Ba’al HaSulam. Šamati 37. Článek o svátku Purim

Rozeberme si smysl událostí, o kterých vypráví Megilat Ester:

  1. Je napsáno: „Po těchto událostech král Achašveróš povýšil Hamana.“ Co znamená: „po těchto událostech“? Poté, co Mordechaj zachránil Krále, nebylo by rozumné, aby Král povýšil Mordechaje? Proč je tedy řečeno, že povýšil Hamana?
  2. Když Ester říká králi: „Protože jsme prodáni, já a můj lid,“ ptá se Král: „Kdo to je a kde je ten, jenž se toho opovážil?“ Jako kdyby Král nic nevěděl, ale vždyť je napsáno, že řekl Hamanovi: „Toto stříbro je odevzdáno tobě a také lid, abys s ním naložil, jak se ti zlíbí.“ A ukazuje se, že Král věděl o prodeji .
  3. Co znamená: „jednali podle vůle každého“? Mudrci vysvětlují, že to znamená „podle vůle Mordechaje a Hamana“. Ale je známo, že tam, kde je napsáno „Král“, míní se tím Stvořitel, Pán světa. Ale jak je možné, aby Stvořitel plnil vůli hříšníka?
  4. Je napsáno: „A dozvěděl se Mordechaj o všem, co bylo učiněno,“ jako kdyby to věděl jen sám Mordechaj. Ale vždyť se předtím říká: „A město Šušan bylo ve zmatku,“ a ukazuje se, že o tom vědělo celé město Šušan.
  5. Je napsáno: „Protože je nařízení napsáno ve jménu Krále a zpečetěno královským prstenem, nelze ho zrušit.“ A jak mohlo být poté vydáno další nařízení, které zrušilo první?
  6. Proč je mudrci řečeno, že povinen je člověk se o svátku Purim opít do takové míry, aby nerozlišil prokletého Hamana od požehnaného Mordechaje?
  7. Je řečeno, že „pití probíhalo důstojně, jak se patří podle zákona.“ A co znamená: „podle zákona“? Rabi Chanan vysvětluje, že to znamená „podle zákona Tóry“. A zákon Tóry poukazuje na to, že jídlo musí převažovat nad pitím.

Abychom to všechno pochopili, musíme nejprve zjistit, kdo Haman a Mordechaj jsou. Jak vysvětlili mudrci, že „jednali podle vůle každého,“ což znamená „podle vůle Hamana i Mordechaje“.

Mordechajovo přání je nazýváno zákonem Tóry, v němž jídlo převažuje nad pitím. A podle vůle Hamana, naopak, pití převažuje nad jídlem. A táže se: jak je možné, aby hostina probíhala podle vůle hříšníka? A na to je dána odpověď: „Pití probíhalo důstojně, bez nátlaku.“ To znamená, že pití bylo dobrovolné, „bez nátlaku“.

A mudrci vysvětlují řečené takto: „A zakryl Mojžíš tvář svou, protože se bál podívat na Stvořitele.“ (Šimon) „Zakryl Mojžíš tvář svou“ – znamená, že byl hoden spatřit Stvořitele. Vždyť právě když člověk nepotřebuje potěšení (čili naň může vytvořit clonu), tehdy je mu dovoleno ho přijmout. Proto je řečeno: „Poslal jsem pomoc hrdinovi!“ (Žalm 89) A hrdina je ten, kdo může kráčet po cestách Stvořitele, a takovému Stvořitel pomáhá.

Proto je napsáno, že „pití probíhalo důstojně, jak se patří podle zákona,“ čili bez nátlaku. A to znamená, že nepotřebovali pití. Ale pak, když již začali pít, jim pití zachutnalo – to znamená, že v něm našli zálibu a začali ho potřebovat. Jinak by se nemohli pohybovat kupředu. A toto se nazývá nátlak, donucení a zrušení přístupu Mordechaje.

Mudrci proto řekli, že tato generace je odsouzena k zániku, protože si užívala hostinu toho hříšníka. A kdyby pili „bez nátlaku“, nezrušili by vůli Mordechaje, která vyjadřovala přístup Jisra’ele. Později však pili pod nátlakem, a proto sami odsoudili k zániku zákon Tóry, jenž znamená Jisra’el. A v tom tkví smysl pravidla: „Jídlo by mělo převažovat nad pitím.“ Vždyť „pití“ znamená odhalení světla Chochma, které se nazývá „poznání“. A „jídlo“ je světlo Chasadim, tedy „víra“.

V tom tkví podstata dvou královských stráží, Bigtana a Tereše, „kteří zamýšleli pozvednout ruku na Pána světa. A Mordechaj se to dozvěděl. A tento případ byl vyšetřen a bylo zjištěno, že je to tak.“ Ale nikoliv okamžitě, neboť vyšetřování nebylo snadné. A Mordechajovi se to stalo zřejmým, avšak tento nestoudný plán se mu odkryl až po náročné práci. A když se mu to odhalilo úplně jasně, „pověsili oba na stromě.“ Jakmile pocítil celou tuto špatnost, pověsili je – to znamená, že takové skutky a touhy odstranili z tohoto světa.

„Po těchto událostech“ – znamená: po všem utrpení a úsilí, které na toto vyšetřování vynaložil Mordechaj. A chtěl Král Mordechaje odměnit za jeho práci – za to, že pracoval v Lišma, jen pro Stvořitele, a nikoliv pro svůj vlastní prospěch. Ale člověk zpravidla nemůže získat to, co nepostrádá, vždyť není Světlo bez Kli a Kli je touha. A pokud Mordechaj pro sebe nic nepotřebuje, tak jak je možné mu něco dát?

Král by se mohl Mordechaje zeptat, čím ho má za práci odměnit, ale vždyť je Mordechaj spravedlivý a pracuje jenom pro odevzdání. Nepociťuje žádnou potřebu se pozvedávat po stupních Vzhůru, nýbrž je spokojen s málem. Avšak Král mu chtěl dát světlo Chochma, které vychází z levé linie. Ale práce Mordechaje byla pouze v pravé linii.

A co tedy udělal Král? „Povýšil Hamana“ – to znamená, že pozvedl levou linii, jak je řečeno: „A postavil ho nad všechny ministry a dal mu moc…“ „A všichni královští služebníci před ním poklekli na kolena a sklonili před Hamanem hlavu, neboť tak to o něm přikázal Král“ – a tak ho obdařil mocí a všichni s tím souhlasili.

„Poklesnutí na kolena“ – znamená uznání vlády nad sebou. Protože se jim cesta Hamana líbila více než cesta Mordechaje. A všichni Židé v Šušanu přijali vládu Hamana, protože pro ně bylo obtížné porozumět názorům Mordechaje. Vždyť všichni chápou, že práce v levé linii, jež znamená „poznání“, je lehčí než kráčet cestou Stvořitele. A zeptali se Mordechaje: „Proč porušuješ příkaz Krále?“ A když spatřili, jak pevně se přidržuje cesty víry, propadli zmatku a nevěděli, kdo má pravdu.

Tehdy šli k Hamanovi, aby od něho zjistili, kdo má pravdu, jak je napsáno: „Pověděli o tom Hamanovi, aby se ujistili, zda Mordechaj dostojí svému slovu, poněvadž jim řekl, že je Žid.“ A pro Žida by mělo jídlo převažovat nad pitím – to znamená, že hlavní je víra. A v tom tkví celá podstata Žida (Jehudi, יהודי, ze slova Ichud, יחוד – jednota se Stvořitelem).

A Haman se velmi rozzlobil, když se dozvěděl, že Mordechaj nesouhlasí s jeho názorem. A všichni spatřili cestu Mordechaje, který tvrdil, že je to jediná cesta, kterou by měl jít Žid: kdo jde jinou cestou, věnuje se modlářství. A proto Haman řekl: „Ale veškeré královské pocty pro mě nic neznamenají, dokud vidím Žida Mordechaje sedět u brány královské.“ Vždyť Mordechaj tvrdil, že do královské brány vede jenom jeho cesta, ale cesta Hamana nikoliv.

Z toho, co bylo řečeno, pochop, proč je napsáno, že „se Mordechaj dozvěděl o všem, co se dělo,“ jako kdyby to věděl právě jen Mordechaj. Ale vždyť se říká, že „město Šušan propadlo zmatku,“ takže se ukazuje, že to věděli všichni. Jedná se o to, že město Šušan propadlo zmatku a nevědělo, kdo má pravdu. Avšak Mordechaj věděl, že pokud nastane vláda Hamana, přinese to lidu Izraele zkázu – to znamená, že bude společenství Izraele setřeno z povrchu zemského. Tudíž to zničí cestu národa Izraele, po které kráčejí se zavřenýma očima společně se Stvořitelem a vždy si říkají: „Mají oči, ale nevidí.“ Vždyť Haman se přidržuje pouze levé linie, která se nazývá „poznání“, takže je protikladná k víře.

Proto Haman v Jom Kipur vrhl kostky: „Jeden los za oběť Stvořiteli a jeden za nečistou sílu.“ Los za Stvořitele označuje pravou linii, světlo Chasadim, což znamená vychutnávat si jídlo, tedy víru. A jeden los za nečistou sílu je levá linie, kde v ničem není úspěch a odkud pochází veškerá nečistá síla. Proto to, co vychází z levé linie, vytváří bariéru Světlu, vždyť levá linie Světlo zmrazí.

A o tom je řečeno: „Vrhl kostky, určil osud, úděl.“ To znamená, že rozluštil, jak dopadl los a oznámil „Pur“ (פור, osud), což znamená „Pi-Or“ (פי-אור, ústa Světla). A v důsledku toho, že padl los ve prospěch nečisté síly, přerušuje se veškeré Světlo a je odhozeno dolů.

Haman si však myslel, že „spravedlivý připraví a hříšník oblékne.“ To znamená, že předpokládal, že si sám pro sebe vezme všechnu odměnu, kterou si za práci a úsilí zasloužil Mordechaj a jeho spojenci, v domnění, že se zmocní veškerého Světla, jež se odhalí prostřednictvím náprav vykonaných Mordechajem. A to všechno proto, že viděl, že mu Král dává veškerou moc, aby dolů přitáhl světlo Chochma. A když přišel Krále prosit o zahubení Židů, tudíž o zrušení moci Jisra’ele, která znamená víru a Chasadim (milosrdenství), aby se na světě rozšířily vědomosti, Král odpověděl: „Toto stříbro je odevzdáno tobě a také lid, abys s ním naložil, jak se ti zlíbí.“ To znamená, jak je to lepší pro Hamana a jeho moc, což je levá linie a vědomosti.

Veškerý rozdíl mezi prvním a druhým královským poselstvím spočíval ve slově „Židé“. V písemném nařízení (písemné nařízení – záznam o příkazu, který vydal Král; poté se k tomuto příkazu poskytuje výklad, který ho objasňuje) bylo napsáno: „Předat toto nařízení do každé oblasti jako zákon, vyhlášený pro všechny národy, aby byly připraveny k tomuto dni.“ A nebylo napsáno, koho by všichni měli být připraveni zničit. A písemné nařízení vysvětlil sám Haman: „A vše je ustanoveno, jak nařídil Haman.“

A ve druhém poselství již bylo napsáno slovo „Židé“, jak je řečeno: „Soupis tohoto nařízení musí být předán do každé oblasti jako zákon, vyhlášený pro všechny národy, aby Židé byli v tento den připraveni na pomstu svým nepřátelům.“ Proto, když Haman přišel ke Králi, On mu řekl: „Stříbro připravené předem je předáno tobě,“ což znamená, že nejsou zapotřebí žádné další činnosti a odevzdává se mu národ, aby s ním učinil, co se mu zlíbí. To poukazuje na to, že lidé již chtějí konat tak, jak je mu libo, chtějí přijmout jeho vládu.

Avšak Král mu neřekl, aby zrušil moc Mordechaje a Židů, a předem připravil odkrytí světla Chochma, které si Haman tolik přál. A v kopii nařízení bylo napsáno: „Předat do každé oblasti jako zákon, vyhlášený pro všechny národy.“

To znamená, že zákon ukládá světlu Chochma, aby se odkrylo všem národům. Ale nebylo napsáno, že se ruší moc Mordechaje a Židů, která označuje víru. Předpokládalo se, že se odkryje světlo Chochma a oni si navíc zvolí Chasadim.

Haman však řekl, že jelikož nastal čas odkrytí světla Chochma, je to, samozřejmě, dáno proto, aby ho využívali – vždyť kdo by začal dělat zbytečné věci! Pokud by ho nepoužili, stalo by se toto odkrytí nesmyslným. A Stvořitel zajisté chtěl, aby světlo Chochma využívali, když učinil toto odkrytí.

A Mordechaj namítal, že odkrytí nastalo pouze proto, aby se ukázalo, že se sami rozhodli jít správnou cestou a zvolili si Chasadim Mechusim (jež nepotřebuje světlo Chochma), a nikoli ze skutečnosti, že nemají jinou volbu. Jestliže kráčejí touto cestou, zdá se, jako kdyby ji následovali z donucení kvůli nedostatku jiných možností; vždyť v této době není odkryto žádné světlo Chochma. Ale nyní, když je světlo Chochma odhaleno, mají možnost volby podle vlastní dobré vůle. A upřednostňují cestu milosrdenství (Chasadim), a nikoliv levou linii, kde se odkrývá světlo Chochma.

To znamená, že bylo odkrytí nutné jenom proto, aby si mohli uvědomit důležitost Chasadim a rozhodli se, že je pro ně Chasadim důležitější než Chochma. A mudrci o tom řekli: „Doposud – z donucení, a od tohoto okamžiku a nadále – na základě dobré vůle,“ a v tom tkví smysl: „Ustanovili Židé a přijali na sebe, že budou oslavovat tento den.“ Veškeré odkrytí světla Chochma přichází nyní s jediným cílem, aby na sebe mohli vzít cestu Židů z vlastní vůle.

A v tom je podstata sporu mezi Mordechajem a Hamanem. Mordechaj namítal, že jim nyní Stvořitel neodkrývá sílu světla Chochma proto, aby ho přijali, nýbrž aby pozvedli Chasadim. Vždyť nyní mohou ukázat, že přijímají Chasadim na základě vlastního přání. Mají možnost přijmout Chochmu, protože nyní vládne levá linie, která vyzařuje světlo Chochma, a navzdory tomu si zvolí Chasadim. A když si vybírají Chasadim, ukazují, že pravá linie vládne nad levou a to je nejdůležitější – to je zákon Židů.

Ale Haman tvrdil opak, že když nyní Stvořitel odkrývá levou linii, ve které je Chochma, je to proto, aby mohlo být toto světlo Chochma použito. Jinak by se ukázalo, že Stvořitel dělá nesmyslné činy, tudíž to, co nikomu nepřinese potěšení. Proto není nutné hledět na to, co říká Mordechaj, a všichni musí poslouchat hlas Hamana a využívat odhalení světla Chochma, které nyní nastalo.

Ukazuje se, že druhé nařízení nezrušilo první, ale pouze ho vysvětlilo a rozluštilo. A „vyhlásit (odkrýt) to všem národům“ – znamená, že se Židům odkrývá světlo Chochma, které nyní svítí proto, aby si Židé mohli vybrat Chasadim ze své vlastní dobré vůle, a ne proto, že nemají možnost jít jinou cestou. Proto je ve druhém nařízení napsáno: „Aby byli Židé v tento den připraveni na pomstu svým nepřátelům.“ To znamená, že Chochma nyní vládne proto, aby prokázali, že dávají přednost Chasadim. A to se nazývá: „pomstít se nepřátelům svým“ – vždyť nepřátelé přece chtějí přijmout světlo Chochma, a Židé toto Světlo odstrkují.

Z toho se stává jasné, proč se Král zeptal: „Kdo je to a kde je ten, jenž se odvážil to udělat?“ A jak se mohl ptát, když sám řekl Hamanovi: „Toto stříbro je odevzdáno tobě a také lid, abys s ním naložil, jak se ti zlíbí.“ (Avšak k odkrytí Chochma dochází pouze proto, aby s tímto lidem naložil, „jak se ti zlíbí,“ čili byla vytvořena možnost volby, což také znamená: „naložit s ním, jak se ti zlíbí.“ Jestliže není odkryto světlo Chochma, pak tam není prostor pro výběr, a když přijímají Chasadim, zdá se, jako kdyby to bylo z beznaděje – kvůli tomu, že nemají nic jiného.) A to vše přichází díky moci královského nařízení, které nyní světlu Chochma přikazuje, aby se odhalilo.

A smysl spočíval v tom, aby levá linie sloužila pravé; vždyť tehdy všichni spatří, že je pravá důležitější než levá, a proto si vybírají Chasadim. A v tom tkví podstata názvu „Megilat Ester“, který se jeví jako navzájem se popírající rozpor; vždyť Megila (מגילה, svitek) znamená „odkrytí“ (Megale, מגלה) a Ester (אסתר) znamená, že existuje ukrytí (Hastara, הסתרה). Jedná se o to, že veškeré odhalení probíhá pouze proto, aby poskytlo možnost si vybrat ukrytí.

A nyní pochop, proč mudrci řekli: „Povinen je člověk se během Purimu opít do takové míry, aby nerozlišil prokletého Hamana od požehnaného Mordechaje.“ Jde o to, že události s Mordechajem a Ester proběhly před postavením Druhého chrámu. Budování Chrámu znamená přitahování světla Chochma a Malchut se nazývá Chrámem. A proto Mordechaj posílá Ester, aby šla ke Králi a prosila za svůj národ. A ona odpovídá: „Všichni služebníci Krále vědí, že pro každého, kdo se dostaví ke Králi nepozván, je jeden zákon – trest smrti. Já jsem však nebyla pozvána ke Králi již třicet dní.“

A smysl tkví v zákazu přitahovat dolů světlo GAR de-Chochma. A ten, kdo přesto přitáhne světlo GAR (tři Sfirot, z nichž každá se skládá z deseti, z čehož nakonec vychází třicet), je odsouzen k smrti, protože levá linie vede k odtržení od skutečného života. „Jenom ten, komu Král podá své zlaté žezlo, může zůstat naživu,“ vždyť zlato znamená vlastnost Chochma a GAR.

To znamená, že může zůstat naživu pouze zásluhou probuzení Shora, tudíž ve spojení se Stvořitelem, což znamená život, a nikoliv silou probuzení samotného člověka zdola. A ačkoliv je Ester královna, tedy Malchut, která nutně potřebuje Chochmu, může se to stát jenom při probuzení Vyššího. Pokud přitáhne světlo Chochma sama, úplně ztratí své postavení. A na to jí Mordechaj odpověděl: „Když spása a osvobození přijde Židům z jiného místa,“ což znamená, že naprosto zruší levou linii a zůstanou jen s jednou – pravou – se světlem Chasadim, pak „ty i dům otce tvého zahynete,“ na což poukazuje Kniha Zohar: „Od otce má základ dcera,“ a proto potřebuje světlo Chochma.

Je tedy nutné, aby „jídlo převažovalo nad pitím.“ Ale pokud Židům nezbyde jiné východisko a budou donuceni zrušit levou linii, pak se anuluje veškerá její podstata. O tom řekla Ester: „Jestliže už mám zahynout, ať zahynu.“ To znamená: pokud půjdu ke Králi, tak ztratím svůj život; vždyť se mohu vzdálit od Stvořitele, protože takové probuzení zdola odtrhává člověka od Zdroje života. A pokud nepůjdu, pak „spása a vysvobození přijde k Židům z jiného místa,“ tudíž jiným způsobem, když úplně zruší levou linii, jak jí řekl Mordechaj.

Proto se vydala cestou Mordechaje a pozvala Hamana na hostinu – to znamená, že přitáhla levou linii, jak jí přikázal Mordechaj. A poté spojila levou linii s pravou a takovým způsobem je možné odhalit Světlo dole a zároveň zůstat ve spojení se Stvořitelem. V tom spočívá tajemství „Megilat Ester“, to znamená, že i když již existuje odkrytí světla Chochma, stejně si vybírá ukrytí, které se tam vyskytuje (poněvadž Ester označuje ukrytí, Hastara).

A smysl: „opít se do té míry, aby nerozlišil,“ je vysvětlen v Talmudu Eser Sfirot, v 15. části. Vždyť ačkoli svítí Chochma, je nemožné ji přijmout bez světla Chasadim, protože to vede k oddálení od Stvořitele. Ale stal se zázrak, když zásluhou svých půstů a modliteb přitáhli světlo Chasadim, a tímto způsobem mohli obdržet světlo Chochma.

Takový stav však do Gmar Tikun nemůže nastat, protože se tato vlastnost vztahuje ke Konečné Nápravě (Gmar Tikun) a teprve poté bude napravena. Jak je napsáno v Knize Zohar: „V budoucnosti se anděl smrti stane Svatým andělem, když zmizí rozdíl mezi Hamanem a Mordechajem a napraví se i Haman.“ A v tom tkví smysl řečeného: „Povinen je člověk se během Purimu opít do takové míry, aby nerozlišil prokletého Hamana od požehnaného Mordechaje.“

A je třeba dodat, proč je řečeno, že je pověsili (Bigtana a Tereše) na stromě. Proto, aby pochopili, že se jedná o stejný hřích Stromu Poznání, kde je také poškozen GAR. A je řečeno, že Mordechaj seděl v královské bráně, aby ukázal, že seděl a nestál, protože stav sedět znamená VAK a stát vzpřímeně značí GAR.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: