Category Archives: Články dne

Článek dne 17. 8. 2017

Nejdůležitější je, abychom pochopili, ba i nepochopili, ale přijali skutečnost, že celá realita, to je Stvořitel a my se nacházíme v Něm. A pojďme se k této realitě chovat z pohledu toho, nakolik On je skryt a nakolik je odhalen. Jak Ho mohu odhalit? Pomocí desítky, svými činy: pozvednutím MAN přes desítku atd. To je práce, to je vnímání reality. (Pokračování textu…)

Článek dne 16. 8. 2017

Hovoříme o prvním stavu. První stav, ve kterém se chci nacházet – stanovit, že to přichází od Stvořitele. V tomto stavu musím být 24 hodin, kdy vše, co představuji, pochází od Stvořitele, Stvořitel mě vytváří – to je první cvičení, to je v rozumu, v srdci, v tom, co já cítím, co vidím, pocit sebe i reality – to vše je vytvořeno jednou příčinou – vyšší silou. To chci potvrzovat a být v tom neustále jako loutka, kterou ovládá Stvořitel na 100% kromě té jediné myšlenky, že ona souhlasí s tím, že to dělá Stvořitel. Je to jasné? To především. Na to si musíme zvyknout a pak se to stane druhou přirozeností, ale zpočátku – zapsat to uvnitř a to je možné jen s pomocí záruky mezi námi. (Pokračování textu…)

Článek dne 15. 8. 2017

Především jsem od Stvořitele obdržel stav, který nenaplňuje mé egoistické touhy, a musím pochopit, že je to výzva k duchovnímu postupu a já musím rozeznat, zda jsem to dostal jako pocházející od Stvořitele. Dostal jsem to proto, abych se nad tím pozvedl a spojil se s Ním? A jestli už jsem ve spojení s Ním, tak už o Něm hovořím jako o dobrém tvořící dobro a nepotřebuji nic, jen spojení s Ním, protože „není nikoho kromě Něho“ a On je dobrý a tvořící dobro. Tehdy škodlivé prohřešky, ve kterých se nacházím, přeměním na omyly a z těch udělám zásluhy. Proč? Chci být čistý, nechci nic měnit, nemám žádné nároky na Stvořitele, k tomu, co dal, nechci měnit realitu, ale pouze svůj vztah k realitě. O to prosím…chci v tom, co cítím nyní, jen proto, že jsem to dostal od Tebe, pocítit dobro, které činí dobro a že není nikoho kromě Něho. V tom se chci nacházet, chci zůstat v „katnutě“ – v malém stavu, že jsem schopen změnit jen svůj vztah a tehdy prohřešky přes omyly se stanou zásluhami. (Pokračování textu…)

Článek dne 14. 8. 2017

Každým okamžikem kontrolovat, jak jsem ve spojení se Stvořitelem nad vším, co se děje. Z toho musím pochopit, že vše, co se děje se mnou, v mých pocitech, v mých vnitřních vlastnostech, v tom, co se děje se mnou ve světě, že Stvořitel vytvořil imaginární svět, realitu, která jakoby existuje, ale existuje jen ve mně – vše proto, abych neutekl a zjistil, že On je zdrojem toho všeho. Pokud vynaložím úsilí a snažím se posbírat pro toto co nejvíce sil, pak budu postupovat. (Pokračování textu…)

Článek dne 13. 8. 2017

„Duchovně neživý“ – to je, když nemám ani city, ani rozum, ale jsem přítomen ve skupině. Neporušuji vnější meze a o to především musíme pečovat. Ráno vstanu, jdu na lekci – mechanicky, zapnu se jak automat a jdu. Přijdu, sednu si, nevím, uslyším něco nebo ne, ale posadím se. Nejsem ve stavu se sjednotit, ale jsem přítomen, moje tělo je na místě, obsadí židli. To především – míň si jednoduše nemohu dovolit. Musím se domluvit s přáteli, aby mne donesli na nosítkách, pokud já sám nejsem schopen přilézt po čtyřech. Je nutné, aby se to stalo společnou povinností ve všeobecné záruce, musíme tuto službu zajistit pro všechny přátele, nenechat ani jednoho přítele bez ranní lekce. (Pokračování textu…)

Článek dne 10. 8. 2017

Při utváření vnímání reality cítím, že jsem v desítce ve stavu jako kdyby u cizích lidí a začínám se k nim chovat ne jako k cizím lidem, ale jako k cizím přáním a pak je sjednocuji tak, že to nejsou cizí přání, ale prostě blízké. To ego schválně uměle rozděluje naše touhy, jak říká Stvořitel: „Vytvořil jsem zlý sklon“. Musíme tyto touhy sjednotit, já především a ne s vědomím, že ostatní, kteří ostatní, pokud v nich vidím lidi, kteří se nacházejí vně mne? (Pokračování textu…)

Článek dne 9. 8. 2017

Snažím se aplikovat jakýkoliv obraz, který cítím a chápu ho takovým způsobem, že vše je skrytí, a za ním se nachází dobro činící dobro, „není nikoho jiného kromě Něho“, který si přeje, abychom si vybudovali svůj vztah ne na základě toho, co On mi ukazuje v podobě tohoto světa, ale podle toho, co je On sám.

(Pokračování textu…)

Článek dne 8. 8. 2017

Křičíme: „Proč nedostáváme to, o co prosíme?“, – nechápete, že nám to není dáno, protože by to byla naše újma, protože musíme najít reakci na to, že jsme v neustálém kontaktu se Stvořitelem, v neustálém vztahu, po celou dobu pozvedáme chisaron a Vyšší čte naše prosby, které jsou ve skupině, On čte také naše nedostatky sjednocení ve skupině, a jak se více vědomě podílíme na tomto procesu, MAN a MAD, natolik v souladu s tím budeme odměněni realizací a rychlým vzestupem. Vzestup chisaronu k Vyššímu probíhá správně, jestli vychází ze záruky, záruka – to je vzájemné propojení všech jako jedno kli, nad všemi egoistickými touhami, které nás od sebe oddělují, nad všemi našimi úsilími, když nehledě na tyto touhy si představujeme naše vzájemné sjednocení. Snaha o záruku, o vzájemnost, o jednotu v nás projeví bezmocnost, neschopnost, nezpůsobilost a neúspěch a tento neúspěch musíme pozvednout vzhůru. To je ve skutečnosti požadovaný výsledek naší snahy, protože síla sjednocení může přijít jen shůry, pokud správně žádáme, ze samé hlubiny srdce, tehdy dostaneme odpověď, to jest sílu sjednocení, kterou používáme pro vztah mezi námi, okamžitě se správně spojíme s prvními deseti sefirot, s prvním AVAJA, „ a bude jméno Stvořitele pro tebe“. Nic není pro nás důležitější než uskutečnit záruku z naší strany, protože tehdy máme jistotu, že když vyvoláme sílu shůry, která uskutečnila sjednocení, tak nás naplní. V Tóře je 613 rad a 613 vkladů, které na nás působí, a my už patříme k Tóře a na našem společném srdci Vyšší světlo napíše písmena Tóry. (Pokračování textu…)

Článek dne 7. 8. 2017

Nakonec musíme vidět všechny pozitivní a negativní vlastnosti tak, že všechny jsou součástí desítky. Není důležité, že pro jednoho znamenají dobré a pro druhého špatné – je to náš celkové pozitivní a negativní majetek. Musíme si přát, abychom se nad tím sjednotili: „všechny hříchy překryje láska“, výše rozumu, výše všeho, co vidíme – a požádat světlo, vracející se ke zdroji. Toto světlo vše objasní, napraví nedostatky, vztahy, rozdíly tak, že se vše vzájemně spojí a urovná. To, že vidím nepořádek, rozpor, nenávist, odmítnutí, nepochopení, všechno toto – prostě musím přivést ke světlu, které se vrací ke zdroji. Nemám žádný zájem a chápu, že nemám možnost ani třídit, ani napravit, tím více naplnit po nápravě. Proto musíme vše pozvedávat vzhůru. (Pokračování textu…)

Článek dne 26.7. 2017

Kabalista říká pouze jednu věc – prověřovat, nakolik jsi ve vztahu se Stvořitelem, tvůj postoj k němu, nakolik jsi vzdálen od cíle Stvoření, od tvé duše, to můžeš pouze tehdy, když jsi součástí skupiny, která si dala za cíl splynutí se Stvořitelem. Tehdy můžeš ověřit vzdálenost, vezmi metr, pravítko a zjisti, jak opravdu jsi vzdálen od lidí. Říkám ti, že jsem od tebe vzdálen, že je nutné udržet si odstup. Jsou lidé, s nimiž jsem si trochu blíž, a jsou takoví, které mohu obejmout, takoví, které mohu obejmout oběma rukama a přitisknout k sobě, takoví, se kterými jsem jeden celek v myšlení, touze, že já i on směřujeme ke Stvořiteli jako jeden celek, každý má své myšlení, svůj vnitřní život, ale ve snaze ke Stvořiteli….Jsou takoví a jsou takoví. Takže zkontroluj, protože jen v případě odstranění této vzdálenosti přijdete k realizaci svého života.

(Pokračování textu…)

Strana 1 z 212