Monthly Archives: Květen 2013

Rostoucí kruhy

Rising CirclesOtázka: Pokud se chce každý ze skupiny desítky anulovat, proč dosáhnou pocitu nenávisti?

Odpověď: Pokud se každý anuluje, začne růst, a pak je nám přidáno ego navíc. Dejme tomu, že jsme spolu dosáhli určitého spojení, a jeho prostřednictvím každý dostává sílu se anulovat před přáteli.

V předešlém kruhu jsme si byli všichni rovni, a výsledkem naší společné práce jsme vyrostli a vytvořili nový kruh, ve kterém jsme se všichni stali většími a vyššími nežli předtím. Zdá se, že každý z nás zůstal na stejném místě, ale pozvedl celý kruh a dívá se na něj zespodu. Všichni přátelé jsou nad, a pouze já jsem zůstal dole. Nevidím se ve vyšším kruhu, ale spíše dole pod ním. Takto každý vidí skupinu výše než sebe.

Všichni se musíme anulovat před druhými a tak získat ohromnou kolektivní sílu. Vystoupali jsme a napravili se. To znamená, že jsme dosáhli našeho úplného sebe-anulování v tomto novém stavu, ale jak jej můžeme udržet tak, aby pokračoval v růstu? Tady je každému z nás přidáno ego navíc tak, abychom mohli růst, jako embryo, ke kterému se přidává maso, a to maso na sebe musí vzít určitou podobu. Embryo dostává krev své matky, která se sráží a mění se v maso, tak roste.

Toto přidané ego v nás vytváří nenávist, a my ji cítíme na každé úrovni. Pokud stoupáme a anulujeme se, jsme připraveni stoupat na další úroveň a přijmout další, nenapravené přání z rozbití. Byli jsme na úrovni kořene Aviutu (hrubosti), ale v novém stavu už potřebujeme Aviut fáze první. Protože musíme přijmout tuto propast mezi úrovněmi , je odhaleno další ego coby nenávist. To je vlastně to, co nám pomáhá růst.

[108324]

Z 1. části denní lekce kabaly 24/05/2013, Rabašovy spisy

O lásce k přátelům

Naopak je nutné vždy pamatovat, že skupina je založena na lásce k bližnímu. Jinými slovy, každý od skupiny musí dostávat lásku k bližnímu a nenávist k vlastní přirozenosti. Pozorováním toho, jak každý usiluje o anulování svojí přirozenosti a dosažení lásky k bližnímu, musí členové skupiny dostávat nadšení a síly ze záměru jejich přátel.

Běž za řemeslníkem, který mě udělal

Dr. Michael LaitmanProtože všechny dobré duchovní vlastnosti klesly do egoistického přání, začaly jej zušlechťovat a udělaly ho mazaným, zkaženým a  krutým. Tak byl vytvořen zkažený člověk, který se může v budoucnu napravit.

Zvíře nepotřebuje napravovat, protože nemá přání dávat kvůli přijímání, není mazané. Proto se mu říká ne-mazané zvíře. Dítě také není vychytralé, dokud nevyroste. Když vyroste a stane se z něj lidská bytost, naučí se jak klamat. Do věku dvou, tří let, se chová jako zvíře, zatím neví jak „přechytračit“ druhé.

Milujeme živou formu, protože je jednoduchá a nevinná, a rádi bychom se tak dívali na všechny lidi. Musíme však pochopit, že máme být lidmi a proto, „ten, který je větší než jeho přítel, jeho přání je ještě větší, než on.“ Musíme napravit pouze ego a pak bude vše fungovat.

Jakékoli negativní a klamavé vlastnosti, které jsou pro lidi typické, nám pouze ukazují, že škodlivá síla musí být změněna v prospěšnou. Co může primitivní, nerozvinutý a naivní člověk udělat? Nemůže stoupat a dosáhnout žádoucí výšky. Velcí lidé většinou nejsou příliš přívětiví, dokud se nenapraví.

Takže bychom měli milovat přátele ve skupině (ve své desítce) se všemi jeho napravenými i nenapravenými vlastnostmi. Je to kvůli tomu, že je dostal od Stvořitele a chce je napravit, a každý by mu v tom měl pomáhat. Kritizovat vlastnosti přítele znamená kritizovat Stvořitele, který ho tak stvořil. „Běž za řemeslníkem, který mě udělal,“ musíme si však navzájem pomáhat, abychom dosáhli nápravy. Baal HaSulam často říká: “Jsem šťastný za hříšníky, kteří jsou odhaleni.”

[108485]

Ze 3. části denní lekce kabaly 27/05/2013, TES

Zázrak růstu

Dr. Michael LaitmanOtázka: V integrálním vzdělávání, co je kvalitativní přechod, když se namísto součtu všech názorů najednou objeví něco nového nad nimi?

Odpověď: To je přirozený a základní přírodní zákon. Když se lidé spojí, nejen že přidávají jeden k druhému, ale sjednocují se prostřednictvím jedné síly, pak se v nich objeví další ucelená úroveň vývoje.

K tomu stejnému dochází v každém systému. Když ho sestavíme, spojíme ho z různých částí, pak tyto části začínají spolupracovat a odhalují své spojení. To znamená, že systém vykazuje úplně odlišné vlastnosti.

Dostaneme se k tomu, že technicky úplně přirozené jednání lidí během diskuze kolem kulatého stolu najednou dosáhne nové úrovně, protože tak na sebe přitahují přírodní sílu rozvíjení se, svým přáním dostat se na další úroveň.

Otázka: Musí být na to připravení už od počátku?

Odpověď: Nikoli, zkrátka to cítí, objevují v sobě zázrak růstu po celou dobu. Dítě roste pořád. Kdyby ho ponechali bez her a společnosti, nevyrostlo by.  Zůstalo by opičkou.

[108169]

Z pořadu KabTV’s  “Moudrost davu ” 14/05/2013

Společný zájem je řešením problémů

Dr. Michael LaitmanKdyby se lidé sami změnili, podle všeho by prostě jen přestali mrhat svou silou a energií. V dnešní době se jen na zbrojení vydají dva biliony dolarů za rok. Během tohoto procesu se vytvoří ohromné množství odpadu a odpadky musí být zlikvidovány, což spotřebuje velké množství energie. Lidé nadále žijí na místech, která jsou s životem neslučitelná, pokračují v čerpání zemních zdrojů, které jsou neobnovitelné. Lidstvo nemá jasnou představu o tom, co se děje. Většina lidí o tom nechce mluvit, protože o tomto nepřemýšlí, nýbrž jen o svém denním chlebě….

Odpověď: Důvodem je to, že jasné řešení na všechny problémy zůstává před lidmi skryto. Už nyní existuje, a abychom ho objevili, vůdci, vládnoucí elita, musí být nahrazena tak, aby nové lidstvo mohlo do svých rukou vzít proces organizace.

Otázka: Jste si jistý, že tito lidé nebudou chtít využít svou kontrolu nad myslí a nevytvoří nový okruh elity, přerozdělení bohatství a vlády?

Odpověď: Ne, protože naše touhy se mění. Lidé ztratili svůj vztah k životu, který v minulosti vedli, kterým bylo získávat a nahrabávat si bez omezení. Výsledkem bylo ohromné zklamání ve všem. Je nezbytné změnit člověka a nic jiného.

Podle hodnocení Červeného kříže, mnoho lidí v evropských zemích jako je Řecko, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Rumunsko hladoví; a to navzdory faktu, že jsou vyhazovány miliony tun jídla!

Problém není v tom, že není dostatek jídla; problém je ve vztazích mezi lidmi. Pokud napravíme vztahy mezi námi, uvedeme vše ve světě do rovnováhy. Nicméně to nelze dříve, než to bude zájmem každého.

Prostřednictvím integrálního vzdělání člověk nabude tohoto pocitu během týdnů. Kdyby tyto evropské země započaly s integrálním vzděláváním před vytvořením společného trhu, vše by bylo jinak. Nebylo by nezbytné začít s jednotnou měnou, jednotnými ekonomickými pravidly, ale se sjednoceným vzděláváním, s porozuměním, že lidstvo je jedno celé tělo.

Nejdříve by museli mezi lidmi vytvořit shodu, synergii charakteru, porozumění a komunikace. Jako v jedné rodině, kde je každý jiný, ale je to v podstatě jedna rodina. To je problém Evropy.

To samé se stalo v Sovětském Svazu, když začali nuceně vyhlašovat nový režim bez předcházejícího vzdělání populace. A nyní k tomu opět může v Evropě dojít, pokud použijí sílu. K našemu velkému smutku, v současnosti míří tímto směrem; tady a tamhle, přijmou různé ekonomické sankce. Stalin to dělal jednodušeji, Rudým terorem, a to bylo. Vidíme, co se děje na Kypru. I to je určitý druh teroru, proti vůli.

Existuje však velmi jasný program vývoje lidstva. Musíme dosáhnout dalšího stádia vývoje, a dosáhneme jej. Jediným problémem je, jak ho dosáhnout tou nejsnadnější, nejlepší a nejrychlejší cestou. A vše to záleží na připravenosti lidí, na vzdělání.

[107725]

Z pořadu KabTV’s “Globální krize” 19/03/2013

Muži a Ženy: Vzájemná očekávání

Dr. Michael LaitmanOtázka: Ve workshopu na téma integrální jednota pro manželské páry, byla položena otázka: „Co chtějí ženy od mužů?“ A jedna z žen řekla: „Chci, aby můj manžel přežil všechny mé stavy.“ Co to znamená?

Odpověď: Žena od muže očekává naplnění. K muži přistupuje jako ke zdroji mentálního, duchovního a  psychologické naplnění. Nějak prostřednictvím svého manžela, muže, začíná chápat svět. Je to přesně to, co očekává, co chce. Bez toho necítí, že je spojená se světem, životem tak, jak by měla být. Je to, jako by jí chyběl základní bod, bod podpory.

Psychicky, žena chce být vedle muže, který bude zdrojem vnitřního naplnění. Za to je připravena dát všechno materiální, externí, jen aby od něj získala, co není schopna sama vytvořit, myšleno mentální, duchovní a psychologické naplnění.

Zatímco muž, naopak, nepotřebuje mentální, duchovní či psychologické naplnění od ženy. Potřebuje podporu na běžné tělesné úrovni. A tak spolu vcházejí v kontakt. Tak nás příroda stvořila.

[107116]

Z rozhovorů o integrálním vzdělávání 04/04/2013

Kolektivní moudrost skupiny

Dr. Michael Laitman with StudentsOtázka: Systém zvaný “moudrost skupiny” je nyní uskutečňován v narušené podobě. Co nebo kdo bude jeho průvodcem, ředitelem, vůdcem, když se napraví? Jak bude takové vedení vypadat?

Odpověď: Kolektivní moudrost skupiny se stane jejich hlavním vedením. Nemůže být žádné vedení zevnitř skupiny. Může pocházet pouze shora ve formě jejich vychovatelů, kteří jsou o úroveň nad nimi. Skupina se sama netvoří, musí být zorganizována někým zvěnčí.

Tak, sdílená inteligence, sdílené myšlenky a pocity, jsou nyní vytvářeny uvnitř ní, myšleno obraz jednotné skupiny, která postupuje jako jednotka diskutováním, cítěním a vědoma si své integrality. Avšak nicméně, je vůdce, který stojí nad ní. Řídí lidi, dává nové úkoly, na vše dohlíží.

Je to tím, že nemohou růst sami o sobě, vybočili by na některou ze stran, nebo je to někam smete. Mohou se nějak držet své pozice, ale dostat se nad ní, stále potřebují průvodce, který je na další úrovni a tím jim může dát rady co dál. V podstatě, vše je uspořádáno jako pyramida.

[107525]

Z pořadu KabTV’s “Moudrost davu” 06/05/2013

Cíl skupiny 2

Bez anulování sebelásky není možné dosáhnout jednoty se Stvořitelem, tj. podobnosti vlastností.
A protože je to v rozporu s naší přírodou — je zapotřebí společnost, v níž společně budou představovat velkou sílu, pro anulování přání dostávat v praxi, protože se to nazývá „zlo“, a je překážkou pro dosažení cíle, pro něhož byl člověk stvořen.

Rozhodnutí přijaté jednomyslně

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak je dosaženo rozhodnutí ve „skupině deseti“ (tréninková skupina deseti lidí): Je to v souladu s prostou většinou hlasů nebo musí každý souhlasit?

Odpověď: Je-li tam nějaká „většina,“ pak už to více není „skupina deseti.“ Skupina deseti je „jedním mužem s jedním srdcem,“ takže jaká tam může být „většina“? Minyan se utváří z deseti lidí, jsou-li všichni v srdci jednotní, v jedné modlitbě. Takže jak může skupina deseti přijmout nějaké rozhodnutí, pokud je část, která z celého srdce nesouhlasí?

Nemůžete předstírat, že jste hrdina, a souhlasit s rozhodnutím přátel navzdory vaší nespokojenosti. V duchovnu neexistuje nátlak! Ve skupině deseti, se rozhodnutí může přijmout jen tehdy, když dojde k všeobecnému souhlasu; jinak koncept “skupiny deseti” neexistuje. Všichni musí být jako jeden.

Naopak, duchovní direktorát přijímá rozhodnutí „valnou“ většinou, např. 8 z 10ti. Je to tím, že se skládá z lidí s různými názory na různé problémy týkající se našeho světa a snaží se najít řešení. Nedělají rozhodnutí o duchovní práci.

Jsou lidé, kteří rozhodují, co bude k jídlu, jaký bude denní rozvrh, který článek budeme studovat na lekci, a já se jich ani neptám, jaký druh rozhodnutí učinili. Avšak koncept „skupiny deseti“ platí pouze pro duchovní spojení, jako jednoho člověka.

[107626]

Z 1. části denní lekce kabaly 16/05/2013, Rabašovy spisy

Proč mám pocit, jako bych furt spal?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč se musím tolik snažit, abych během lekce neusnul, ačkoli do studia i šíření vynakládám hodně úsilí?

Odpověď: Řeknu Vám tajemství: Lidé, které to táhne k duchovnu, kteří chtějí odhalit Stvořitele, neradi studují… je to způsobeno tím, že chtějí cítit! Dokonce se zdají být trochu nahlouplí a ospalí. Mohou číst tu samou pasáž desetkrát a nepochopí o čem je. Zažil jsem to sám na sobě.

Pokud necháte někoho z venčí přečíst si tuto pasáž, okamžitě „porozumí“ o čem mluví. To je pro moudrost kabaly typické, protože se v člověku bod v srdci probouzí, když čte, bod pocitů, ne rozumu. Cizinec vnímá text zcela logicky a nemá problém s pochopením, o čem hovoří.

To je důvod, proč někdy vidíme, jak noví lidé přijdou do skupiny a materiál si snadno osvojí. Je pro ně snadné pochopit, o čem text hovoří a okamžitě začnou studovat TES, a za měsíc či dva už začnou prodiskutovávat ty nejsložitější teorie. Nicméně, lidé s bodem v srdci, kteří studovali po deset let, nechápou nic, protože hledají pocity a ne logiku, jako chytrý oslík.

Měli bychom porozumět, že pro studenta tu jsou dvě hlavní překážky. Prvním je, když ve skupině objevíme problém, ve vztazích mezi přáteli, ale nechápeme, že tyto problémy jsou vlastně odrazovým můstkem a utíkáme před nimi.

Druhou překážkou je, když člověk čte znovu a znovu, dokola text, a už jej zná srdcem, ale cítí, že nerozumí, co znamená. To je pravda nejen ve vztahu k teorii „Předmluvě k moudrosti kabaly“ nebo TES, ale dokonce i k Shamati a ostatním článkům. Některé články mohou někdy člověkem pohnout, ale většina z nich je suchá a srdce se nedotkne.

To je vlastně dobré znamení. Je řečeno: „Není to moudrý, který se učí.” To neznamená, že Vám dávám svolení během lekcí spát, ale chápu to. Nikdy jsem si nestěžoval na studenty, kteří spí, protože jim rozumím. Není to jen pocit únavy, ale výsledek touhy cítit duchovno. Když jej necítí, nerozumí tomu, proč sedí na lekci.

O tom je řečeno: “Čas udělá to, co rozum nesvede“ protože tady nám rozum opravdu pomoci nemůže, ale čas ano! To znamená, že časem nás Světlo ovlivní, když jsme ve skupině, nebo dokonce když spíme během hodiny. Měl byste jen Světlo nechat, aby na Vás působilo, a cítění se dostaví.

[107364]

Z kongresu v New Jersey 10/05/2013, 1. lekce