Dvě inkarnace (vtělení) velké duše

Baal HaSulam je největší kabalista naší doby. Je velmi obtížné mluvit o tak ohromné síle, protože úplně nerozumíme tomu, co to znamená být Kabalistou. Žije vedle nás a zároveň v jiném světě. Kabalista ve skutečnosti žije ve dvou světech.

Pro Kabalistu neexistuje žádný chaos. On vidí vyšší svět a nižší svět. Nejvíc ho ale zajímá jejich vzájemná závislost: jak je možné provádět nápravy ve vyšším světě z nižšího světa tak, aby to opětovně ovlivnilo nižší svět a náš svět se pozvedl na úroveň vyššího. To je úkolem každého Kabalisty.

Kabalista pochází z oné touhy, která ho charakterizuje v obecném systému duše, nazývané „Adam“. Každý z nás má odlišný kořen. Ten se nazývá „referenční bod“ nebo „bod v srdci“. A proto každý odhaluje vyšší svět svým vlastním jedinečným způsobem.

Avšak všechny body v srdci odhalují tento systém relativně podobným způsobem. Nicméně všichni ti, kteří psali před Baal HaSulamem, měli například velké obtíže s napsáním komentáře ke Knize Zohar.

A než se objevila Kniha Zohar, nikdo nebyl schopen napsat nic, co by se jí byť jen podobalo, navzdory skutečnosti, že mnozí Kabalisté věděli více než Rabbi Šimon. Prostě to nemohli napsat takovým způsobem, jakého byl schopen on.

To znamená, že v Kabale existuje mnoho takových podmínek: můžete být velcí, duchovní géniové, ale nemůžete nic popsat, jednoduše tu schopnost nemáte.

Ale Baal HaSulam měl obě tyto kvality. To je úžasné! V celé historii Kabaly prakticky neexistoval žádný Kabalista s takovou schopností.

Mojžíš byl největší z Kabalistů, ale přesto oněch Pět knih, které napsal, je napsáno takovým způsobem a jazykem, že si je každý může interpretovat, jak se mu zlíbí.

A to, co napsal Ari ve své práci Strom Života, nemůže být vůbec pochopeno. Zde je zapotřebí jasné dosažení duchovního světa, aby člověk byť jen začal chápat, o čem Ari mluví. V této knize jsou předkládána čistě fyzikální data, jako v jakékoli jiné učebnici fyziky.

A proto když Ari začal učit, tak jediný, kdo byl schopen ho ocenit, byl velký Kabalista té doby, Ramak. Rovněž posílal všechny své ostatní studenty k Arimu, přičemž zdůrazňoval, že tento materiál je něco nového. Ale ani oni, ani on, nebyli schopni Ariho systému porozumět, ani do konce jeho dnů. A to proto, že Ramak náležel k předchozí generaci duší, k těm, které přišly do tohoto světa před Arim.

Proto Baal HaSualm otevřeně říká: „Vše, čeho jsem dosáhl, jsem dosáhl následováním Ariho duše vtělené do mě,“ jinak řečeno, byl Ariho další inkarnací. Tím se míní nikoli fyzické tělo, protože to neexistuje, stejně jako neexistuje náš svět. Jedinou věcí, která existuje, je roztříštěná, roztpýlená touha v ohromném egoistickém prostoru.

V tomto prostoru existují kapky, jako rozinky v koláči, které inklinují k jednotě, k přilnutí ke Stvořiteli. Ale my tyto tendence nevnímáme, protože existujeme v oceánu egoismu, sedíme v tomto těstě, proto dokonce nevnímáme ani své ego. Každá „rozinka“, každý bod v srdci, neustále prochází nejrůznějšími typy náprav.

A tak se stalo, že Baal HaSulam byl výsledkem téže „rozinky“, která byla Ari, téže duše, která byla Ari, byl pokračovatelem jeho práce. Tomu se říká „inkarnace (vtělení)“. Jinak řečeno, nejedná se o odlišnou duši, ale o tutéž duši pokračující ve své práci, pouze za jiných podmínek a v jiné generaci.

A co znamená „generace“? Není to to, co se nám děje v našem světě, kdy mnoho bodů v srdci – zárodky duše, si představují samy sebe, jak údajně prožívají tento svět. Dokonce i když se neustále proměňují, tak stále existují v nesprávném typu vztahu mezi sebou.

Proto je nejdůležitější, abychom nemysleli na tento svět, který se nám předkládá skrze našich pět zvířecích smyslových systémů, ale abychom namísto toho mysleli na to, co se děje skrze náš bod v srdci.

Otázka: Když se duše reinkarnuje (převtělí), je individualita zachována?

Odpověď: Duše se dostává do různých vnějších podmínek. Ari přinesl do našeho světa Strom Života. Když sem pak tentýž Ari opět přišel, jmenoval se Baal HaSulam a přinesl do našich životů Talmud Eser Sefirot.

Otázka: Jinými slovy, byl nostitelem stejné duchovní úrovně dosažení jako Ari?

Odpověď: Dokonce vyšší.

[214143] From the Lesson in Russian, 10/16/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: