Monthly Archives: Listopad 2011

„ARVUT“ – spojení změní svět!

Drazí přátelé!

Ve dnech 6.- 8.12.2011 jste všichni srdečně zváni na setkání na podporu kongresu.

Mezinárodní kongres „Arvut“ 6.– 8. Prosince 2011.

Ve dnech 6.- 8.12.2011 jste všichni srdečně zváni na setkání na podporu kongresu! 

Program a registrace

O hodnotě lásky k přátelům

Dr. Michael LaitmanNáš postoj k bližnímu, k prostředí světa, kde jsme se narodili, který cítíme uvnitř našeho egoismu, se nazývá přípravné období. Když přecházíme od lásky k prostředí nebo lásky k přátelům k lásce ke Stvořiteli, je to již v době skutečné práce, kdy získáváme vlastnosti odevzdání. 

V důsledku získání těchto altruistických vlastností a procházením stupni dávání kvůli dávání, konečně dosáhneme lásky. Ale protože tato cesta vede k dosažení lásky k Stvořiteli, nazývá se tak celá tato cesta.

A dokonce ikdyž v současnosti pracujeme v tomto světě, v našem světě, s egoistickými vlastnostmi, stále je to považováno za práci na lásce k přátelům, k bližním, dokonce ikdyž to vše je skutečné lásce na hony vzdáleno. 

Láska ke Stvořiteli, láska ke stvořením, a láska k přátelům jsou jedno a to samé, protože je to pravým opakem lásky k sobě. To je důvod, proč to vyžaduje tak mnoho kvalitativních změn uvnitř člověka. Avšak hodnota lásky k přátelům je velice vysoká, protože nám dovoluje získat další touhy a pocity, odhalit skutečnou realitu, ve které se nacházíme, myšleno Stvořitele.

Do té míry, do jaké si člověk váží Stvořitele a konečného cíle, natolik považuje prostředky k jeho dosažení důležité, jako cvičení ve skupině, s přáteli, a studium, protože bez těchto prostředků by nikdy nedosáhl cíle. 

Na druhou stranu, celý tento svět je iluzorní a nikdo kolem mě není: žádné neživé či vegetativní úrovně, ani zvířata a lidé. To vše jsou mé vlastní touhy, které se dělí na tyto části a proto mi je Vyšší Světlo takto představuje. 

Tak musím brát také skupinu – jako kdyby kromě mě nic neexistovalo. A každého, kterého kolem sebe cítím: prostředí, skupina, učitel a dokonce i Stvořitel, jsou uvnitř mě, v mých pocitech. Dostal jsem tuto iluzi, že  existuje to vše venku, abych se mohl naučit, co pocit bližního zanemná: abych ho mohl cítit, mít s ním vztah a dosáhnout dávání a lásky. 

Pokud člověk vnímá tímto způsobem celou realitu, pak nemůže chybovat. Je zřejmé, že  musí stále, po celou dobu, rozlišovat nové detaily a doplnit jimi společný obraz, ale už je na správné cestě. 
[62050]
Z 1. části denní lekce kabaly 29/11/2011, Rabašovy spisy

Naším úkolem je požadovat. Světlo se postará o zbytek

Dr. Michael Laitman

Rozhodující týden před kongresem je tu. Jedná se o speciální dny před přijetím nového stavu. Aby bylo možné požadovat nový stav, musíme se správně připravit, abychom cítili jistotu, že ho dostaneme, a byli na to připraveni. A pak se to stane.

Vše záleží na nás. Dostali jsme příležitost, vše je připraveno a záleží jen na naší touze, na tom, jak úspěšní v této žádosti budeme.

Doufáme, že spojíme naše síly a podaří se dosáhnout výkřiku. V podstatě, to je vše, co potřebujete, nic víc. Druhá polovina přijde shora.

 Z tohoto důvodu není nutné jít celou cestu a snažit se být hodní, a udělat to všechno sami. Nemůžeme být hodní, nám stačí chtít, aby se to stalo.

Polovina je již jednodušší. Máme jen přemýšlet o tom: Jak vynaložit úsilí a křičet. A po tom, vyšší síla přijde. Stačí nám nakreslit hranici a pochopit, kde naše úloha končí. Tím se usnadní příprava člověka na první odhalení Stvořitele.
 [61881]
Z diskuse při jídle 25/11/2011

Nejpotřebnější zaměstnání

Dr. Michael LaitmanBěhem celé historie lidstvo nikdy nevěnovalo pozornost rozvoji osobnosti, pouze o tom mluvilo. Hodně se toho o vzdělání namluvilo v Sovětském svazu, ale místo vzdělávání pouze osobnosti potlačili. 

V současnosti téměř polovina lidstva potřebuje zapracovat na rozvoji osobnosti, na utvoření lidské bytosti. Vzdělávat je zapotřebí nejen děti. Během života je člověk obklopen prostředím, které ho utváří, podporuje a neustále ho vede vpřed. To vyžaduje ohromnou armádu lidí, kteří správně pochopili svůj účel.

Každý se musí učit o spojení, ze kterých má společnost prospěch a o úplné vzájemné záruce. Lidé musí vědět, jak vytvořit takového ducha společnosti, kdy cítíte sebe a ostatní jako naprostý celek, kdy se rozpustíte ve společnosti, přestanete vnímat své „Já“, a cítíte „my.“ To je ta nejvyšší lidská psychologie.

Podle posledních statistik 10% světové populace v produktivním věku je schopno pro všechny lidi na světě zajistit vše potřebné. To zahrnuje výstavbu, komunikace, jídlo, distribuci, ošacení, služby apod. Co tedy bude dělat dalších 90%? 20-30% z nich jsou děti a starší. Co ale se zbývajícími 60-70% populace? Budou pracovat v oblasti výchovy a vzdělání, jinými slovy, budou vzdělávat druhé a budou druhými vzděláváni.

Prostředí, které se stará o vnitřní duchovní rozvoj jednotlivce, musí jeho nebo jí doprovázet od prvního do posledního dne jejich života. 
[61766]
Z TV Programu “Propojený svět” 30/10/2011

Hmotný svět jako bezpečnostní záruka

Dr. Michael Laitman

Otázka: Proč potřebujeme přání na živočišné úrovni, pokud je nenapravujeme? Jaký je jejich význam?

Odpověď: Potřebujeme tyto touhy, abychom mohli existovat mimo duchovní svět. Dávají nám možnost stoupat, aniž bychom byli závislí na duchovním světě, aniž bychom jím byli podplaceni.

To nám umožňuje žít bez „duchovní laskavosti.“ Neustále se rozhodujeme, zda bychom se měli spojit s našimi sousedy, skupinou. Někdy chceme všeho nechat a odejít, a opravdu máme tuto možnost.

Na druhou stranu, pokud bychom měli jen přání týkající se skupiny, museli bychom být podobní, řekněme mravencům. Pokud by nebylo cokoliv jiného, žili bychom život společnosti nedobrovolně a byli bychom opět na živočišné, tělesné úrovni.

Nicméně žiji ve svém těle a můžu aspirovat na spiritualitu, nebo na ni neaspirovat. To mi umožňuje být duchovní člověk, protože dosáhnu formy odevzdání na vlastní pěst, navzdory své přirozené, původní touze. Stvořitel ve mně udělal zlý sklon tak, že jeho překonáním se stanu svobodným člověkem. A já se rozhodnu, zda chci, nebo ne, svou vlastní svobodnou volbou.

Jinak bych žil v duchovním světě, ale na živočišné úrovni. Byl bych „Anděl“, „duchovní zvíře“, které instinktivně miluje každého.
[61539]
Z 4. části denní lekce kabaly 23/11/2011, „Vzájemná záruka“

Vyšší svět je jednoduchý!

Dr. Michael Laitman

Neexistuje žádný „vyšší svět“, vyšší svět je spojení mezi námi. Pokud pocítíme toto sjednocení, budeme cítit vyšší svět v něm. Neexistuje někde mimo nás. Duchovním svět neexistuje sám o sobě. My sami ho vytváříme a formujeme.

Existuje jednoduché vyšší světlo a existuje bod stojící uprostřed světla. Je rozdělen do mnoha částí. Pokud spojíme tento bod v jeden celek a propojíme všechny jeho části dohromady, stane se podobný světlu. Podle zákona podobnosti formy se změní na velkou nádobu (Kli) pro světlo.

Ukazuje se, že tento černý bod ve světle nekonečnosti je transformován do obrovské nádoby, která zahrnuje celé světlo. Bez propojení jeho části k sobě, není nádoba, není nic kromě černého bodu. „Existence z existence“ je světlo, zatímco „existence z absence“ je malá touha, která stále není pociťována, neexistující jako stvoření.
 [61221]
Z 1. Lekce kongresu Arvut na poušti Arava 18/11/2011

Věčné hodnoty

Dr. Michael Laitman

Společnost vzájemné záruky je postavena tak, že mě zavazuje, abych byl jeho aktivním účastníkem po celou dobu, protože veškerým úsilí zaměřeným na její prospěch, dostávám velké naplnění a nadšení. Každá osoba, která pracuje pro dobro společnosti a pomáhá, si zaslouží úctu a povzbuzení: medaile, ceny a chválu, což mu dává obrovskou radost.

Nejsem naplněn dolary, které mám ve své švýcarské bance na účtu. Jsem naplněn pocitem z toho, co mám, pocitem důstojnosti, významnosti, užitečnosti a celistvosti. To je mnohem více! A nikdo mi to nemůže vzít.
 [61418]
 Z televizního pořadu „Integrální svět“ 30/10/2011

Chci sociální spravedlnost

Dr. Michael LaitmanJe nemožné dosáhnout sociální spravedlnosti bez vzájemné záruky. Jak by měla sociální spravedlnost vypadat? Existují tucty různých metod a plánů, které jsou navzájem neporovnatelné. Žádný z nich není odpovědí na tuto otázku, protože je nemožné dosáhnout spravedlnosti bez toho, aniž bychom na všechny nenahlíželi  jako na jednu rodinu. 

Musíte dosáhnout vnitřního stavu, kdy si je ve vašich očích každý rovný, kdy sedíte s každým kolem kulatého stolu, jako v rodině, diskutujete o společných problémech a cítíte, že si je každý rovný a Vám blízký. 

Jen tak můžete rozdělit společný „koláč“ a řešit problémy s ohledem na všechny, a každého, a společně s nimi, radit se s ostatními a brát všechny jejich názory v úvahu, protože jsou vám drazí. Pouze pak můžete dosáhnout sociální spravedlnosti. Žádným jiným způsobem to není možné! Je to důvod, proč všechny ty pěkné slogany, právě jako Sovětský svaz, jsou odsouzeny k nezdaru.

Dnes musíme oslovit každého, postupně připravit populaci a vysvětlit, že stávka dnes není správná metoda, protože staré způsoby už nezabírají. 

Chcete sociální spravedlnost? Není problém. Budete mít spravedlnost, když si budete rovní. A jak dosáhnout rovnosti? Vy, chudák, chcete, aby na světě nebyli boháči? Tak to udělejme prostřednictvím vzájemné záruky. Vy, boháč, vidíte, že už nadále nedokážete nic ovládat? Ale můžete vládnout a radovat se z toho, jenže tohle nepřijde penězi, formou nul na vašem bankovním kontě, které nepotřebujete. Spíše radost přijde z pocitu vděčnosti za vaši vládu.

Velcí továrníci, bankéři, jsou to velcí lidé. Dosáhli všeho tvrdou prací a vědí, jak řídit ohromné systémy. Nechme je dělat to, co umí dělat, dejme jim pouze jinou radost. Dnes zažívají pouze utrpení, protože jejich milióny jim „unikají“ a ztrácí moc. Dejte jim něco jiného: čest, respekt, uznání a obdiv za to, co dělají pro společnost a oni budou spolupracovat.

Jinými slovy, musíme dosáhnout na všechny vrstvy společnosti. 
[61764]
Z TV programu “Propojený svět” 10/30/2011

Bohatý chudák

Dr. Michael LaitmanNení nic kromě čtyř fází přímého Světla. Abychom je však mohli podrobně popsat, potřebujeme celé stvoření, které bylo vytvořeno pod nimi. 

Malchut světa Nekonečna rozhodne, že musí dosáhnout přilnutí, protože nedokáže unést oddělení. Je plné Světla, a na straně Světla, Stvořitele, je dokonalost. Malchut však odhalí úplný opak. 

Je to jako chudák, který přijde ke svému bohatému příteli. Boháč mu dává vše z hloubi svého srdce. Chudák se však stále cítí méněcenný, protože není tím, který to vše vydělal, a nedokáže svému příteli laskavost žádným způsobem oplatit. 

Když přijme dárky, potěší boháče, ale není tím, který tuto situaci vytvořil. Pokud by se nic nezměnilo až na to, že to vše pochází od něj, přijal by vše. Přijal by a radoval by se stejným způsobem. Tak v čem je rozdíl? 

Rozdíl je v tom, že on, on sám, musí tuto situaci vytvořit. Proto musí opustit dosavadní stav a pak se k němu vrátit nezávisle.

To je přešně to, co se děje v Malchut světa Nekonečna. Má vše kromě této speciální části. Na straně světla je plné přilnutí, ale musí projít omezeními a procesem vývoje, aby dosáhla téhož stavu. Jenže pak to chudák bude chtít sám!

Chudák zůstane chudákem a bude chtít dostávat od boháče, přilnout k němu, záviset na něm a radovat se z toho, co od něj dostává. Chudák musí obnovit tuto situaci do posledního detailu. Jinak, pokud se nevrátí zpět do přesně toho stavu, zraní boháče, Stvořitele.

Jediným přídavkem je můj souhlas se vším, co si vytvořil dříve, ale nyní jsem toho dosáhl sám. Dokázal jsem to osobně! Ani bída, ani chatrnost přání či chudoba, ani malost stvořených bytosní není vadou. Chudák se vrátí zpět do stejné situace, situace ve které nemá nic, a vše se k němu dostává z boháčova stolu. Nicméně teď už nejde o ponížení, ale o čest.

Nic na situaci mezi těma dvěma se nezmění až na to, že člověk ukáže, nakolik se vším souhlasí!
[61116]
Ze 3. části denní lekce kabaly 17/11/2011, TES

Tělo a hlava mé duše

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je duchovní struktura (Parcuf)?

Odpověď: Duchovní Parcuf vzniká pouze v důsledku našeho spojení mezi sebou. Není člověka, který by měl svůj vlastní individuální duchovní PartzufPartzuf  je míra našeho spojení, a objeví se pouze mezi námi. 

Duchovní stupeń je míra dávání. Jenomže pro tento účel musím někomu dávat. Řekněme, dávám tobě. Znamená to, že směřuji toto dávání na tebe, jsem jeho hlavou (Rosh). Přidám tvá přání k sobě, abych je naplnil. Tak se utváří hlava a tělo mé duše (Rosh a Guf).  Společně se nazývají “Parcuf.”
[61102]
Ze 3. části denní lekce kabaly 17/11/2011, TES