Monthly Archives: Září 2012

Kabala skrytou kamerou. Síla pro postup.

Od egoismu k lásce je jeden krok vzhůru

Dr. Michael Laitman

Jediným způsobem, jak duchovně pokročit je pracovat ve skupině, díky které se vyjasní zda se chceme spojit jeden s druhým. Nakonec zjistíme, že se spojit nemůžeme a ani nechceme a zcela odmítáme vzájemné spojení.

Naše celá přirozenost se bouří proti takovému spojení. Jsme připraveni dělat cokoli kromě toho. Existují vztahy, které nás baví a chceme je, ale spojení s přáteli, vzájemné propojení, v němž každý jedinec slouží pro všeobecné – s tím naše srdce nikdy nebude souhlasit.

Pouze takový vzájemný vztah se nazývá „spojení“, v němž každý je jako součást v elektrickém obvodu nebo v motoru. Takže v každém úplném systému je každá komponenta součástí systému a musí provádět svou práci a dodržovat své povinnosti vůči jiným částem.

Abychom to udělali, musíme anulovat ego. Lidé, jejichž ego není tak rozvinuté jsou připraveni být s ostatními, je pro ně snadné být blízko, cítit jeden druhého, být přáteli. Nicméně, čím více se člověk rozvíjí, tím více jeho ego roste a tím obtížnější je se spojit s ostatními. Vůbec necítí, že nějaké přátele má.

Kdysi, dokonce před několika desítkami let, lidé cítili blízkost, ale dnes je každý sám. Ani si nevšímáme, jak jsou všichni zavřeni ve své ulitě. Schováváme se za obrazovku počítače a nazýváme to vztahem. Cítíme se takhle lépe, pohodlněji! Celé lidstvo je teď takové.

Existují různé metody pro spojení lidí, které jsou převážně založeny na nacismu, fašismu a fundamentalismu. Tyto metody mají navodit pocit solidarity v masách. Do jisté míry to zastaví jejich psychický vývoj, a tak je jednodušší je řídit.

Ale v duchovním rozvoji na straně druhé, existují dva protikladné přístupy, které jsou integrovány. Na jedné straně, člověk musí být velmi vyvinutý, velký individualista. Každý musí mít pocit, že je naprosto izolován a že nepatří nikomu jinému. Je to tak výrazné, že se zdá, jako by nepatřil do tohoto světa.

Na druhou stranu jsme povinni se spojit tak silně, že by měl každý zcela anulovat sám sebe proti své touze anulovat ostatní. To je ten nejnereálnější požadavek, který může v našem světě existovat, a který je proti trendu vývoje lidstva. Koneckonců, jak se ego vyvíjí, lidé se od sebe stále více oddělují. Všichni se odtahují od ostatních a skrývají se za svým počítačem, mobilním telefonem nebo doma.

Každý žije v ulitě, kterou si pro sebe vytvořil. Najednou je povinen provést opak: opustit své místo a spojit se ve svém srdci a duši. Co je víc, musíme to udělat nikoli tím, že budeme nuceni, ale tím, že to budeme chtít sami! Koneckonců, zjistíme, že tato jednota je nejvyšší hodnota.

Není v tom žádná výhoda, ale zde leží pravda. Tedy je velmi obtížné přistupovat k hodnotám odevzdání a lásky, pokud pro to vnitřně v našich pocitech nenajdeme ospravedlnění.

Je to však princip, podle něhož duchovní svět funguje! Za účelem získání těchto hodnot, které jsou zcela opačné od našich současných hodnot, musíme přijmout pomoc vyšší síly tak, že nás bude ovlivňovat a změní nás.

Musíme o to žádat v průběhu studia. Koneckonců, studujeme akce, které se konají na vyšší úrovni (činy odevzdání, lásky a spojení) pracujeme na systémech duší. Není to mechanický systém, který je bez citu, ale živý systém, ve kterém mysl a pocity působí v souladu se zákonem vzájemné záruky.

Studujeme o vztazích mezi našimi touhami, které jsou ve vzájemném odevzdání, a chceme je napodobit, což znamená studovat je, připojit se k nim a vstoupit do stejného stavu. Tak se přitahujeme do tohoto stavu a pobízíme vliv síly nazývané reformující Světlo.

Musíme přemýšlet a studovat o těchto vyšších stavech, o tom, jak naše egoistické touhy pracují loajálně ve vzájemném dávání.
[88732]
Z 2. části denní lekce kabaly 19/9/12, Zohar

První pomoc nemocnému

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mě skupina může probudit?

Odpověď: To je součást naší vzájemné záruky. Musím cítit, že když je neprobudím, oni pro mě neudělají to samé.

To je vlastně problém: Proč usneme a nepostupujeme, loudáme se za světem? Místo abychom se starali o svět za námi k nápravě, čekáme až svět odhalí svou nemoc, vyčerpávaje se více a více.

Pokud by někdo, blízký příbuzný, nám velmi drahý, vaše dítě, bylo vážně nemocné, a cítil se hůř ode dne ke dni, čekal byste v klidu, dokud by se nenacházel na smrtelné posteli? Nehledal byste všemi možnými způsoby lék? Neudělal byste cokoli, abyste našel cestu jak ho přesvědčit, aby si vzal lék?

Máte o svět také takové obavy? Pokud nikoli, pak neplníte svou práci. Skupina Vás neprobouzí a vy neprobouzíte skupinu. 
[88533]
Z 1. části denní lekce kabaly 14/09/2012,  Rabašovy spisy

Co je zbytečné bude vytříděno, pouze pravda zůstane

Dr. Michael Laitman

Otázka: V dávných dobách, kdy byla lidská společenství blíže k přírodě, byla rozdělena do společenství mužů a komunit žen a žili spolu v harmonii. Podle literatury, byla v ženské komunitě radostná atmosféra a mnoho vtipů, když se ženy shromáždili a smáli se věcem, které měli co do činění s muži. Můžeme použít tento koncept v integrálním vzdělávání?

Odpověď: Můžete použít všechno, co chcete. Neměli bychom potlačit žádný pohyb v žádném směru. Jediná věc, kterou bychom se měly zabývat, je pozvednutí našeho spojení, obrazu Vyššího, ke kolektivnímu hnutí, ke společnému pocitu, k obecnému kolektivnímu atributu odevzdání, k lásce.

Všechno ostatní se vytříbí samo od sebe a co je zbytečné se odstraní, a to co je nezbytné bude intenzivnější a poroste. Takže, není třeba věnovat pozornost čemukoli jinému, krom našeho duchovního vzestupu, kdy náš kolektivní duch, spojení, je neustále v centru naší pozornosti.
[88487]
Z diskuze o Integrální výchově 4/3/2012

Překrývající se světy

Dr. Michael Laitman

Dobré prostředí je společnost, která ovlivňuje člověka pozitivním způsobem a mění ho ve směru spojení, jednoty a nejkomfortnějšího stavu. Je to stále jen pozemská, živočišná pohoda.

Ale pak uvnitř této společnosti, člověk najednou začíná otevírat nádherný zdroj energie, která odtamtud proudí dále a pozvedává ho vzhůru jako fontána vody ke slunci.

Představte si, že náš svět se překrývá, je překryvem mnoha světů, mnoha možností. Nacházíme se v jednom možném řezu a můžeme přejít do jiných. Vše záleží na úhlu pohledu pozorovatele, na člověku.
[88450]
Z diskuze o šíření 07/09/12

Příprava na lekci 19.09.12

Srdce skupiny

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je to „Srdce skupiny“?

Odpověď: „Srdce skupiny“ jsou společné touhy, které jsou schopny existovat ve vzájemném a obětavém spojení jedna k druhé. Společně mohou použít egoismus, nad který se každý člověk pozvedl a přivést tyto touhy k obětování. To znamená, že nyní mají práci v chrámu, v jejich společném domě, jejich společné touze. Právě v této přilnavosti k sobě navzájem odhalí přilnavost k Stvořiteli.

Jednota mezi přáteli je nádoba a v důsledku všech těchto spojených přání se odhalí přilnutí ke Stvořiteli. Je řečeno: „Skrze tvé činy Tě poznáme.“ Světlo se odhaluje v nádobě.
[88147]
Z 3. části denní lekce kabaly 12/09/12, Studium deseti Sefirot

Mír pro celý svět

 Бааль Сулам

Baal Hasulam. Článek „Mír ve světě“ (výňatek)

Nelze se divit tomu, že směšuji pojmy míru v jedné společnosti a míru v celém světě, neboť jsme ve skutečnosti dosáhli takové úrovně, že je celý svět považován za jeden národ, za jednu společnost; to znamená, že každý člověk ve světě, v důsledku toho, že zajišťuje svoji existenci s využitím celého lidstva, je nucen sloužit mu a pečovat o blaho celého světa. Výše jsme již dokázali absolutní závislost jednotlivce na jeho společnosti, když jsme jej srovnali s malým kolečkem ve stroji. Vždyť život a blahobyt jednotlivce závisí na téže společnosti, a tak je veřejné blaho a blaho osobní jedno a totéž. Platí i opak. A v souvislosti s tím je pravda, že v té míře, v níž je člověk podřízen péči o vlastní blaho, stává se nutně podřízeným i společnosti. A jaký je okruh této společnosti? Je definován tím prostorem, z nějž jednotlivec dostává, co potřebuje. Tak například, v období dávných dějin byl tento prostor definován okruhem jedné rodiny. Jinak řečeno, člověk nepotřeboval žádnou jinou pomoc kromě od členů své rodiny a tehdy, rozumí se samo sebou, nemusel záviset na nikom kromě členů své rodiny. V pozdější době, když se rodiny spojily a usídlily v malých sídlištích a městečkách, stal se člověk závislým na svém městu. A ještě později, když se města a vesnice spojily a vytvořily země, začali blaho člověka zajišťovat všichni obyvatelé země, a tak se stal závislým na obyvatelích celé země. Tak v našem pokolení je blahobyt každého člověka zajišťován všemi zeměmi světa, a v té míře člověk nutně závisí na celém světě, podobně jako kolečko ve stroji. V souvislosti s tím je nepředstavitelná možnost ustavení dobrého a šťastného řádu mírovou cestou v jedné zemi, dokud nebude v každé zemi světa, a naopak. Vzhledem k tomu, že v naší době jsou země již navzájem spojeny zajišťováním životních potřeb jako dříve členové rodiny, nelze už hovořit o spravedlivých cestách, slibujících mír v jedné zemi nebo jednomu národu, a zabývat se jejich hledáním. Je třeba je hledat pro celý svět. Vždyť blaho i zlo libovolného člověka ve světě závisí na míře blaha každého jednotlivce v celém světě a je jím poměřováno. A přestože to je prakticky známo a je to v dostatečné míře pociťováno, na druhé straně si to lidstvo stále ještě potřebným způsobem neuvědomuje. Proč to? Protože podle procesů vývoje v přírodě skutek předchází uvědomění si daného jevu. A pouze skutečnost všechno dokáže a postrčí lidstvo vpřed.

Příprava na lekci 12.09.2012

Smysl sebeodevzdání

baalsulam

Nově přeložený článek v knihovně.

219. Smysl sebeodevzdání. Baal HaSulam, „Šamati“, článek 219.