Monthly Archives: Srpen 2015

Kabalista je vědec, není ale obyčejný

Otázka: Kdo je kabalista? Vidí něco, co my nevidíme, cítí to, co my necítíme? Má v sobě něco zázračného? Jak se člověk stane kabalistou? Dejte nám odpověď na všechna tajemství do kterých je zahalená kabala.
Odpověď: Kabalista je vědec, není ale obyčejný. Zkoumá svět a chce pochopit kořeny všeho, co se odehrává, chce vědět, proč je všechno takto uspořádané, odkud pochází a kam kráčí. Je to člověk, který má vnitřní potřebu porozumět světu ve kterém žije a zjistit, co od něj tento svět očekává.
Je to člověk ve kterém se narodila otázka, která v něm hoří a nedává mu klid: „Proč jsme dostali tento život? V čem je jeho význam?“. V dnešní době tato otázka trápí mnoho lidí, ale v minulosti to bylo osudem vyvolených.
První Kabalista byl „první člověk“, Adam, který žil před 5775 lety. Adam otevřel tajemství života a napsal o tom knihu. Samozřejmě, že lidé žili dávno před ním. Ale Adam je považován za prvního člověka, protože otevřel vnitřní podstatu přírody, skrytou sílu, která stojí za všemi vnějšími jednotlivými silami, které se před námi objevují.
Žijeme v takové realitě, jejíž určitá část je pro nás otevřena, a ta druhá – je skrytá. Pokaždé rozkrýváme ještě nějakou část reality a tak postupujeme. Ale existuje taková realita, která od nás zůstává skrytá dokud nezměníme sami sebe.
Skrytá realita je nepatrná pro naše smysly. Jsme omezeni pěti smysly: zrak, sluch, čich, chuť a dotek, ale realita je mnohem širší. Nevíme nic o tom, co není zahrnuto v rozsahu našich smyslů.
Umíme jej jen trochu zvětšit: zlepšit vidění pomocí mikroskopu a dalekohledu, sluch – radary, vymýšlíme nejrůznější zařízení a senzory. Ale ve skutečnosti, to je jen malý přírůstek do našich přirozených smyslů, oči dál vidí, uši lépe slyší.
V podstatě ani nevíme, jaké smysly nám vůbec chybí. Svět je mnohem bohatší a rozmanitější, ale nevíme o tom nic. Jsou další, vyšší dimenze, rozsáhlejší, než je obvyklá pozemská skutečnost, které by se pro nás mohly otevřít, ale my nejsme schopni je vnímat.
Rozvoj vědy přivádí člověka k takovému bodu, kde existuje domněnka, že by mělo být něco jiného za hranicí našeho světa. Ale kde jsou ty dveře, přes které můžeme vystoupit z vlastní přirozenosti a vstoupit do rozměru, který teď neznáme a necítíme?
Například, všichni lidé by byli slepí. Nějak bychom se bez zraku usadili v tomto světě, aniž bychom si byli vědomi, že nám něco chybí. A stejně tak nemáme podezření, že nám chybí velmi důležitý smyslový orgán – obecný pocit vyšší moci, který všechno organizuje a všechno ovládá.
Necítíme tuto sílu a svůj vztah s ní, je od nás skrytá, jako by vůbec nebyla. Ale ve skutečnosti nejsme pouze rozvinutí na to, abychom ji odhalili a pochopili.
Pokračování příště…
[# 165302]
Z programu na radio stanici 103FM, 02.08.2015

Materiály z kongresu v New Jersey “Uzavřít kruh”, 24-26.07.2015

kruh

Lekce №2. Záruka

1. Hlavní kořen záruky pochází od obdržení Tóry, když si celý národ Izraele byl garanty. To je způsobeno tím, že duše Izraele jsou ve svém kořeni považovány za jednu duši, jak se říká „každá duše přijde do domu Jákobova“, což znamená jediná duše, protože pochází z kořene jednoty, a proto celý národ Izraele jsou si garanty jeden druhému při darování Tóry.

Sbírka zákonů Chošen ha Mišpat, Zákony večera. Zákon 5.

2. Celý Izrael je ve vzájemné záruce, což znamená, že jejich světla a existence jsou navzájem spojeny. A proto je nám, synům Izraele, přikázáno „Milovat bližního svého jako sám sebe.“

Rabín Menachem Mendel z Vitebsku, „Plod země“

3. Stvořitel bude potěšen stvořením, když se celý národ Izraele sjednotí v jednom svazku a nebude mezi nimi žádná nenávist, závist a rivalita a všichni budou myslet na dokonalost a blaho přítele. Potom se Stvořitel bude radovat ze stvoření a o tom je řečeno – Stvořitel bude spokojen se svými činy.

Tím je možné trochu vysvětlit napsané: „miluj bližního svého jako sám sebe – Já Stvořitel“ – to jest, pokud bude milovat svého bližního jako sám sebe, pak Já Stvořitel – budu uvnitř Vás a budu milovat Vás oba.

Kniha „Zhoř le Miriam“, .díl 11.

4. A když začíná cítit lásku přátel, okamžitě se v něm probouzí radost a potěšení. […] Jelikož to, že ho přítel miluje – to je pro něj něco nového, protože vždy věděl, že se pouze on sám staral o své zdraví a blaho.

Ale v okamžiku, kdy zjistil, že se o něj přítel stará, probouzí to v něm nepopsatelnou radost a už není schopen se starat jen o sebe. […] A protože v tom, když se stará o přítele, začíná cítit potěšení, není potom schopen myslet na sebe.

Rabaš, sv. 2. Dopis 40

5. Člověk se musí vždy modlit za přítele, vždyť pro sebe nemůže udělat nic, protože sám sebe nemůže propustit z vězení. Ale ve prospěch přítele dostane odpověď hned. A tak se každý musí modlit za přítele, a stane se, že každému se jedná o přání druhého. A o tom je řečeno, že Israel ručí za sebe navzájem.

Kniha Noama Elimelecha „Svazek růže“

6. Tóru a přikázání není možné dodržovat jinak než prostřednictvím záruky, když každý ručí za přítele. Hlavní práce v Tóře – touha po jednotě, takže každý, kdo chce vzít na sebe práci na Tóře a přikázáních … by měl být zapojen do společenství Israele se záměrem dosáhnout jednoty.

Tímto se stanou garanty jeden druhému v momentu přijímání Tóry, protože jakmile budou chtít obdržet Tóru, musí potom okamžitě být spolu jako jeden, aby se mohli zapojit do touhy. A pak se samozřejmě každý stává ručitelem svému příteli, protože všechno, co je jednotné, je důležité.

A pravě tím, že každý dostává za přítele ve stavu jednoty, pouze tak mohou dodržovat Tóru, a bez toho není možné splnit Tóru, protože nejdůležitější věcí v lásce a jednotě – je touha, když každý plní přání přítele tak, že není rozdíl mezi jejich přáními, všechny se zapojí do jedné touhy, a tím se včleňují do přání Vyššího, což je cíl jednoty.

Rabín Nachman z Braclavi, „Likutei Alahot“ Zákony arvuta 5.

7.  Pokud se 600,000 lidí již nebude zabývat naplněním vlastních potřeb a nebudou mít žádný jiný smysl života, než bránit zájmy svých bližních tak, aby neměli žádnou potřebnost a budou se tím zabývat s velkou láskou, celým svým srdcem a duší, plně v souladu s přikázáním „Miluj bližního svého jako sám sebe.“, pak není pochyb, že nikdo z národa nebude mít potřebu starat se o vlastní existenci.

A poté, jakmile s tím celý národ souhlasil, okamžitě jim byla darována Tóra, protože teď se stali schopnými ji dodržovat.

Ale dříve, než se rozrostli do velikosti celého národa, a co více v době praotců, když v zemi byli jen jednotlivci, nebyli tedy schopni skutečně Tóru dodržovat tak, jak je to požadováno.

Baal HaSulam, „Matan Tóra“, část 15.

[#163332]

Jednota – je zárukou věčného života

Sobectví se rozrostlo natolik, že nás zcela rozděluje. Člověk již není schopen být v harmonii, v míru ani sám se sebou. Proto se staly tak populární drogy, antidepresiva, každý potřebuje osobního psychologa.
To vše ukazuje na to, že se musíme vrátit k jednotě, protože to je ústředním bodem našeho zdraví.
Všechny nemoci se vyskytují v těle v důsledku nedostatku řádné komunikace mezi jeho orgány, neumožňuje to systémům fungovat ve vzájemné harmonii. V minulých stoletích, lékaři léčili pacienty pravě na tomto principu, pomocí různých způsobů vraceli tělo do harmonického stavu.
Ale za posledních dva nebo tři sta let od počátku technologického pokroku, lidé zapomněli, že harmonie těla – je klíčem k jeho zdraví, a přestali se o to starat.
Moderní medicína bojuje s každým onemocněním samostatně, pro každou nemoc používá speciální chemikálii, namísto vracení těla k harmonické jednotě.
A v této otázce také přijdeme k odhalení zla, pochopíme, že jen spojením mezi sebou dokážeme vyléčit naše těla. Metodika spojení, kterou nabízí kabala, nám zajistí zdraví těla i duše, přátelské rodinné vztahy, naučí nás jak vychovávat děti, jak vybudovat správně fungující společnost a dobrý svět.
A co je nejdůležitější, pocítíme vyšší sílu ukrytou v přírodě, a prostřednictvím vzájemné integrace dosáhneme nového úrovně rozvoje, spojíme se s sílou která nás stvořila jako jedno přání. K tomuto přání se vrátíme, sloučením s vyšší sílou.
Pak lidé nebudou umírat, protože smrt – je důsledek sil separace. Místo smrti, bude člověk cítit vzestup do dalšího úrovně existence. Důsledkem našeho spojení s ostatními, přes nás bude procházet energie, výměna informace, znalosti, a díky této cirkulaci dosáhneme věčného života.
Toho všeho může dosáhnout každý – tady, v tomto životě na tomto světě! Měli bychom se radovat z toho, že máme k dispozici tak unikátní a jedinečnou vědu, odpovídající na všechny naše dotazy a přivádějící nás k dokonalosti. Jsem rád, že na světě už je tolik lidí, kteří jdou cestou odhalení vyšší moci.
[# 163754]
Z předběžné lekce kongresu Guadalajara, Mexiko, 17/07/2015