Monthly Archives: Květen 2012

Kabala skrytou kamerou. Najít společnou touhu.

Řídím sám sebe pomocí dvou otěží

Dr. Michael Laitman

Člověk potřebuje vidět sám sebe jako bod, který přijímá vše zvenčí. Přátelé a svět obecně, dokonce i neživé, vegetativní a živé, jsou všechno části mé duše. To vše je Malchut (království), jedno Kli (touha / nádoba), jeden člověk, který stojí naproti Stvořiteli.

Proto do té míry, do které se snažím spojit nadšení a dojmy, které ke mně teď přicházejí od přátel, a ne je zrušit, do té míry se stávají reálné, protože připojuji části mé duše k sobě. A pak získávám nový intelekt a emoce v důsledku spojení rozbitého Kli.

Je zakázáno uhasit jakýkoli stav. Musíme se nad ním povznést a zkoumat ho z vyšší úrovně, což je správný přístup. A proto nezáleží na tom, jak se cítím během workshopu: dobře nebo špatně, protože v každém případě se musím povznést nade vším, a objasnit, odkud pocity přicházejí a proč, a pak pokračovat. Je třeba shromáždit ty nejvíce pozitivní a negativní dojmy abychom postoupovali kupředu nad nimi.

Předem musím souhlasit s každým stavem, který přichází, protože moje vlastní sebe-anulování bude postaveno nad všemi těmito stavy. Všechno čím procházím je nezbytné proto, aby mě naučilo převzít kontrolu nad všemi svými stavy a spojit se nad nimi s přáteli i přes své odmítání. Nejdůležitější věcí pro mě musí být spojení, které zdánlivě řídím dvěma otěžemi, a všechny moje pocity a zkušenosti budou na pozadí. Konec činu je v jeho počáteční myšlence. Pokud se člověk chová tímto způsobem, pak správně používá všechny jeho rozeznání.

Je zakázáno nechat vašeho koně utéct, ani doleva ani doprava. Existuje před vámi cíl a je třeba sebe neustále zkoumat podle tohoto: pokud se odchýlíte doleva, pak budete muset přidat z pravé linie, a pokud se odchýlíte napravo, budete muset přidat z levé linie. Vše je určeno pouze směřováním k cíli, a cílem je jednota. V duchovnu nevidíme žádný jiný cíl, jiný než bod jednoty, Arvut (vzájemnou záruku).
[78481]
Z 1. části denní lekce kabaly 20/5/2012, „Diskuze o předchozím kongresu“

Kabala skrytou kamerou. Strádání láskou.

Písmo a duch

Dr. Michael Laitman

Otázka: Baal HaSulam říká v „Úvodu do studia deseti Sefirot,“ bod 155, že i když nerozumíme kabalistickým textům, přitahujeme sílu k nápravě, okolní světlo, tím, že je čteme. Proč tedy lidé, kteří znají tyto texty nazpaměť, nikdy nepřišli k dosažení?

Odpověď: Nepřitahují sílu nápravy, protože okolní světlo by mělo být obráceno na vnitřní světlo, když získáte Masach (clonu), což znamená, záměr odevzdávat. Otázka je zda toužíte dosáhnout Masachu? Jste připraveni na nápravu? Chcete odhalit zlý sklon? Jste připraveni tím projít, i když je to nepříjemné? Vidíte to jako povinnost a nutnost? Investujete veškerou svou energii do společnosti, abyste byly pod vlivem přátel? Teprve pak vás vyzvednou od vašich přání a vytáhnout vás z této bažiny.

Když někoho nenávidíte, musíte se snažit, abyste ho milovali. Jakoby vám udělal něco špatného a vy se nad to pozvedáte, i když cítíte pozůstatky nenávisti, budete pracovat jen pro lásku tím, že mu budete chtít dát víc, než svému vlastnímu dítěti.

Děláte to a držíte se této inklinace s ohledem na tyto nápravy? Pokud ano, přitahujete okolní světlo, které na vás pracuje a poskytuje vám potřebné atributy.

Zároveň jste odkláněni z cesty, a vaše snaha mařena dalšími vyrušeními, ale stále musíte postupovat tím, že jste pokorní před přáteli a žádáte je o pomoc. Tak na sebe přivoláváte okolní světlo, toužíc po vlastnosti dávání a lásky nad nenávistí a zavržením. I když máte naprostou pravdu ve všech svých tvrzeních, pokud jde o přátele, stále se snažíte postupovat „nad rozumem.“

Pokud jde o ty, na které se ptáte, zabývají se moudrostí a ne Tórou, nikoli metodou nápravy, v níž se skrývá Reformující světlo. Čtou texty bez jakékoli souvislosti se zlým sklonem, který bude odhalen, nebo který již odhalen byl. Nepřicházejí na lekci, aby napravili sami sebe a nestudují Tóru, ale moudrost. Proto se říká: „moudrost mezi národy, věřte.“ „Národy“ odkazují na ty, kteří se nechtějí sami napravit. Avšak ti, kteří chtějí dosáhnout jednoty, se nazývají „židé,“ a to je celý rozdíl.

Abraham dal „dary“ dětem konkubín, což znamená přechodné metody. Studovali pro radost, dostali mírné osvětlení, ale nenaplnili nápravu a ani nevystoupali po žebříku duchovních stupňů. Takoví lidé studují materiál srdcem, diskutují, argumentují ….

My neargumentujeme a nic nediskutujeme, pro nás je důležité pouze Reformující Světlo. Nezáleží na tom, jak moc člověk ví, co je důležité je udržet se v kontaktu s textem, který mu přináší sílu korekce.

Nicméně, náprava je každého díl, a já nikoho nepodceňuji. Pokud člověk otevře knihy kabaly, i když chodí ve tmě, jde stále kupředu.
[78701]
Z 4. části denní lekce kabaly 23/5/2012, „Úvod do studia na deseti Sefirot“

Chcete-li dosáhnout velikosti přírody

Kdybychom mohli dosáhnout skutečné velikosti přírody, nebylo by pro nás vůbec obtížné vzdát se našeho egoismu a stát se stejně dávajícími a milujícími jako příroda.Potíž je, že hodnocení velikosti přírody, která dává vzniknout všemu a určuje vše, nezávisí na jednotlivcích, ale na jejich prostředí. Pokud je jejich prostředí naplněno velikostí přírodních sil, člověk v sobě cítí dostatek síly k překonání jeho egoismu.

Nicméně, když člověk vidí, jak ledabyle jeho prostředí zachází s přírodou, jejími zákony a cílem, který vede člověka do rovnováhy s ní, tak také pohrdá těmito znalostmi a přestane je cítit jako důležité, a později je přestává vnímat úplně.

Proto, přijímání důležitosti cíle (dosažení ekvivalence s kvalitou přírody dávání a lásky) z prostředí je nezbytnou podmínkou pro postup. Proto člověk potřebuje:

– vždy naslouchat a ctít prostředí všemi možnými způsoby; aby se tak stalo, musí se cítit jako nejmenší z jeho přátel, protože pouze nižší obdrží od vyššího,

– usilovat o vzestup prostředí, množstevně nebo kvalitativně, v jeho vlastních očích, být ohromený velikostí cíle; proto, musí vyzdvihovat přednosti svých přátel a ctít je jako největší z generace. Pak jej prostředí ovlivní, jako veliké, protože kvalita je důležitější než kvantita.

[78520]
Z článku Baal HaSulama  „Článek pro dokončení knihy Zohar“

Tajemství vyššího světla

Dr. Michael Laitman

Při čtení Zoharu, nesmíme zapomínat, že hovoří jen o spojení mezi námi v jeho různých formách. Zohar nám říká, jak se pokaždé můžeme tímto spojením povznést na vyšší úrovně, jak ho můžeme posílit prostřednictvím „tří linií,“ nových Rešimot (Informační geny), probuzení, osvícení na úrovni Ibur (početí), Yenika (živení) a Mochin (dospělosti), a tak dále.

To vše s cílem upevnit spojení mezi námi, což znamená spojení naší nádoby pevněji a pevněji nápravou rozbití a podle intenzity spojení objevit atribut vzájemného dávání, který se nachází mezi částmi, které byly odděleny, a které se nyní k sobě navzájem spojují nad naším egem. Toto se nazývá vyšší světlo, které je odhaleno mezi námi.

Pokud se jednotlivé části anulují jen proto, aby se spojily, nazývá se to světlo Hassadim, pokud ale také pracují se svým egem, aby se spojili, nazývá se to světlo Hochma. To je spojení, a není nic jiného než to.
[78466]
Z 2. části denní lekce kabaly 21/5/2012 Zohar

Organizátoři nebo pedagogové?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud implementujeme integrální vzdělávání a usadíme deset až dvacet tisíc lidí do školních lavic, znamená to, že potřebujeme velké množství organizátorů?

Odpověď: Nemyslím si, že bude možné posadit populaci do školních lavic s pomocí organizátorů. Musíme připravit velmi široké úvodní materiály ve vztahu k tomu, co se chystáme udělat, s cílem probudit společenský zájem ve společnosti, a to jak finančně tak eticky. To znamená, ukazovat výhody, které plynou z absolvování kurzů integrálního vzdělávání a dokonce i absolvování zkoušek.

Musíme zavést povzbuzení, jako jsou certifikáty a diplomy tak, že lidé budou mít motivaci postupovat. Rodiče by měly být podporovány prostřednictvím svých dětí, které budou hrdé na zapojení rodičů do integrovaného vzdělávání, a samozřejmě naopak, rodiče budou cítit morální škodu, pokud se nezúčastní procesu integrace.
[78300]
Z „Diskuse o integrální výchově  # 23 03.03.2012

Hlavní pravidla ekvivalence s přírodou

Dr. Michael Laitman

Člověk si konečně uvědomuje, že není pánem přírody a že příroda je nejvyšší mocí na světě. Proto je nutné sklonit naše hlavy a dodržovat její zákony.

Pravidla přírody, kterým bychom měli být ekvivalentní ve všem, co děláme, jsou následující:

• Příroda je poháněna sluncem
• Příroda využívá pouze nezbytnou energii
• Příroda přináší formu v souladu s funkcí
• Příroda recykluje všechno
• Příroda odměňuje spolupráci
• Příroda je založena na rozmanitosti
• Příroda vyžaduje zkušenost s místními podmínkami
• Příroda omezuje nadbytek zevnitř
• Příroda odhaluje sílu omezení

Nicméně, kabala vysvětluje, že dodržováním těchto zákonů se proměňujeme ze špatných bytostí na neutrální. Pokud napravíme naše protipřírodní egoistické vlastnosti na altruistické, budeme stoupat na vrcholovou, věčnou a perfektní úroveň přírody.
[78015]
Zdroj: Integrované vzdělávání

Kabala skrytou kamerou. Zalíbit se Stvořiteli.

Pořádek setkání přátel

Před tím, než se společně scházíme, musí být určen plán setkání. Jinými slovy, každý, nakolik je schopen, musí promluvit o důležitosti skupiny, o tom, co mu skupina dává. V souladu s tím co očekává od skupiny, že mu skupina dá něco důležitého, čeho sám nikdy nemůže docílit, v té míře skupině naslouchá.

A smyslem toho je, aby byla zpočátku vybudována důležitost (velikost) skupiny, cíl přírody, nutnost jeho dosažení. Právě v míře důležitosti cíle, dokáže člověk vynakládat úsilí nad vlastním egoizmem, anulovat svůj názor před názorem skupiny, a činit to ne pouze pro skupinu, ale také pro přírodu, její jedinečnost. Díky takovému směru myšlenek, člověk pocítí pomoc všech sil přírody.

To stejné se týká lásky k přátelům: před tím, než se scházíme, musíme vybudovat důležitost přátel, důležitost každého z nich. A v té míře, ve které člověk ctí důležitost skupiny, natolik si ji pak bude vážit. A poté člověk musí kontrolovat sebe, kolik vynakládá usilí pro blaho skupiny. A pokud zjistí, že nemá síly udělat něco pro blaho skupiny, pak je tu místo pro žádost ke skupině, aby dostal sílu a přání, usilovat o dosažení lásky k bližnímu.

A pokud požádal, třeba pouze v myšlence, musí si potom být jistý, že dostane síly ke spojení – a zkontrolovat sebe, jestli se nachází v radosti, jako znak toho, že věří v sílu skupiny, a že je připravena mu pomoci přijít k nápravě.

A protože v tomto případě jsou všichni přátelé jedním přáním, pak si člověk přeje vidět všechny v rozkoši. Po všech uváženích pak přichází doba radosti z lásky k přátelům. A každý se musí cítit šťastný, protože teď jakoby vykonal velké dobro a tím vydělal hodně peněz. A teď, jak je to zvykem v tomto světě, hostí své přátele.

Stejně tak i tady, každý se musí starat, aby se jeho přítel pohostil, protože teď je člověk šťastný a přeje si, aby se jeho přátelé cítili dobře. Proto ukončení setkání musí probíhat v radosti a povzbuzení. A tehdy všichni pocítí dokonalost.

[#73126] na základě článku Rabaše „Pořádek setkání skupiny“ článek 17, rok 1984, část 2