Místo, kde je Stvořitel odhalen

Tóra, Leviticus 8:33 – 8:36: Po sedm dní nebudete odcházet od vchodu do stanu setkávání až do dne, kdy skončí vaše uvádění v úřad; po sedm dní budete totiž uváděni v úřad. Hospodin přikázal, abyste byli i nadále stejným způsobem jako dnes zprošťováni vin.

Zůstanete u vchodu do stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet stráž Hospodinovu, abyste nezemřeli. Tak mi bylo přikázáno.“ I vykonal Áron a jeho synové všechno, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal.

Oproštění se od egoismu je pokání.

Je to náhrada za zbavení se něčeho nečistého, negativního a škodlivého, jako například nějakého druhu nemoci. Tímto způsobem se očišťuješ a začínáš odlišný, zdravější život. A právě to se zde odehrálo.

Oněch šest dní symbolizuje šest sefirot: Chesed, Gevura, Tiferet, Necach, Hod a Jesod, a sedmý den představuje sebeočištěni a je nazýván Malchut. Áron a jeho synové jsou schopni vystoupit nad ego a použít ho k účelu lásky a dávání. Pak budou nazývání Koheny a Levity.

Malchut pracuje pouze nad sebe pozvedáním odraženého Světla. Jinými slovy, já pracuji proto, aby někdo jiný dostal potěšení.
Ale my zde nehovoříme o lidech a jejich fyzických tělech, která požadují energii. Hovoříme o duchovních vlastnostech. Proto, všechno co mohu sdílet, kromě nezbytností pro mé vlastní přežití, jde k dávání nad Malchut.

Otázka: Co znamená „práce s odraženým Světlem“?

Odpověď: Malchut se musí stát podobná šesti vyšším vlastnostem, které jsou nad ní.

Světlo je odráženo clonou mezi Malchut a Jesod a pak se navrací zpět. Přesněji, ve Světle, které je odraženo od Malchut a stoupá ode dna nahoru, se zformuje podobnost k šesti kvalitám, které jsou odhalením a vnímáním Stvořitele. Z tohoto odrazu se formuje obraz nového duchovního člověka, který je ztělesněním Stvořitele.

V tomto obrazu se člověk a Stvořitel propojují. Navíc tento spojený obraz přebývá mezi vrozeným egoismem člověka a altruismem Stvořitele. Z toho vyplývá, že tento obraz není ani Stvořitel, ani člověk, ale je to jejich propojení do jednoho celku. Toto je stav celistvosti, o který usilujeme.

Na základě síly tohoto sjednoceného obrazu člověka a Stvořitele můžeme určit, na kterém ze 125 úrovni nápravy se člověk nachází.

Malchut zůstává touhou přijímat. Záměr dávat je nad Malchut a je předáván odtud k dalším. Proto se vlastnost dávání – místo, v němž je Stvořitel odhalen – nachází nad Malchut.

[217210] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/10/13 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: