Monthly Archives: Únor 2011

Svět je slovníkem duchovních pojmů

Dr. Michael LaitmanOdkud pochází slova tohoto světa? Proč se nějaký rolník, který kdysi žil poblíž Jeruzaléma, podíval na Olivovou horu a pojmenoval jí tímto způsobem? Je to tím, že si myslel, že se k ní toto jméno hodí. Toto přání v něm vyvstalo z povahy, a povaha pochází Shora. 

Proto ve slovech našeho světa nic není náhodou; všechna pochází Shora. To je důvod, proč je mohou kabalisté používat pro popis duchovních kořenů, což je nazváno “jazykem větví.” A když vezmeme názvy tohoto světa a vysvětlíme, co se za nimi skrývá podle jejich duchovních kořenů, uvidíme rozdíly mezi světy. Takto odhalíme, co stojí mezi námi a duchovním světem.

Kámen tohoto světa a kámen duchovního světa, strom tohoto světa a strom duchovního světa, muž, žena, dítě, oheň, voda, tak studuji rozdíly mezi světy a podobu, které musím dosáhnout. 

Avšak jazyk větví není určen běžnému člověku, ale těm, kteří vnímaní duchovní svět. Pouze oni mohou porozumět, co se odehrává mezi větví a kořenem, a předávají si vědomosti navzájem za užití tohoto jazyka. Když jeden kabalista popisuje určité spojení mezi kořeny duchovního světa a chce tuto vědomost předat jinému, vylíčí to jazykem větví.

Prozatím se tímto jazykem nevyjadřujeme, spíše používáme mluvenou řeč. Když budete cítit duchovno, pak posloucháním slov svého učitele, který vám o duchovním světě vypráví, budete rozumět, co znamenají. Nebo Vás bude učit jako malé dítě, které se učí mluvit. 

Představte si, že jste na stejné duchovní úrovni společně se svým učitelem, poukazuje na určitý fenomén a říká, jak je nazýván. Vidíte-li duchovní fenomén a slyšíte-li jeho jméno, můžete je spojit dohromady, připojit slovo tohoto světa k duchovnímu objektu. Tomu se říká studování jazyka větví. Novorozený v duchovním světě se učí jazyk větví podobně, jako se novorozenec tohoto světa učí mluvit pozemským jazykem.

A později budete schopen konverzovat s učitelem; budete mít aktivní slovník. 
[35334]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/14/2011, „Podstata moudrosti kabaly”

Dotaz na „praktickou kabalu“

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co si myslíte o “praktické kabale,” spojení se Sefirot?

Odpověď: Mrzí mě, že Vás zklamu, ale nic z toho nemá nic společného se skutečným dosažením (poznáním). V kabale nejde o žádné red stringy, svatou vodu či ceremoniály. 

Jakýkoli člověk na světě, který touží se učit, bez ohledu na jejich pohlaví, náboženství či národnost, může dosáhnout prostřednictvím správného studia a jenom jím. Je to, jako kdyby neměli tělo. Jinými slovy nezáleží na oblečení, zvycích a tradicích. To vše nemá absolutně nic společného s kabalou. 

Kabala je věda, a když se jí učíme, začneme tento svět vnímat coby více propojený, globálnější svět. To nám dává novou perspektivu a nový život. Pozvedáme se z úrovně, kde vše končí uvnitř mého těla do globální, externí úrovně, kde se vznáším mimo čas.

To je potřeba cítit. Slibuji Vám, že pokud byste studovali a vešli v tuto moudrost, ucítili byste, že to je způsob, jakým to funguje. Člověk našeho světa se musí pozvednout na úroveň věčnosti.

Vše co kabala předpověděla, se vyplnilo. Před dvěma tisíci lety kabalisté napsali, že svět vstoupí do nové fáze vývoje, když bude odhalen Zohar, a my budeme muset začít pracovat na naší nápravě. Nevěřil jsem tomu, dokud jsem nezačal kabalu v polovině 70. let studovat, ale skutečně k tomu došlo o dvacet let později, v polovině let devadesátých. 

[35157]
Z mé lekce v Paříži 2/1/2011

Dosažení moudrosti stvoření

Dr. Michael LaitmanOtázka: Celá realita je Světlo a Kli, Stvořitel a stvoření, já a bližní. Proč pak se Zohar zdá tak složitý a matoucí?

Odpověď: Zohar se nám zdá složitý a matoucí, protože jsme nedosáhli jednotného vyobrazení. Nám se “Já” a “svět,” mé touhy a myšlenky, síly operující v celé této realitě a všechny ty věci jí naplňující, zdají oddělené jedna od druhé, rozbité. Proto mi tato síla rozbití podává extrémně složitý a matoucí obraz. Je to tím, že jej nevidím jednotný a rozdělení mě mate.  

V rozsahu, v jakém můžeme vidět všechny tyto detaily vnímání spojené dohromady, ale ne v naší mysli, protože to nepomůže, spíše v našich pocitech; do míry, do jaké toužíme všechny ty věci spojit dohromady – mě, mého bližního, Stvořitele, studium, skupinu, prostředí a vše co existuje – tolik Světla mi tato úsilí přinesou. Světlo na oplátku způsobí, že uvidím ucelenější obraz,  jehož všechny elementy se začnou lehce spojovat. 

Všechna moudrost pochází ze sjednocení všech těchto protikladů, které začínají podporovat jeden druhého a být provázaní. Čím vzdálenější a protikladnější si všechny tyto detaily obrazu reality bývaly, jež nyní vidím spojené dohromady, podporující a doplňující jeden druhého, tím hlouběji dosahuji plánu stvoření, programu stvoření a procesu, kterým procházíme. 

Ze všech těchto protikladů začnu žít, cítit neuvěritelnou moudrost, sjednocovat vyšší řízení v jedno a přistupovat k tomu jako jedné síle. To vše se odehraje, jako výsledek vlivu Světla na mé rozbité touhy a myšlenky, když chci po Světle, aby je spojilo v jedno. 
[35514]
Z 2. části denní lekce kabaly 2/16/11, Zohar

Ničíme své vlastní životy

Dr. Michael LaitmanVe vyšším světě je pouze láska a jednota, ale v okamžiku, kdy dosáhne našeho světa, se převrátí, protože náš svět je opakem toho duchovního. Shora, od Stvořitele, k nám sestupuje absolutní láska, ale zde, našima očima, vidíme nejhorší ze všech světů! Svatý čin odevzdání ve vyšším světě ovlivní naši egoistickou touhu zde v tomto světě, vyvolávaje v něm opačné reakce. Avšak síly jako takové byly úžasné!

Je to, jako když k tobě přijdu s láskou a dárky ze samé hlouby svého srdce a přeji si sdílet s tebou všechny své poklady, avšak vida, jak tě miluji, jsi šťastný, protože toho můžeš využít a vysát ze mě vše co mám. Myslíš si, „Jak báječné je to, že je tak laskavý, protože nyní ho můžu obrat na kost a zničit.”

Ode mě přichází láska a laskavý přístup, ale ty to vnímáš a používáš zcela opačným způsobem. Tak nám Stvořitel dává všechnu tu dobrotu a příležitosti, ale my využíváme jeho laskavý přístup obrácením v náš egoismus. Aktivujeme jej do plné síly a vše děláme opačným způsobem!

Stvořitel je dobrý, dokonalý a neměnící se. Je to jediná síla, která řídí celý svět. Avšak uvnitř nás se toto dobro odhaluje prostřednictvím činů a formy, ve které jsme ji schopni jako Jeho dobro vnímat. Proto v našem světě vidíme lidi zabíjet se navzájem, a že žijeme ve světě, který nemůže být horší!

Změním-li však svou představu, pak spatřím dokonalý svět Nekonečna, vyšší Světlo naplňující celý vesmír, svatou Šechinu. Avšak ve skutečnosti se nic nezměnilo. Jednoduše jsem koupil nové brýle.

[34921]
Ze 4. části denní lekce kabaly 9.2.2011, „Podstata moudrosti kabaly”

Stavět a neničit základy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je podstatou našeho uvědomění svobodné vůle?

Odpověď: Je to sklonění se před skupinou s cílem získat od ní důležitost duchovního cíle, Stvořitele, odevzdání. To znamená, že moje svobodná vůle se uskutečňuje v mé volbě sklonit se před skupinou tak, aby vše co mají, se ve mně mohlo usadit jako nejdůležitější věc v životě, a že jejich myšlenka na Stvořitele může ovládnout všechno, co mám uvnitř sebe. Pak budu myslet jen na to.

Nebudu jednat slepě, jako bych byl hypnotizovaný, raději úmyslně pracuji v mém egoismu proti němu. Napojím se na přátele, dávám na ně, a vidím je jako vůdce naší generace, vše s cílem přijmout jejich důležitost dosažení duchovního cíle.

Měl bych potom vidět tento svět s jeho touhami po bohatství, moci a cti jako něco nízkého a nedůstojného? Ne, neměl, protože když to udělám tak to znamená, že Stvořitel je stěží větší než tato nízkost, je třeba dosáhnout jiného druhu stavu.

Proto si musím velmi cenit bohatství, moci, cti a celého tohoto světa, ale musím umístit spiritualitu ještě výš. Jinými slovy, nesmím snižovat hodnotu tohoto světa, jak navrhují náboženství a systémy víry, naopak, měl bych ocenit vše, co nabízí, ale použít ho pouze pro cíl dosažení spirituality. A to je podstata.

Pokud místo pohrdání tímto světem, budeme oslavovat duchovní, potom jak spiritualita poroste, stane se tento svět ještě důležitější. Takže, ne zničit a znehodnotit, ale povýšit spiritualitu ještě výš nad něj! Tímto způsobem, budete postupně stoupat z úrovně tohoto světa na úroveň toho příštího.
[35816]

Ze 4. Části denní lekce kabaly 20.2.2011, „Úvod do knihy, Panim Meirot uMasbirot“

První otázky začátečníka

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je to Stvořitel?

Odpověď: Stvořitel je vyšší síla, která ovládá a uvádí do pohybu celý systém. Odhalíme Ho do míry své podobnosti tomuto integrálnímu systému. V tomto rozsahu se spojíme se Stvořitelem, nejvyšší řídící silou, a staneme se věčnými a dokonalými, jako On.

Tohoto stupně musí dříve či později, ne-li hned, dosáhnout každý člověk. Každý člověk si bude vědom tohoto společného systému a dosáhne Stvořitele. 

Otázka: Existují v duchovním světě andělé?

Odpověď: Andělé jsou síly. “Anděl” (Malach) pochází od slova Malchut, síla.

Otázka: Co jsou to Sefirot?

Odpověď: Sefirot jsou konkrétní kvality, které jsou přítomny v každé duši, ale v různých kombinacích. To určuje všechny rozdíly mezi námi. 

Otázka: Co je to “náprava?”

Odpověď: Náprava je modifikace našich vizí, našeho vnímání, která umožňuje chápat způsob, jakým je svět ve skutečnosti propojený. Příroda je globální a  ucelená. Nečlení se na oddělené části, jak jsme zvyklý ji členit na biologii, zoologii, botaniku, geografii atd.

Příroda zahrnuje vše. To je celkový obraz. Náprava spočívá v mé nově nabité schopnosti chápat vše spojené v jeden obraz, a Mě, mé Já, do něj též vstoupí společně se všemi ostatními.  To je důvod, proč celostní medicína je v naší době tak populární, neboť přistupuje k celému organismu a světu obecně jako k jednomu celku.

Otázka: Co je duše?

Odpověď: Naše duše je část věčného systému, kterého dosahujeme. Budeme zařazeni do tohoto systému přes 125 stupňů, dokud nesplyneme s celým systémem. Každý člověk musí stoupat všemi 125 stupni. 

Zbývá nám ještě 230 let (až do uplynutí 6,000 let) k dokončení naší nápravy, odhalení globálního, integrovaného světa a k tomu být do něj zcela začlenění.  Můžeme to však udělat i dříve.

Otázka: Co je to “reinkarnace?”

Odpověď: Člověk, který nedokončil nápravu svého začleňování do společného, globálního systému se musí reinkarnovat, aby pokračoval ve své nápravě, dokud se nepřestane do společného systému začleňovat jako její část, a každý z nás se „rozptýlí“ a „rozprostře“ celým systémem. V reinkarnaci do tohoto světa budeme pokračovat, dokud se tímto způsobem nenapravíme. 
[35160]
Z mé lekce v Paříži,  2/1/2011

Obávejte se hrát loterii

каббалист Михаэль Лайтман

Otázka: Co je to cesta světla a cesta utrpení? Pro koho je toto utrpení – pro egoismus?

Odpověď: Samozřejmě, pocit utrpení máme ve svém přání užívat si. Ale v přání odevzdávat, je také možné pocítit utrpení. Všechno zaleží na tom, co chápeš pod pojmem utrpení.

Představ si, že jsem našel kabalu, zapojil se do skupiny, dlouho studoval. Pak jsem náhle vyhrál v loterii několik miliónů!

Тeď se můj život změnil. Co si myslíš, je to cesta světla nebo utrpení?

Mohu to pojmenovat jako cestu utrpení, protože teď mně zamotali těmito penězi a já nevím, co s nimi mám dělat. Všechny mé myšlenky byly o kabale, a teď musím myslet na peníze, vždyť je to tak velká částka: kam je investovat, aby neztratily hodnotu, a jak je rozumně použít.

Takže to je cesta utrpení. Vždyť na místo toho, abych klidně postupoval, jednoduchou a přímou cestou, mě teď poslali obchůzkou, kličkovat a ať si to přeji nebo ne, jsem nucen zabývat se materiálními věcmi, ztrácím svůj čas, a mám plnou hlavu starostí. Nemohu se z  toho dostat a to je velký problém – je to skutečné utrpení vzhledem k přání odevzdávat, duchovnímu cíli.

Аvšak ohledně přání si užívat, si musíš říct, že je to cesta světla, a že jsi dostal odměnu za svoji pravověrnost! Myslíš si, že je to požehnání, které ti je posláno ze shora.

Proto, všechno záleží na tom, na jaké váze to vážíš – z čeho ses rozhodl dostávat naplnění.

[#35690]

Lekce z článku „Svobodná volba“, 18.02.2011

Všechny prostředky jsou si rovny

Dr. Michael LaitmanPoužíváme kabalistickou metodu k nápravě části „Israel“ stejně jako části „národy světa“ v nás.  Pomáhají si navzájem prostřednictvím porušování stejně jako podpory, a tak pracují společně. 

Lidé musí porozumět tomu, že vše co se jim přihodí, je pro jejich dobro. Vše, co je během cesty odhaleno, musí být odhaleno přesným způsobem, a člověk by se měl pouze správně postavit ke všem prvkům: učiteli, knihám, skupině a Stvořiteli. Tak by měl postupovat.

Musíme pochopit, že k uskutečnění cíle dojde, když jsou všechny prvky pohromadě. Lidé se nesmí vzdalovat z této sjednocenosti pozvedáním důležitosti jednoho prvku nad ostatní. 

Někteří lidé preferují usilovat o Stvořitele, odkud pochází náboženství. Pro nábožensky založené lidi je Stvořitel vrcholem.  Všechny jejich modlitby a naděje jsou směřovány k Němu, zatímco láska k bližnímu je druhotná.

Jiní se soustředí na učitele a upadnou k Hassidut, uctívání. Pro ně je učitel důležitější než přátelé a Stvořitel. Jiní se soustředí pouze na přátele – dobrá společnost je pro ně ta nejdůležitější věc. Jako pravidlo, v našich skupinách je to nemožné, protože studujeme sílu, která mezi námi probouzí nenávist, abychom usilovali o skutečnou nápravu. A proto nemůžeme být jen dobrými přáteli, jak to dělají ostatní společenství.

Pouze rovný přístup k učiteli, studiu, přátelům a Stvořiteli nám umožní dosáhnout cíle. 
[35377]
Z 1. části denní lekce kabaly 2/16/11, Rabašovy spisy

Od „Filozofie“ ke skutečnému vnímání

Dr. Michael LaitmanMůžete mi povídat o tisíci zajímavých věcí, které se dějí, ale nepřijmu je za skutečnost, neuvidím-li a nepoznám-li je za sebe. Pomozte mi poznat a cítit tyto věci. Budu schopen naslouchat jen tehdy, pokud rozšíříte mé orgány vnímání a ne mou představivost.

Pokud mi chcete dát dalekohled nebo mikroskop, jsem ochoten je akceptovat. Jsem připraven rozvinout nový orgán vnímání, ale pouze zůstane-li v oblasti mé racionální a kritické analýzy.  

Tento vědecký a realistický přístup je tím, o kterém kabala hovoří. Nicméně tisíce let nazpět došlo k „chybě“: Kabalisté naučili budoucí Řecké filozofy správnému vědeckému postoji, ale tito studenti jej překročili. Nechtěli jít proti svému egoismu a použít kabalistickou vědu pro svou vlastní nápravu. Mysleli si, že mohou zkoumat svět, aniž by napravili sebe. To vedlo k rozvoji filozofie. 

To nepatří jen starému Řecku. Je to zkrátka lidský přístup. Téměř každý řekne: „Proč bych se měl napravovat, když všemu rozumím!” Avšak to není možné. Nejdříve musí odhalit stav, ve kterém se nachází. Pak, pouze na tomto stupni, je dovoleno o něm diskutovat. 

Náboženství je také založeno na přístupu v tom smyslu, že nepotřebuje sebenápravu. Vykonáte nějaký čin a vše je dobré. Věříte, že jste si vytvořili spojení se Stvořitelem. Tomu se říká duchovní vyhnanství.  Je to „duchovní” podoba existence bez jejího skutečného vnímání. Tak je o této periodě řečeno: „Byli jsme jako ve snu.”

Kabala vyzývá lidi k návratu ke správnému přístupu k realitě, k odklonu od filozofie k vědě, od náboženství k lásce a odevzdání, a k získání nového orgánu vnímání, kterým člověk uvidí vše za sebe. 
[31519]
Ze 4. části denní lekce kabaly 1/2/2011, “Moudrost kabaly a filozofie”

Náboženský odpor vůči kabale

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč existuje takový odpor k učení kabaly na straně věřícího, Ortodoxního světa?

Odpověď: Moudrost kabaly byla odhalena díky Adamovi (“prvnímu muži”) před 5,770 lety. Napsal o ní knihu pod názvem Raziel HaMalach (Anděl Raziel). Toto učení se předávalo přes jeho žáky a o dvacet generací později přišel Abraham, mudrc, který žil ve starém Babylonu. 

Abraham uctíval hvězdy, duchy a stromy a vyráběl modly, dokud mu nebyla odhalena moudrost kabaly ve své celkové podobě. Napsal o tom v knize Sefer Yetzira (Kniha stvoření).

Abraham vyvedl své učedníky ven z Babylonu do země Canaenské. Zorganizoval z nich kabalistickou skupinu, která přetrvávala do doby samého pádu Chrámu. Všichni žili propojeně jako globální, integrální společnost, jako jeden muž s jedním srdcem. Avšak před 2,000 lety, v době pádu Chrámu, upadli z bratrské lásky do neodůvodněné nenávisti. 

Tato událost je to, co je nazýváno “pádem”, neboť z globálního světa upadli do našeho lidského egoismu. Tímto způsobem ztratili vnímání duchovního světa, vyšší dimenze, a začali se cítit tak, jako každý z nás nyní, myšleno pouze v tomto světě, každý odděleně, egoisticky. 

Namísto existence v moudrosti kabaly a kolektivu, uceleném systému, začali prociťovat pouze náš svět, jako jej lidé prožívají do dnes. V té době byla kabala, která je moudrostí, dosažením, poznáním a duchovní vědou, nahrazena náboženstvím a zbožnou vírou. Poté duchovní svět z jejich pohledu zmizel.

V této formě existujeme do dnes. Objevila se náboženství jako Judaismus, které dalo zrod Křesťanství, následované Islámem. Všechna tato náboženství existují, protože duchovní, globální a integrální svět je před námi skrytý. 

Nicméně, jak vyjde najevo, nebude pro náboženství místo. Stanou se kulturní tradicí národa. Proto je mezi kabalou a Judaismem taková resistence, která trvala posledních 2,000 let.

Věřící nenávidí kabalu, protože jim vysvětluje, že žijí ve tmě a neuvědomují si, kde se nacházejí a co činí. Přijde však čas, a především v naší době, kdy se budeme muset pozvednout z úrovně slepé víry na úroveň duchovního poznání.

[35040]
Z mé lekce v Paříži, 2/1/2011