Monthly Archives: Březen 2013

Kabala pro začátečníky

Další část překladu knihy „Kabala pro začátečníky“ byla doplněna a je připravena ke stažení.

http://www.kabbalah.cz/Download/Kabala_pro_začátečníky.pdf

Kniha bude nadále průběžně doplňována, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím blogu.

Částečka hmoty vedle jiskry světla

Dr. Michael LaitmanJsme ve světě Ein Sof (Nekonečna). Avšak ve světě Ein Sof  se nachází velmi malé Světlo: Nefesh de Nefesh, které stvořilo stvoření jako “něco z ničeho,” coby malé zrnko touhy přijímat. To je první fáze, „kořenová fáze“ světa Ein Sof. Proč je tedy nazývána nekonečnou?

Je to proto, že není ničeho, než jiskřičky Světla a nepatrné částečky hmoty. Vše ostatní je velikost Světla v pocitech částečky stvoření, způsobené ohromným respektem vůči Světlu, které jej stvořilo, a které se o něj stará. Z uvědomění si velikosti pramení pocit světa Ein Sof.

Pak se tato částečka začne rozvíjet a postupně je nezávislejší, a v jejích pocitech se zrodí celé světy. Prve k tomu dojde instinktivně, pod vlivem Světla. Eventuelně však jeho vývoj dosáhne bodu, ve kterém se nacházíme nyní. Pokud nyní, z tohoto stavu, se pozvedáme zpět s využitím všech příprav, které pro nás byly vykonány, dosáhneme skutečného poznání Světla.

Skutečným jej však můžeme nazvat pouze podmíněně, neboť ve vztahu ke stvoření je nemožné dosáhnout skutečné podstaty a výšky Stvořitele . Když se však znovu pozvedneme, objevíme Světlo NRNHJ, a míru, do které nám Stvořitel dovolí Ho dosáhnout, se nazývá „přilnutím.” Do té míry, podle Jeho vůle, musíme být jako On.

Je řečeno, “On pozvedne chudé z prachu” (Žalmy 113). My si však nežádáme,  aby nás byl z prachu pozvednul, abychom byli bohatí, ale spíše se chceme pozvednout jen proto, abychom Stvořitele respektovali a velebili. To je jediný důvod, proč Ho žádáme, aby nás pozvedl z prachu: abychom dosáhli Jeho velikosti a ne abychom zlepšili naši vlastní situaci.

Tento vzestup slouží k tomu, abychom pochopili, kdo nás stvořil, a kdo se o nás staral. Hmota jako taková, může zůstat v absolutní chudobě, protože pro nás je důležité se spojit s vyšším Světlem, atributem dávání, ne pro svůj vlastní prospěch, ale abychom Stvořiteli přinášeli radost. To je naše jediná naděje. Tak přesně zasáhneme obraz, představu, která je ve světě Ein Sof: částečku hmoty vedle jiskry Světla, a vše ostatní je nekonečná velikost Stvořitele.

[102097]
Z přípravy na denní lekci kabaly 7/3/2013

Moje ekonomika štěstí

Dr. Michael LaitmanŠtěstí je pocit naplnění touhy. To je možné pouze, je-li touha, hlad, vášeň, a když je naplněno a uvědoměno. Jakmile je ale touha naplněna a uvědoměna, pocit štěstí se postupně vytrácí. Čili, pro štěstí je zapotřebí dvou konstant: a) touhy, b) naplnění.

Aby naplnění neanulovalo touhu, musí být oddělené, musí se nalézat ve dvou objektech. Například matka a dítě; matka se dokáže do nekonečna těšit ze svého dítěte, neboť naplňuje objekt mimo sebe.

Pokud vytvoříme spojení nad naším vzájemným odmítáním, budeme schopni naplňovat se navzájem a těšit se neomezeně ze svých činů. Je to čistě psychologický problém, kterým je pochopení, že cíl stvoření je v potěšení, a že prostředky k dosažení věčného a nekonečného potěšení leží v „miluj bližního svého jako sebe sama.“ Tento stav je nazýván vyšším světem. Když jej cítíme, pocit našeho dočasného světa – který je cítit pouze v nás – zmizí.
[102039]

Evropský kongres: Zavřete oči a udělejte to

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak můžeme přijít na Evropský kongres s cílem vytvořit tam společné pole?

Odpověď: Na úspěch musíme vynaložit veškeré úsilí.

Musíme se pozvednout nad všechny rozdíly i lenost, odmítnutí a jiné věci; jen zavřete oči, snažte se kongres zorganizovat a podílet se na něm.

Zbývají nám pouze tři týdny, dokonce méně. Pojďme, ať je tento kongres skutečně úspěšný. Vždyť můžete jen vyhrát: jak v materiálním, tak duchovním – to slibuji.

Těším se, až vás uvidím, a doufám, že nikdo nezůstane za počítačovou obrazovkou, a že se všichni společně kongresu zúčastníme. [102008]
Z virtuální lekce 3/3/13

Všechno co se odehrává, je pro naše blaho

Dr. Michael LaitmanVšechno co se odehrává, je pro naše blaho. Všechna skrytí, soudy, probouzející se problémy nám ukazují právě ta místa, ve kterých musíme v této době vyvíjet úsilí pro vlastní postup. Proto je především nutné nalézt správný pohled na celou realitu.

Všechno, co před sebou vidíme, jsou naše vlastní zlozvyky, náš vnitřní svět, který pro nás tvoří takový obraz jakoby vnějšího světa. Proto vidíme kolem sebe pouze negativní. Pokud chceš správně používat každé rozkrytí, musíš se pozvednout nad každým stavem vírou nad rozumem, aby ses přes pozemskou realitu, kterou vidí naše oči, pokusil uvidět dokonalý obraz: svět Nekonečna.

Pokud anuluješ svůj negativní vztah k realitě a přistoupíš k ní pozitivně, tak místo iluzorního obrazu, uvidíš světlo oblékající se na přání.

Hlavní je ospravedlnit stavy, přes které tě provádí, s pochopením toho, že všechny tyto stavy jsou tu proto, abys nad nimi zvítězil, že jsou seslané Stvořitelem s nejlepším záměrem, abys přes něj změnil svůj postoj. Není třeba nic měnit, než postoj. Změna postoje, tj. záměru, mění celou realitu.

Z přípravy na lekci, 05.03.2013

Všechno nejlepší k mezinárodnímu dni žen!

Dr. Michael Laitman

Moje drahé studentky, pomocnice, nejodevzdanější a nádherná části světového duchovního přání! 
Srdečně gratuluji ke svátku žen. Celá naše budoucnost je ve vašich rukách a srdcích – a proto jsem si jist v její rychlé nápravě! Hodně štěstí v pozemském a duchovním. Rav
 
8.03.2013, 12:30  [#102168]

Probuzení bez pohnutí

Dr. Michael LaitmanCelou naší prací je objevit skutečný, neměnný, existující, věčný a úplný stav, ve kterém se nacházíme. Musíme si navodit naše pocity a myšlenky tak, abychom je cítili namísto světa, který cítíme nyní. Musíme otevřít naše srdce a mysl, aniž bychom se pohli, ale pouze se pokaždé více probudili, dokud nedosáhneme splynutí se Stvořitelem.

Pokud si takto tento stav představujeme, pak snadno pochopíme, že vše, co se nám děje, ukazuje na místa, kterým musíme věnovat zvláštní pozornost. V těchto místech si musíme ujasnit naše pocity, myšlenky, záměry a postoj vůči našim vlastnostem, abychom je postupně více rozvinuli a byli hodni odhalení stavu, ve kterém jsme v neustálem splynutí se Stvořitelem.

Takže není kam utéci. Musíme se vrátit do toho samého vnitřního bodu, odkud pokaždé začneme, z bodu v srdci, a ujistíme se, že se neustále rozvíjí. Není ničeho jiného, co bychom v celé realitě mohli objevit, než jedinou sílu, která je v nás, která nás podporuje a celou dobu se o nás stará.

Pokud se člověk takto zastaví, vidí-li pouze jeden pravý směr svého vývoje, který vede k odhalení vyšší síly, která je v bodu v srdci, a neopustí tento směr, a vědomě zastavuje a omezuje ostatní cesty, jež mu zdánlivě dovolují se rozvíjet, vidět, přezkoumávat a cítit, tím, že je pevně uzavře, se má na mysli, že zaměří své síly na dosažení cíle.
[100937]
Z 1. části denní lekce kabaly 19/2/2013, Spisy Baal HaSulama

Respekt proti své vůli

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jsou lidé, kteří jsou pro nás více příjemní, nebo méně, jsou tu přátelé i nepřátelé. Dá se v kolektivu udržet dobrý vztah se všemi?

Odpověd: Především je nutné v kolektivu odhalit nezdravé vztahy mezi lidmi.

Například se mi nelíbí nějaký člověk. Naprosto ho nesnáším, sám ani nevím proč. Je v něm něco, co mě od něho odpuzuje a nemůžu se sebou nic dělat. Moje nenávist se přelévá přes okraj, doslova „srším jedem“.

Proto je nutné zařídit to tak, aby mi má společnost velmi decentně, nenápadně začala ukazovat, že mého nenávistníka obdivuje. Povídat o něm něco dobrého, abych najednou zaslechl: „Viděl jsem od něho něco obdivuhodného. Ohromující!“.

Zpočátku mě to nepříjemně překvapí, pak, pod nátlakem společného názoru, se mé hodnoty změní, není před tím kam utéct, vždyť jej obdivují mnou vážení lidé. A tak si ho postupně začínám také vážit, chovat se k němu slušně, bez nenávisti.

Je zapotřebí si uvědomit, jakým způsobem se mění vztahy z jedněch na druhé. Je dost možné, že přátele z nás brzy nebudou, ale aspoň se mé újmy okamžitě promění na opatrnou, vzdálenou úctu.

Minulý vztah a chování k tomuto člověku se ve mně rozkrývá v jiném světle, pomáhá mi to zvládnout, povznést se nad tím, co bylo, a nasměrovat náš vztah do jiného směru. Probíhá to ve mně přirozeně. Můj vztah k člověku se mění nuceně.

[#101386]

Z televizního programu „Personální tajemství“, 08.2.2013

 

Když Světlo protne Rešimot

Dr. Michael LaitmanOtázka: Někdy jsem ohromen svými vlastními myšlenkami, odkud pochází?

Odpověď: Od Stvořitele.

Otázka: Ale když přemýšlím o svých myšlenkách, to také pochází od Něj. Takže kde jsem vlastně Já?

Odpověď: Všechno musím připisovat Jemu, pouze jedinému zdroji, Světlu, které se rozlije Shora a dole vyvolá Rešimot. Protnutí Světla a Rešimot vytváří realitu, ve které se nacházím. Odtud se rozvíjí mé vnímání reality.

Ve mně se nachází pět vývojových úrovní a já chci dosáhnout svého zdroje, svého Stvořitele, což znamená, že jsem dosáhl páté úrovně. Pak chci dosáhnout toho, z čeho jsem vytvořen: „Světla“ a Rešimot.

Jinými slovy,  táži se na smysl života: Odkud se život poděl? Co a jak?

Tato otázka se většinou objeví v důsledku nepříjemných pocitů, když se cítím zle. Pro tento případ nám kabalisté říkají, že člověk nedokáže porozumět a cokoli udělat sám. Nejdříve se musím dát dohromady a vytvořit systém, který budu ovládat – jak z pohledu Rešimot, tak z pohledu Světla.

V tomto systému jsem já a ti druzí, a to mi dovoluje vyvolat Rešimot a Světlo. Pak začnu napodobovat Stvořitele, jak je řečeno, „Podle tvých činů Tě poznáme“.

Takovým systémem je “skupina“.
[101648]
Ze 3. části denní lekce kabaly 1/3/2013, “Mír”

Učte se od královny Ester

Dr. Michael LaitmanOtázka: Studuji kabalu dva roky. Jak mohu pomoci mému manželi připojit se ke studiu kabaly, pokud to odmítá?

Odpověď: Můžete mu pomoci jen v jedné věci: Nezapojujte ho do ničeho a neovlivňujte ho v žádném případě. Jen ho nechte pocítit, že jste mu vděčná za to, že vám umožňuje studovat. V opačném případě, to bude horší.

Nemůžete nutit člověka a tlačit na něj. Pokud nechce studovat, nepotřebuje to. Jediná věc, která je od něho třeba, je to, že vám nebrání studovat. To je dostatečné na to, aby k němu postupně přešel sám. Pokud na něj nebudete tlačit, uvidíte, že se bude postupně stávat, že se zajímá o to, co se učíte. Dejte mu knihu, která je daleko od kabaly, ale mluví o našich světových problémech, aby pochopil, že to není mystika nebo něco takového.

Obecně platí, jednejte trochu skrytým způsobem, jako královna Ester. Není náhodou, že symbolizuje zvláštní ženskou funkci, zvláštní přístup k člověku, od kterého nemůže uniknout.

Muži jsou přímější, ale žena je může tiše a klidně přivést na to, co ona chce.
[101550]
Z virtuální lekce 24/2/2013