Monthly Archives: Říjen 2021

Nauka o duši

Otázka: Psychologie je v překladu z řečtiny nauka o duši. V hebrejštině to zní jako „Torat hа-Nefeš“. A kabala již studuje pojem „Nešama“ (duše). Přesto je rozdíl mezi Nešama a Nefeš. Rád bych věděl, co to znamená?

Odpověď: Nešama je společná duše, souhrn všech našich tužeb, které člověka povznášejí na úroveň opačnou k povaze našeho světa – na úroveň dávání, lásky, sjednocení. Kabala se zabývá opakem původně vytvořené egoistické kvality člověka. (Pokračování textu…)

Šest problémů, které vedou do propasti?

Poznámka: Generální tajemník OSN pojmenoval šest problémů, které vedou lidstvo do propasti.

Prvním, už stabilně, je absence míru. Druhým je změna klimatu. Třetím je nerovnost mezi zeměmi. Čtvrtým jsou genderové otázky. Říká, že v zemích, kde jsou si muži a ženy rovni, panuje mír a stabilita. Pátým je nedostatek rovného přístupu k internetu. Polovina populace nemá přístup k internetu. A šestým je konflikt mezi generacemi. 60 % mladých lidí se považuje za podvedené vlastními vládami.

Jak se vám líbí těchto šest problémů, které vedou lidstvo do propasti, jak říká? (Pokračování textu…)

Postrkuje přátele k cíli

Otázka: Jak odhalit skutečné vztahy v desítce? Jak začít tření srdcí a uvidět vzájemnou záruku?

Odpověď: Není třeba myslet ani mluvit o ničem špatném. Je třeba mezi sebou rozvíjet jen dobré stavy a maximálně se navzájem podporovat, když každý v desítce zapomíná na sebe a myslí jen na ostatní. (Pokračování textu…)

Je v pořádku, že se USA stará jen o sebe?

Od Druhé světové války je Amerika prakticky nepřetržitě zapojena do nějakého druhu války. Korea, Vietnam, Irák, Afghánistán… A to ani nehovořím o vměšování se na Kubě a nespočtu dalších otevřených i skrytých vojenských a politických situacích, kdy se Amerika angažovala v jiných zemích.

(Pokračování textu…)

Ukázat příklad mužům

Otázka: Čím speciálně vám mohou ženy udělat radost v kabalistické práci? Co od nás očekáváte?

Odpověď: Očekávám, že se budete milovat a podporovat se navzájem, budete správně spojené a půjdete mužům příkladem. Musíte táhnout muže za sebou, tlačit je kupředu, chovat se k nim tak, jak se matka chová k dětem.

Postarejte se o své muže a snažte se z nich udělat opravdové kabalisty. A zároveň s tím porostete i vy.

Z besedy na videokonferenci MAK

Originální článek zde.

[#288881]

Cesta k pravdě

„Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza té řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků – dal jsem mu Izáka.“ (Proroci, Kniha Jozue, 24:3)

Ze země ležící mezi Tigridem a Eufratem, tj. ze sobeckých tužeb a cílů, přivedl Stvořitel syny Izraele ke zcela jiným touhám a záměrům, na jinou úroveň existence. V Tóře se o tom mluví alegoricky, že jakoby geograficky opustili druhou stranu a přišli do této Země.

Faktem je, že se v Abrahamovi začala probouzet zcela nová ideologie, otázky po smyslu života, touha po pochopení Vyšší síly. Výsledky jeho vnitřního bádání ho postupně přivedly ke Stvořiteli. (Pokračování textu…)

Stvořitel nemění své plány

Je-li svět v tak kritickém stavu, proč by tedy Stvořitel nemohl rozdmýchat živý zájem o vědu kabalu ve velkých masách lidí a posouvat svět k nápravě?

Faktem je, že Stvořitel organizuje svět v souladu s velkým egoismem, který potřebujeme napravit. Nevybírá touhy a nevnucuje je. Systém, který vytvořil na počátku stvoření, a všechny podmínky, se rozvíjejí a realizují v průběhu celých dějin. (Pokračování textu…)

Jak prověřit, zda je záměr správný?

Otázka: Jak je možné prověřit, zda je tvůj záměr správný?

Odpověď: To se ověřuje ve vašem správném přístupu k přátelům. Jak se vztahujete k přátelům, tak se vztahujete ke Stvořiteli.

A nelžete si, že se ke Stvořiteli chováte jinak: „K Němu s láskou, ale přátelé…“ Nic takového neexistuje, protože ve vztahu k přátelům si utváříte postoj ke Stvořiteli. Ne jinak!

Z rozhovoru na videokonferenci MAC

Originální článek zde.

[# 288839]

Politická scéna očima moudrých

Když se podíváme na politickou scénu ve světě, vidíme dva směry, které se snaží zničit jeden druhého: pravý a levý. Střídají se v nadvládě a jejich souboje jsou stále urputnější a ničivější. Když se však podíváme na přírodu, nenajdeme tam žádnou válku, ale vzájemné doplňování. Přestože vzájemná konkurence soupeřící strany posiluje a prospívají jim, je zřejmé, že nám něco uniká.


Vyvážený pokrok musí vždy zahrnovat obě linie: pravici a levici. Pravice je sklon ke stabilitě a tradici, k tomu, aby byl zítřek stejný jako dnešek. Levice je tendence k revolucím, k inovacím, ke zkoumání budoucnosti. Pokud se obě linie vzájemně doplňují, může společnost dospět k lepším závěrům, přijímat přesnější rozhodnutí a úspěšně se posouvat vpřed. (Pokračování textu…)

Čím trpí kabalista?

Lidé se mě ptají: Čím kabalista trpí, zažívá utrpení? Kabalista samozřejmě trpí jako všichni lidé. Přitom trpí tím, že nemůže všechno utrpení převést pouze do duchovní sféry. Touha těšit se mu přináší fyzické utrpení, a proto ho musí pozvednout na duchovní úroveň. A přirozeně si dělá starosti o všechny své žáky.

Hlavní utrpení kabalisty však pramení z toho, že chce všechny obyvatele tohoto světa přivést k nápravě, kterou Stvořitel očekává, a necítí, že se to daří. (Pokračování textu…)