubení, zaostření. Tak se to tvoří uvnitř nás.
Tato stálá snaha je sama o sobě cílem. Na první pohled se nám zdá, že je to pouze podmínka, abychom něco dokázali, ale pak vidíme, že to je samo o sobě je cíl.
Z 1. předběžné lekce na kongresu v Petrohradě, 18.09.2014

 

Nejlepší léčitel

Otázka: Před devíti lety jste navrhl, abychom nemluvili o našich stavech. Postupně jsme se však vyvinuli a nyní o nich můžeme hovořit ve workshopech.

Odpověď: Myslím tím ale, že budeš hovořit pouze o tom, co je prospěšné pro skupinu a ne se prostě vylívat ze všech svých stavů. Koneckonců, musíš být zodpovědný za skupinu a pozvedat ji, i když je to v rozporu s tím, co v daném okamžiku cítíš.

Můžeš přijít ke skupině a požádat přátele, aby si s tebou sedli – „Lidi, cítím se špatně, ale nevím proč.“ Skupina je jako lékař. Může ti pomoci vyjasnit věci, které máš v sobě, musí tě do toho zahrnout a diagnostikovat, co s tebou je a proč se cítíš špatně. Neměla by zde být žádná tajemství. Nikdo po nás nechce, abychom sdíleli intimní detaily. Hovoříme zde o duchovních detailech a veškeré materiální necháváme stranou.

Když postupujeme kupředu, mohou nás ovlivnit i fyzické problémy, ne jen duchovní. V tomto případě musíme diskutovat všechny problémy s přáteli. Toto si musíme vyjasňovat, abychom mohli být spojeni na duchovní úrovni.

Nemusíš říkat druhým, co je v hloubi tvého srdce. To si můžeš nechat jen pro Stvořitele. Ale můžeš ve skupině diskutovat různé pochybnosti, problémy, sestupy a přátelé tě podpoří, rozveselí, probudí a pozvednou.

Když přátelé cítí, že nejsi v moc dobrém stavu, musí tě nést ve své náruči jako dítě, trochu tě ukolébat, uklidnit, dát ti nějakou malou útěchu, sednout si s tebou a popovídat si.

Tvé stavy nejsou tvoje. Musíš cítit, v jakém stavu je skupina a jestli jsi v něm také. Připojit se k tomuto směru, k tomuto záměru a nemyslet na nic jiného. Snaž se starat o skupinu a myslet na ni po celý den. Jak se jim vede? Drží při sobě? Mohu jim nějak pomoci? Měl bych jim zavolat? Měl bych něco udělat? Snaž se zvyknout si na tento stav starostlivosti o skupinu, podobný stavu matky, která se stará o své děti.

Takto ze sebe odstraníš všechny negativní vlivy. Slouží ti k odhalení ega, ale proč by ti je Stvořitel posílal, když jsi v předstihu před svým egem a hledáš způsob, jak být více spojen s přáteli? Vždyť ego se v nás probouzí pouze kvůli větší spolupráci a silnějšímu spojení se skupinou a ty přece k takovému spojení a spolupráci směřuješ. A proto nikdy nebudeš cítit žádné negativní vlivy. Hledáš to jako shrbený stařec, který upustil něco na ulici.

Pokus se mezi vámi vytvářet takový stav a uvidíš, jak najednou všechno jde plynule. Odvrať svou hlavu pryč od všech ostatních problémů tak moc, jak jen můžeš, začni se starat jen o tuto jedinou starost a 99% tvých problémů se vyřeší.

[#128197]

Materiály z kongresu v New Jersey “Uzavřít kruh”, 24-26.07.2015

kruh

Lekce №2. Záruka

1. Hlavní kořen záruky pochází od obdržení Tóry, když si celý národ Izraele byl garanty. To je způsobeno tím, že duše Izraele jsou ve svém kořeni považovány za jednu duši, jak se říká „každá duše přijde do domu Jákobova“, což znamená jediná duše, protože pochází z kořene jednoty, a proto celý národ Izraele jsou si garanty jeden druhému při darování Tóry.

Sbírka zákonů Chošen ha Mišpat, Zákony večera. Zákon 5.

2. Celý Izrael je ve vzájemné záruce, což znamená, že jejich světla a existence jsou navzájem spojeny. A proto je nám, synům Izraele, přikázáno „Milovat bližního svého jako sám sebe.“

Rabín Menachem Mendel z Vitebsku, „Plod země“

3. Stvořitel bude potěšen stvořením, když se celý národ Izraele sjednotí v jednom svazku a nebude mezi nimi žádná nenávist, závist a rivalita a všichni budou myslet na dokonalost a blaho přítele. Potom se Stvořitel bude radovat ze stvoření a o tom je řečeno – Stvořitel bude spokojen se svými činy.

Tím je možné trochu vysvětlit napsané: „miluj bližního svého jako sám sebe – Já Stvořitel“ – to jest, pokud bude milovat svého bližního jako sám sebe, pak Já Stvořitel – budu uvnitř Vás a budu milovat Vás oba.

Kniha „Zhoř le Miriam“, .díl 11.

4. A když začíná cítit lásku přátel, okamžitě se v něm probouzí radost a potěšení. […] Jelikož to, že ho přítel miluje – to je pro něj něco nového, protože vždy věděl, že se pouze on sám staral o své zdraví a blaho.

Ale v okamžiku, kdy zjistil, že se o něj přítel stará, probouzí to v něm nepopsatelnou radost a už není schopen se starat jen o sebe. […] A protože v tom, když se stará o přítele, začíná cítit potěšení, není potom schopen myslet na sebe.

Rabaš, sv. 2. Dopis 40

5. Člověk se musí vždy modlit za přítele, vždyť pro sebe nemůže udělat nic, protože sám sebe nemůže propustit z vězení. Ale ve prospěch přítele dostane odpověď hned. A tak se každý musí modlit za přítele, a stane se, že každému se jedná o přání druhého. A o tom je řečeno, že Israel ručí za sebe navzájem.

Kniha Noama Elimelecha „Svazek růže“

6. Tóru a přikázání není možné dodržovat jinak než prostřednictvím záruky, když každý ručí za přítele. Hlavní práce v Tóře – touha po jednotě, takže každý, kdo chce vzít na sebe práci na Tóře a přikázáních … by měl být zapojen do společenství Israele se záměrem dosáhnout jednoty.

Tímto se stanou garanty jeden druhému v momentu přijímání Tóry, protože jakmile budou chtít obdržet Tóru, musí potom okamžitě být spolu jako jeden, aby se mohli zapojit do touhy. A pak se samozřejmě každý stává ručitelem svému příteli, protože všechno, co je jednotné, je důležité.

A pravě tím, že každý dostává za přítele ve stavu jednoty, pouze tak mohou dodržovat Tóru, a bez toho není možné splnit Tóru, protože nejdůležitější věcí v lásce a jednotě – je touha, když každý plní přání přítele tak, že není rozdíl mezi jejich přáními, všechny se zapojí do jedné touhy, a tím se včleňují do přání Vyššího, což je cíl jednoty.

Rabín Nachman z Braclavi, „Likutei Alahot“ Zákony arvuta 5.

7.  Pokud se 600,000 lidí již nebude zabývat naplněním vlastních potřeb a nebudou mít žádný jiný smysl života, než bránit zájmy svých bližních tak, aby neměli žádnou potřebnost a budou se tím zabývat s velkou láskou, celým svým srdcem a duší, plně v souladu s přikázáním „Miluj bližního svého jako sám sebe.“, pak není pochyb, že nikdo z národa nebude mít potřebu starat se o vlastní existenci.

A poté, jakmile s tím celý národ souhlasil, okamžitě jim byla darována Tóra, protože teď se stali schopnými ji dodržovat.

Ale dříve, než se rozrostli do velikosti celého národa, a co více v době praotců, když v zemi byli jen jednotlivci, nebyli tedy schopni skutečně Tóru dodržovat tak, jak je to požadováno.

Baal HaSulam, „Matan Tóra“, část 15.

[#163332]

Strana 2 z 5412345...1020...Poslední »