Materiály ke kongresu v Mexiku „Jedno srdce pro všechny“, 17-19.07.2015 Lekce №1

Duchovní žebřík

Duchovní proces, kterým člověk prochází

 1. Tato moudrost není ničím jiným, než pořadím sestupů kořenů v důsledku vztahu příčiny a následku, podřízených trvalým a absolutním zákonům, které jsou vzájemně propojeny a zaměřeny na jeden vznešený, ale velmi skrytý cíl, nazvaný „odhalení Božskosti Stvořitele Jeho stvořením v tomto světě. „
(Baal HaSulam, „Podstata vědy Kabala“)
2. Je řečeno ve svatém Zoharu, že „není místo bez Něj.“ A to, že to tak necítíme, je proto, že nemáme kli pro vnímání. Jako příklad můžeme uvést radiopřijímač, který přijímá všechny zvuky na světě, ale žádné neprodukuje. Zvuky existovaly v realitě světa ještě předtím, než se objevil radiopřijímač, ale my jsme je neslyšeli.
Stejným způsobem můžeme pochopit, že „není místo bez Něj“, ale potřebujeme snímací zařízení. A tímto snímacím zařízením je podobenství vlastností, touha odevzdávat. A když  pořídíme toto zařízení, pak okamžitě pocítíme, že „není místo bez Něj“ a „celá země je plná Jeho slávy.“
(Rabaš, sv.3., „Poznám Tě z Tvých činu“)
3. Je nutné vědět – i když to vyvolává pochybnosti – že žádná myšlenka Ho nemůže pochopit. A je pravda, že úmyslem stvoření je potěšení stvoření, ale žádné potěšení nemůže být odhaleno stvořením, které je oddělené od Stvořitele. A kromě toho se dozvídáme, že Stvořitel touží být v nižších.
(Zohar pro každého. Předmluva. „Dva body“, 121)
4. Je řečeno, že existuje 600 tisíc duší a každá duše  se rozdělila na množství jisker. No jak tomu rozumět? Vždyť duchodno se nedělí na části a na počátku nebylo nic, kromě jedné duše – Adam Rišon.
   A v realitě není nic kromě jedné jediné duše, jak je řečeno v Berešit: „I vdechl do jeho nozder duch života“. A táže duše se nachází ve kterémkoli synovi Izraele – v každém úplně, přesně jako v Adam Rišon. Vždyť duchovno se nedělí a neseká na části, jak je to vlastní materiálnímu.
A na 600 tisíc částí a množství duchovních jisker se duše rozdělila egoizmem člověka. Zpočátku egoistické tělo vytláčí a oddaluje od sebe svět duše. Ale jestli se prostřednictvím učení kabaly tělo napravuje, tak v míře jeho nápravy v něm začíná svítit společná duše.
Proto, co se týče materiálního těla, existují dva stupně stavu.
– Člověk cítí svou dílčí duši a nerozumí, že je to společná duše všeho Izraele. A je to velká neřest, která vede ke všemu tomu rozdělení.
–  Ještě mu vší silou nesvítí společná duše Izraele, ale jen částečně, v míře jeho nápravy a spojení se s dušemi.
A je to příznak úplné nápravy těla, když člověk cítí, že jeho duše přebývá v celém národě Izraele, v každém z nich. Poté už se necítí odděleným od ostatních částí. Vždyť závisí druh na druhovi. Tehdy se stává dokonalým, bez jakýchkoli vad, a svítí v něm duše vší svou silou jako v Adam Rišon.
(Baal HaSulam, Šest set tisíc duší)
5. Je napsáno: „Budete-li dodržovat mé zákony a plnit má přikázání a stvoříte je“. Kniha Zohar se ptá: „Jestli již řekl dodržovat a plnit, proč tedy doplňovat „stvoříte je“? A odpovídá: „Vykonávající přikázání Tóry a jdoucí její cestou vytváří ji nahoře.“ Stvořitel řekl: „Jako byste mne stvořili“, jakoby lidé stvořili Stvořitele! Je nutné pochopit, co znamená, že jdoucí cestou Stvořitele Jej stvoří. Jak o tom může člověk přemýšlet?
Je známo, že „Celá země se plní slávou Stvořitele“. A tak každý člověk musí věřit, jak je psáno: „Mnou se plní nebe i země.“ Nicméně Stvořitel vytváří skrytí, nedovolující nám toto vidět, aby nám dal svobodu volby.
A je čas pro víru – věřit v to, že Stvořitel zaplňuje celé univerzum a otáčí celým světem. A potom, když se člověk zabývá Tórou a přikázáními a realizuje svou svobodnou volbu, Stvořitel se odkrývá člověku. A on pak vidí, že Stvořitel kraluje nad celým světem.
Z toho plyne, že člověk sám vytvoří vládce, který mu bude kralovat. To znamená, že cítí, že Stvořitel vládne celému světu. A to znamená, že člověk sám sobě volí vladaře. Vždyť všechen ten čas, kdy člověk necítil tuto vládu, prostě nachází království Stvořitele ve skrytí. A o tom je řečeno: „V ten den, kdy bude Stvořitel a jméno Jeho jedno“, to znamená otevře se Jeho království ve světě.
A v tom spočívá všechna náprava, uložená nám v tomto světě, díky čemuž přitahujeme blaho do tohoto světa. Vždyť všechna požehnání přicházejí díky zájmu o Tóru a přikázání s cílem vytvořit Království Stvořitele.
(Rabaš, sv. 2., Dopis 76.)
6. Nevědomé potěšení Stvořitele
Svět nemá doufat, že přijde doba a objeví se řešení, a budeme moct začít práci Stvořitele „lišma“. I dříve, i nyní, i v budoucnu každý, kdo bude pracovat pro Stvořitele,  bude nucen začít práci s „lo lišma“ a od ní přejde k „lišma“.  Cesta k tomuto stupni není časově omezena. Závisí jen na připravenosti člověka,  na míře jeho vlády nad srdcem.
A  proto mnozí padli a ještě padnou, protože se tím zabývají pro sebe „lo lišma“, a zemřou, aniž se jim dostane moudrosti. Ale zároveň s tím je velká jejich odměna a mysl člověka není schopna ocenit význam požitku Stvořitele.
Dokonce i ten, co to dělá i bez dodržení teto podmínky, protože ještě není hoden ke splnění přikázání jiným způsobem, stejně dává potěšení Stvořiteli. A tomu se říká – „nevědomě“.
(Baal HaSulam, „Jedno přikázání“)
7. Sešli jsem se zde, abychom položili základ skupiny pro všechny, kteří jdou cestou a metodikou Baal HaSulama, která představuje pouť, dovolující člověku pozvednutí se po stupních ze zvířecího úrovně. Proto se zde scházíme, abychom založili skupinu, aby každý z nás pracoval v duchu „odevzdání Stvořiteli“.
A abychom dosáhli odevzdávání Stvořiteli, je nezbytné nejdříve odevzdávat člověku – a to se nazývá „láska k bližnímu“. A láska k bližnímu je možná pouze sebeobětováním. Z jedné strany se každý musí anulovat a na druhou stranu musíme být hrdí na to, že nám Stvořitel dal možnost, abychom mohli vstoupit do skupiny, kde máme všichni jeden cíl – „aby Šechina přebývala mezi námi“.
A i když ještě nejsme u cíle, je v nás přání tohoto cíle dosáhnout. Toto je pro nás také důležité. Byť se nacházíme teprve na začátku cesty. Ale máme naději, že tohoto vysokého cíle dosáhneme.
(Rabaš, „Šlavey HaSulam“, 1984. „CÍL SKUPINY (1.1)“)

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: